دانلود پروژه پایان نامه اورژانس بيمارستان

54082416486097608005

مقدمه
سپاس خداوندي را كه اول است بدون آنكه قبل از او اولي باشد،آخراست بدون آنكه بعد ازاو آخري باشد ،ديده هاي بينندگان ز ديدنش فرو مانده وانديشه انديشمندان ز انديشه اش عاجز.
امروزه كامپيوترها به عنوان ابزار قدرتمند در اختيار كليه كساني مي باشند كه در رشته هاي مختلف فعاليت ميكنند .بطوري كه عدم آشنايي با كامپيوتروعدم استفاده از آن بصورت يك ضعف شديد براي فرد تلقي مي گردد.
به جرات مي توان گفت كه انجام فعاليتهاي پژوهشي بدون استفاده از كامپيوترناقص ودر برخي موارد امكان پذير نمي باشد.امروزه هيچ زمينه اي از علوم وفنون رانمي يابيد كه به طريقي در حل مشكلات يا بهبود كارايي خود از رايانه استفاده ننمايد.
با افزايش روزافزون جمعيت ونياز آنها به استفاده از كامپيوتروثبت اطلاعات،استفاده ازاين وسيله براي صرفه جويي درزمان وكمك به ارائه دقيق تر خدمات امري اجتناب ناپذيراست.از اينرو،برنامه نويسان برآن شده اند تا با نوشتن برنامه هاي دقيق تروپيشرفته تر با توجه به نياز جامعه كاري اززبانهاي برنامه نويسي مختلف استفاده كنند كه يكي از ان زبانها كه نوشتن برنامه هارا آسانترساخته زبان #C مي باشد كه ما نيزدراين پروژه پس از بيان تاريخچه مختصري از# Cبا استفاده اين زبان برنامه نويسي،برنامه اورژانس بيمارستان را طراحي كرده ايم.
در اين برنامه سرعت وثبت دقيق اطلاعات مد نظر قرار گرفته شده تا مشكلات ثبت دستي مشخصات بيماران را برطرف نمايد.از آنجا كه هيچ نوشته اي عاري از اشكال نيست لذا ضمن تشكراز استاد گرامي وخوانندگان محترم استدعا دارم تا كاستي هاي اين پروژه را با بزرگواري خود مورد اغماض قرار دهند.!

آشنايي با مفهوم و كار برد بانك اطلاعاتي

جمع آوري و سازماندهي اطلاعات در مورد يك موضوع را پايگاه داده يا بانك اطلاعاتي مي نامند. براي مثال اگر موضوع انسان باشد،در يك جمع آوري و سازماندهي اطلاعات بيماران از قبيل نام،نام خانوادگي،سن و… باعث بوجود آمدن پايگاه داده در مورد بيماران بيمارستان مي گردد.
يك پايگاه داده به نحوي سازمان دهي مي شود كه اطلاعات مورد نظر را از آن استخراج نمود.ضمنا در يك پايگاه داده مي توان اطلاعات جديد را وارد كرد.به عنوان مثال در پروژه ما با ورود يك بيمار جديد به بيمارستان،مي توان مشخصات آن فرد رابه پايگاه داده اضافه نمود.
آشنايي با تعاريف
درهنگام كار با بانك اطلاعاتي نياز به آشنايي با مفاهيمي از قبيل فايل،ركورد،فيلدوپايگاه داده داريم كه در اين قسمت آنها را بررسي خواهيم كرد.
ركوردها و فيلد ها
بانك اطلاعاتي از جمع آوري اطلاعات يك موجود( Entity) مانند انسان گياه ويا قطعات توليد يك كارخانه وغيره بوجود مي آيددر بانك اطلاعاتي،مشخصات مربوط به موجوديت نگهداري مي شود. براي مثال مشخصات مربوط به انسان مي تواند شامل جنسيت ،سن،نام ،نام خانوادگي،آدرس محل سكونت،وضعيت تأهل و… باشد.
همانطور كه متوجه شده ايد اطلاعات موجود در باره يك موجوديت به كوچكترين اجزا تقسيم مي شوند وهر يك از اين اجزا در فيلد مخصوص به خود قرار مي گيرد.
• فيلد: اطلاعات جزئي مربوط به يك موجوديت فيلد ناميده مي شود.در مورد انسان فيلدهاي نام،نام خانوادگي،وضعيت تأهل،سطح تحصيلات و…را مي توان ذكر كرد.
• ركورد: به مجموعه اطلاعات مربوط به يك موجوديت ركورد گفته مي شود.به عبارت ديگر به مجموعه اي ازفيلدهاي مربوط به يك موجوديت يك ركورد اطلاق مي گردد.
• جدول: به مجموعه اي از ركوردها كه داراي فيلدهاي يكسان هستند جدول گفته مي شود.
• پايگاه داده: يك پايگاه داده اطلاعاتي است كه از يك يا چند جدول تشكيل مي شود.

دانلود پروژه پایان نامه اورژانس بيمارستان
فهرست
مقدمه………………………………………………………….. 5
فصل اول
آشنايي با پايگاه داده ACCESS……………………………… 6
آشنايي با مفاهيم وكاربرد پايگاه داده……………………………. 7
اصول كار با اجزاء پايگاه داده ACCESS……………………. 8
جداول مربوط به پروژه…………………………………………. 19
فصل دوم
آشنايي بامحيطVisual studio 2008 ……………………….. 21
زبان ويژوالC#.NET ………………………………………… 22
محيطVisual studio.NET ………………………………… 29
فصل سوم
معرفي فرمهاي پروژه بيمارستان…………………………………. 38
فرم اوليه…………………………………………………………. 39
فرم پذيرش درمانگاه……………………………………………… 43
خدمات آزمايشگاهي………………………………………………. 51
حسابداري………………………………………………………… 54
ترسيم نمودار…………………………………………………….. 57
فصل چهارم
كدهاي مربوطه پروژه…………………………………………… 59
فهرست منابع ………………………………………………….. 88

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.