بهداشت عمومی

saeedsun

فهرست…………………………………………………………………………………صفحه

هدف کلی …………………………………………………………………………………….1

تحلیل آموزشی ………………………………………………………………………….1

محتوا و توالی آن ………………………………………………………………………2

تجارب یادگیری ………………………………………………………………………..6

روش تدریس …………………………………………………………………………..6

انتخاب رسانه ………………………………………………………………………….6

ارزشیابی ……………………………………………………………………………….7

موضوع :بهداشت عمومی

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با بهداشت عمومی

تحلیل آموزشی : ویژگی دانش آموزان : دانش آ موزان راهنمایی دختر و پسر سن 13 و15

خصوصیات : به صورت انتزاعی درک می کنند.

اهداف جزئی:

1-فراگیران با سالم سازی محیط آشنا شوند 0

2-فراگیران عوامل بیماریهای واگیر دار را بدانند0

3-فراگیران با آموزش بهداشت عمومی آشنا شوند0

4-فراگیران با خدمات بهداشتی اولیه آشنا شوند0

5-فراگیران با ایجاد یک سیستم اجتماعی که هر فرد زندگی لازم برای نگه داری سلامت خود را بدانند0

اهداف رفتاری

1-دانش آموزعوامل بیماری زا را به طور سریع تقسیم کند0

2- دانش آموز در پایان درس آموزش بهداشت را در 3 سطر توضیح دهد0

3-دانش آموز در پایان درس طیف سلامتی را در 4 دسته تقسیم بندی کند0

4-دانش آموز در پایان درس طریق ارائه خدمات بهداشتی را نام ببرد0

5- دانش آموز برای سلامتی و بیماری یک صفحه انشا بنویسد0

محتوا

تعریف بهداشت عمومی :

به طور کلی شامل همه فعالیت های بهداشتی مربوط به پیشگیری از بیماریها و تامین سلامت افراد می باشد 0

دانشمندان بهداشت عمومی را چنین تعریف می کنند :بهداشت عمومی عبارت است از علم و هنر پیشگیری از بیماریها طولانی نمودن عمر و ارتقای سلامتی که از راه کوششهای دسته جمعی افراد و به منظور زیر انجام می گیرد:

 • سالم سازی محیط
 • کنترل بیماریهای واگیر دار
 • آموزش بهداشت عمومی
 • ایجاد خدمات پزشکی و پرستاری جهت تشخیص و درمان زود رس
 • ایجاد یک سیستم اجتماعی که در ان هر فرد دارای سطح زندگی لازم برای نگه داری سلامت خود باشد0

تعریف سلامتی :

سلامتی عبارت است از رفاه و آسایش کامل جسمی و روانی و اجتماعی و نه صرفا فقدان بیماری و ناتوانی 0

طیف سلامتی :

سلامتی یک امر نسبی است و وضعیت فرد از نظر سلامتی در یکی از حالات زیر قرار میگیرد: سلامتی کامل و سلامتی ظاهری و بیماری آشکار و بیماری مشرف به مرگ

بیماری : یک پیشامد رنج آور است که دارای علائم و دوره معینی است و متوجه تمام اعضای بدن یا عضوی از اعضا بدن میگرد به عبارت دیگر هر گونه نا هنجاری و وضع غیر عادی عضوی از بدن یا هر گونه اختلال در دستگاههای بدن را بیماری می نامند0

عوامل بیماریزا :

عوامل بیماریزا به گروههای میکرو ار گا نیزمها ( میکروب و ویروس و قارچ ) و عوامل فیزیکی ( سر و صدا و گرما و سرما 000) و عوامل شیمیایی ( گرد و غبار و حشره کشها 000) و گروهی به نام عوامل ناشناخته تقسیم بندی می شوند0

طرز ارائه خدمات بهداشتی :

از طریق مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها

چون در کشورهای در حال توسعه تعداد پزشک کم بود پزشکان در بیمارستانهای دولتی از کارایی چندان بر خوردار نبودند و حتی کیفیت ارائه خدمات ناقص بوده و اکثریت مردم بخصوص روستائیان دسترسی به بیمارستانها نداشتند و خود پزشکان از رساندن خدمات به مردم بنا به عللی کوتاه می کردند0 چون حقوق کافی دریافت نمی کردند و بیماران را به مطبهای خصوصی عودت می دادند و در مردم این باور بوجود امد ه بود که بیمارستانهای دولتی خدمات کافی ارائه نمی دهند0

از طریق بیمه

چون فقر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد بدان جهت همه مردم قدرت پرداخت حق بیمه نداشته و تنها کارگران و کارمندان با پرداخت حق بیمه از خدمات بیمه استفاده می کردند و آن هم در عمل با اشکال روبرو بود زیرا بیمه کننده دولت بوده و حالت مشابه کشورهای غربی را نداشت بیمه شوندگان نیز از خدمات بیمه ناراضی بودند اما راه دیگری وجود نداشت 0

از طریق طب خصوصی

معمولا همان پزشکانی هستند که روزها در بیمارستانهای دولتی مشغول بوده و در عصر با دریافت حق ویزیت خدمات را ارائه می دهند 0

سیستم بیمه پزشکی

این سیستم مخصوص کشورهای پیشرفته غربی بود که همه مردم با پرداخت حق بیمه از خدمات درمانی بهداشتی بهره مند می شوند 0البته در کشورهای غربی در آمد سرانه بیشتر است (%68 مردم متوسط را دارند 0) و لذا قدرت پرداخت حق بیمه را دارند و رقابت میا ن شرکتها وجود دارد

اما در کشورهای توسعه ارائه گر خدمات فقط دولت است 0

سیستم شبکه ( خدمات بهداشتی اولیه و شبکه های بهداشتی

حداقل خدمات بهداشتی اولیه

 • آموزش همگانی در زمینه بهداشت
 • بهبود روش تغذیه
 • تامین اب سالم و کافی و بهسازی
 • ایمن سازی علیه بیماریهای عفونی
 • پیشگیری از بیماریهای شایع بومی

6-درمان مناسب بیماریها و حوادث

7-پیش بینی و تدارک داروهای اساسی

8-ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده

علاوه بر 8 عامل فوق باید عوامل روانی و کنترل عفونتهای تنفسی و اسهال کنترل شود 0

آموزش بهداشت

آموزش مسائل بهداشتی اگر چه در طول تاریخ ملل به صورت غیر رسمی و به عناوین مختلف انجام می شده اما پیدایش رشته آموزش بهداشت به عنوان رشته ای تخصصی به اوایل سده 19 باز می گردد0 در سال 1951 دکتر توماس د0 وود عضو هیئت علمی دانشگاه استنفورد با ورود به دانشگاه کلمبیا برنامه ای را با عنوان Education and H ygiene p hysical آغاز کرد 0فعالیت های سی ساله او در این دانشگاه به تاسیس رشته آموزش بهداشت انجامید 0 او در اکثر وقایع آموزش بهداشت از سال 1900 تا 1940 نقشی مهم ایفا کرد و به همین دلیل او را پدر آموزش بهداشت نامیده اند 0

از آنجا که تعریفی جهانی در مورد آموزش بهداشت وجود ندارد در اینجا بعضی از تعاریف رایج در این مورد ذکر شده است : آموزش بهداشت ” تلاش می کند فاصله میان آگاهی و عمل را پر کند”Griffiths,1972

“هدف آموزش بهداشت تغییر رفتارهای زیان بخش افرادو گروه ها و جمعیت ها بر رفتارهای بر رفتارهای سود بخشی است که بر سلامت کنونی وآتی آنان تاثیر می گذارد 0″simon ds 01976

آموزش بهداشت عبارت است : استفاده از هر گونه ترکیبی از روش های اموزشی گوناگون به منظور تسهیل پذیرش داوطلبانه رفتارهای موثر بر سلامت “, et al ., 1980 Green

منابع :

 • خدمات بهداشتی –بهداشت اذان ا000 آذر گشسب ناشر – انتشارات لادن
 • طب کار و بیماریهای شغلی مولفین ماشا ءا000 عقیلی نژاد- مسعود مصطفایی با همکاری مرکز سلامت محیط و کار انتشارات ارجمند 1379-ج1

توالی : کل به جز است 0

تجارب یادگیری :

1-ترسیم نقاشی در رابطه با بهداشت عمومی

2-انجام تحقیق در رابطه با بهداشت عمومی

3-اموزش دادن بهداشت عمومی یک دانش اموز به گروهی از دانش اموزان

روش تدریس :

 • سخنرانی
 • نمایش علمی
 • ایفای نقش
 • پرسش و پاسخ
 • آزمایشگاهی

انتخاب رسانه:

 • عکس: دیداری
 • فیلم : دیداری-شنیداری
 • بروشور: نوشتاری

زشیابی:

 • تعریفی از سلامت و بهداشت عمومی بنویسید؟
 • 4 مورد از خدمات بهداشتی اولیه را نام ببرید؟
 • عوامل بیماریزا را نام ببرید؟

4-ارائه خدمات بهداشتی از طریق بیمه را توضیح دهید؟

 • سلامت : عبارت استاز رفاه و اسایش کامل جسمی و روانی و اجتماعی نه صرفا فقدان بیماری و ناتوانی

بهداشت عمومی عبارت است : علم و هنر پیشگیری از بیماریها و طولانی کردن عمر و ارتقا سلامتی به وسیله کوششهای متشکل اجتماعی است 0

2-1-بهبود روش تغذیه

2-اموزش همگانی در زمینه بهداشت عمومی

3-درمان مناسب بیماریها و حوادث

 • پیش بینی و تدارک داروههای اساسی

3-فیزیکی و شیمیایی و میکرو ارگانیزمها و ناشناخته

4-در کشورههای در حال توسعه به علت فقر اقتصادی همه مردم قدرت پرداخت بیمه ندارند تنها کارگران و کارمندان با پرداخت حق بیمه از خدمات بیمه استفاده می کردنسعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.