or

تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سرفصلهای مصوب

249718_470

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده علوم انسانی /گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی/ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MLIS)/ رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی / عنوان : تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سرفصلهای مصوب

چکیده

        این پژوهش با هدف ارزیابی میزان پوشش سرفصل دروس تخصصی دوره ی کارشناسی رشته ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در متون مورد بررسی « متون تخصصی انگلیسی ویژه ی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی » تألیف علیرضا رستمی گومه و حسین مختاری معمار و «کاربرد واژه ها و اصطلاحات کتابداری و اطلاع رسانی در جملات انگلیسی » تألیف حسین مختاری معمار انجام گرفته است.

متون انگلیسی مذکور به روش پیمایشی بررسی گردید. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش سیاهه ی وارسی بود. نوع پژوهش ، کاربردی است و نتایج آن قابل تعمیم به سایر موارد نمی باشد . روش پژوهش ، تحلیل محتوا است که یکی از رایج ترین فنون تحلیل در پژوهش کیفی به حساب می آید.

هدف اصلی پژوهش ، تعیین میزان انطباق متون با سرفصلهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سطح آموزشی متون انگلیسی رشته ی کتابداری است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که متون توانسته اند 1/86 % از سرفصلهای دروس اجباری و 9/13% از سرفصلهای دروس اختیاری را پوشش دهند . بیشترین پوشش کتاب اوّل با فراوانی 288 بار ، برابر 3/17% به سرفصل «کتابخانه و کتابداری» مربوط است ، در حالیکه کتاب دوّم با بیشترین فراوانی یعنی 251 بار ، برابر 2/20% سرفصل «مجموعه سازی1» را پوشش داده است که هر دو مورد از سرفصلهای دروس اجباری رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی هستند. به استناد یافته ها ، متون مورد بررسی ، در سرفصلهای مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد و مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان که هر دو از دروس اجباری رشته ی کتابداری هستند ، فاقد پوشش می باشند .

براساس یافته ها ، راهکارهایی جهت تدوین مطلوب تر متون انگلیسی رشته ی کتابداری پيشنهاد شده است ، از جمله استفاده بیشتر از موضوعات IT و ICT و پوشش بیشتر دروس اختیاری کتابداری، همچنین گنجاندن متون كتابداری به زبان اصلی در کتاب دوم جهت انسجام و اعتبار لازم ، ضروری است .

کلید واژه ها : تحلیل محتوا ، متون انگلیسی کتابداری و اطلاع رسانی ، سرفصلهاي كتابداري و اطلاع رساني.

پیشگفتار

زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان های زنده و بین المللی دنیا ، وسیله ی ارتباطی مردم در کشورهای گوناگون است . در حال حاضر تقریباً صدها میلیون نفر از مردم جهان به این زبان گفتگو       می کنند .

بسیاری از مردم ژاپن به زبان انگلیسی مسلط هستند . در سنگاپور که یکی از کشورهای توسعه یافته جنوب شرقی آسیا است ، انگلیسی تقریباً مانند زبان ملی مردم این کشور اهمیت دارد . میلیون ها نفر از مردم چین علاوه بر زبان انگلیسی بر چند زبان خارجی تسلط دارند . در اندونزی مردم با فرا گرفتن زبان ، از فناوری ارتباطات مدرن بهره می گیرند . اگر دورتر نرویم در مدارس لبنان علاوه بر تدریس اختصاصی زبان ، بخشی از دروس دیگر مثل علوم و ریاضی به انگلیسی تدریس می شود و شاگردان این مدارس به خوبی انگلیسی صحبت می کنند .

خلاصه اینکه امروزه سرنوشت جهان اطلاعات و ارتباطات با زبان انگلیسی گره خورده است و صنایع و دانشگاههای سراسر جهان فارغ از ابعاد سیاسی و فرهنگی زبان انگلیسی ، آنرا به عنوان زبان مشترک پذیرفته اند .

کشور ما نیز مستثنی نبوده و جهت حضور در عرصه های علمی به «تولید علم» علاقه مند و نیازمند است و می دانیم که ارائه ی مقالات علمی در سطح استانداردهای جهانی (ISI) ، از شاخصهای توسعه ی علمی به حساب می آید . بنابراین دانشمندان کشور جهت تبادلات علمی و اشاعه ی دانش ، بیشتر به زبان انگلیسی نیازمند هستند . کتابداران و دانشجویان رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی نیز لازم است جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی خود و پژوهشگران ، توانایی خود را در برقراری ارتباط با زبان انگلیسی افزایش دهند تا از حوزه ی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی شناخت عمیق تری بدست آورند.

بسمه تعالی

ما هیچ رسولی را در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها (معارف و احکام الهی) را بیان کند (قرآن ، ابراهیم ، 15) .

یکی از آیات قدرت الهی خلقت آسمانها و زمین است و یکی دیگر اختلاف زبانها و رنگهای شما آدمیان که در این امور نیز ادله صنع و حکمت حق بر دانشمندان آشکار است (قرآن ، الرّوم ، 22) .

فهرست مطالب

  • فصل اول (معرفی پژوهش) …………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………… 2

1-1- بیان مسأله …………………………………………………………… 3

1-2- هدف کلی پژوهش …………………………………………. 4

1-3- فایده و اهمیت پژوهش ………………………………….. 5

1-4- سؤالات اساسی پژوهش …………………………………….. 6

1-5- تعاریف عملیاتی پژوهش ………………………………………… 7

1-6- متغیرهای پژوهش …………………………………………… 8

1-7- روش شناسی پژوهش ………………………………………………… 8

1-7-1- روش تحقیق ………………………………………………………….8

1-7-2- جامعه آماری پژوهش……………………………………………..8

  • فصل دوم (مبانی نظری پژوهش) …………………………………….. 9

2- مبانی نظری پژوهش …………………………………………………. 10

2-1- آموزش …………………………………………………………….10

2-1-1- تاریخچه ی مختصر آموزش در جهان …………………………………………………… 11

2-1-2- آموزش زبانها ………………………………………………………………… 11

2-3-برنامه ریزی ……………………………………………………………… 12

2-3-1- مفهوم برنامه درسی …………………………………………………….. 12

2-3-2 رویکردهای برنامه درسی ……………………………………………………. 13

2-4- آماده سازی رئوس برنامه ی درسی ……………………………………………………………. 13

2-4-1- مشخص کردن هدفهای برنامه درسی …………………………………………………………… 13

2-4-1-1 تعیین هدفهای برنامه درسی …………………………………………… 14

2-4-1-2- طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه های مختلف   …………………………………. 14

2-4-2-انتخاب محتوای برنامه درسی……………………………………….. 15

2-4-2-1- محتوا چیست ؟ ……………………………………………………….. 16

2-4-2-2- معیارهای انتخاب محتوا   …………………………………………………….. 17

2-4-2-3- سازماندهی محتوا …………………………………………………… 17

2-4-2-4- ملاکهای سازماندهی محتوا …………………………………………….. 18

2-5- ارزشیابی برنامه های درسی …………………………………………………. 19

2-5-1- تفاوت ارزشیابی و سنجش ……………………………………………….. 19

2-5-2 کارکردهای عمده ارزشیابی …………………………………………………. 19

2-5-2-1- تشخیص …………………………………………………………….. 19

2-5-2-2- تجدید نظر و بازنگری در برنامه درسی …………………………………………………..20

2-5-2-3- مقایسه کردن ………………………………………………… 20

2-5-2-4- پیش بینی نیازهای آموزشی یا نیاز سنجی ……………………………….. 20

2-5-2-5- تعیین میزان تحقق هدفها ………………………………….. 20

2-5-3- مراحل ارزشیابی ………………………………………………….. 20

2-5-3-1- مرحله ی طراحی ………………………………………….. 21

2-5-3-2- مرحله ی فرآیندی یا اجرایی ………………………………………………….. 23

2-5-3-3- مرحله ی فرآورده ای ………………………………………………………. 23

2-5-4- ارزشیابی محتوای برنامه ……………………………………………………………. 24

2-6- تحلیل محتوی …………………………………….. 25

2-6-1- میدان عمل (تحلیل محتوا) ……………………………………………… 27

2-6-2- تاریخچه ی تحلیل محتوا …………………………………………………….. 28

2-6-3- انتخاب و تعریف واحد تحلیل (واحدبندی) ……………………………… 30

2-6-3-1- واحد نمونه گیری ………………………………………………… 30

2-6-3-2- واحد ضبط (ثبت) …………………………………………. 31

2-6-3-3- واحد متن (زمینه) ………………………………………………………….. 33

2-6-4- جمع آوری و ضبط داده ها ……………………………………………………. 33

2-6-5- کمی سازی و کدگذاری (رمزگذاری) ………………………………………… 34

2-6-6- اهداف تحلیل محتوا [در آموزش] ………………………………… 35

2-6-7- روش شناسی تجزیه و تحلیل محتوا ……………………………. 35

2-6-8- ویژگیهای تحلیل محتوا ……………………………………………………… 36

2-6-8-1- عینیّت ………………………………………………36

2-6-8-2- انتظام  ……………………………………………… 36

2-6-8-3- عمومیت ……………………………………………… 37

2-6-9- کاربرد تحلیل محتوا در کتاب درسی ………………………………………….. 37

2-7-آموزش زبان خارجی   ……………………………………………………………….. 38

2-7-1- اهداف آموزش زبان خارجه   ………………………………………………… 38

2-8- آموزش زبان انگلیسی …………………………………………………………. 39

2-8-1- جایگاه و نقش زبان انگلیسی ………………………………………………. 39

2-9- مهارتهای آموزش زبان   …………………………………………………….. 41

2-10- راهبردهای آموزش زبان ……………………………………………………. 43

2-10-1 راهبرد ادراکی   ……………………………………………………. 44

2-10-2 راهبرد ارتباطی   ………………………………………………44

2-10-3- راهبرد بازساختی   …………………………………………….. 44

2-10-4- راهبرد التقاطی   …………………………………. 45

2-11- زبان انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP) ……………………………………….. 46

2-11-1- ESP چیست ؟   ……………………………….. 47

2-11-2- ویژگیهای آموزش ESP ……………………………………………….. 47

2-11-3- اقسام   ESP   ………………………………………………. 48

2-11-3-1- آموزش انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (EAP) …………………………… 49

2-12- برنامه درسی زبان تخصصی   …………………………………………………………………. 50

2-12-1- کتاب درسی زبان تخصصی   ………………………………………………. 51

2-12-2-مشخصات کتاب درسی زبان تخصصی …………………………………………… 53

2-13-جایگاه زبان انگلیسی در رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی   …………………………. 54

2-14- زبان انگلیسی تخصصی رشته ی کتابداری با توجه به سرفصلهای مصوّب   ………………………. 55

2-14-1- نقش سرفصل در آموزش   ……………………………………. 55

2-14-2- متون اختصاصی انگلیسی   …………………………………….57

2-15- پیشینه ی تحقیق   ……………………………………60

2-15-1 پیشینه های پژوهش در ایران   ……………………………………60

2-15-2- پیشینه های پژوهش در خارج از ایران   ……………………………… 62

  • فصل سوم (روش شناسی پژوهش) …………………………………… 63

3- روش شناسی پژوهش   ………………………………64

3-1- روش پژوهش   ………………………….. 64

3-2- روایی یا اعتبار پژوهش   …………………. 65

3-3- جامعه ی پژوهش ………………………..67

3-4- نمونه گیری پژوهش ………………………. 68

3-5- شیوه گردآوری داده ها   ……………………. 68

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات   ………………….. 70

3-6-1- روش تهیه ی چک لیست   ………………………. 72

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات   ………………………………. 72

3-8- محدودیتهای پژوهش ……………………………………. 72

  • فصل چهارم ( یا فته های پژوهش) ………………………. 73

4- یافته های پژوهش   ……………………….74

4-1-دروس اجباری   ………………………………. 75

4-1-1-مجموعه سازی 1…………………………….. 75

4-1-2- مجموعه سازی2 …………………………………… 78

4-1-3- سازماندهی1 …………………………… 81

4-1-4-سازماندهی2 ……………………………..84

4-1-5- سازماندهی3 ………………………………. 87

4-1-6- سازماندهی4 ………………………………. 90

4-1-7- مرجع شناسی عمومی : فارسی و عربی …………………………93

4-1-8- مرجع شناسی عمومی : لاتین …………………………….. 96

4-1-9- اصول کار مرجع ………………………. 99

4-1-10-ساختمان و تجهیزات کتابخانه …………………………………102

4-1-11- مواد سمعی و بصری …………………… 104

4-1-12- مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد …………………. 107

4-1-13- مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان …………………………107

4-1-14- آشنایی با بانکهای اطلاعاتی ……………………………. 108

4-1-15- کتابخانه و کتابداری ………………………………. 111

4-1-16- ا داره کتابخانه ……………………………114

4-1-17- گزارش نویسی …………………………… 117

4-2- دروس اختیاری …………………………………….. 119

4-2-1- خدمات عمومی …………………………………… 119

4-2-2-خدمات ویژه خارج از کتابخانه ………………………….. 122

4-2-3- حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ………………………………….124

4-2-4- آشنایی با صنعت چاپ و نشر…………………………………………….. 126

4-2-5- مقدمات آرشیو…………………………….. 129

4-2-6- شیوه های مطالعه………………131

4-2-7- آشنایی با کتب خطی و کمیاب……………………………………………. 133

4-3- نمای کلی سرفصلها…………………………….. 136

4-3-1- دروس تخصصی اجباری …………………………….. 139

4-3-2- دروس تخصصی اختیاری ………………………..139

  • فصل پنجم (نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ) ……………140

5- نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات ………………………………………….141

5-1- تجزیه و تحلیل یافته ها ………………………. 141

5-2- نتیجه گیری در مورد انتخاب متون و تمرینات موجود ……………………..143

5-3- نتیجه گیری نهایی و پاسخ به پرسشهای پژوهش …………………..144

5-4- ارائه ی راهکارها و پیشنهادها براساس یافته های پژوهش ………………………..147

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آینده ………………………………151

منابع و مآخذ ……………………152

ضمایم (پیوستها) ……………………………….156

ضمیمه شماره 1. چارت 1 : مهارتهای اولیه زبان ………………………………157

ضمیمه شماره 2. چارت 2 : تقسیمات قدیمی تر ESP…………………………..158

ضمیمه شماره 3. چارت 3 : تقسیمات جدیدتر ESP از دیدگاه دودلی ………………………159

ضمیمه شماره 4. چارت 4 : الگوی قدیمی سازمان سمت برای تدوین متون ESP…………………160

ضممیه شماره 5. سرفصلهای دروس رشته ی کتابداری ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ………….161

چکیده انگلیسی ………………………………196

صفحه عنوان به انگلیسی ………………………………197

فهرست جدول ها

جدول 1. دروس تخصصی مورد ارزیابی این پژوهش ………………………71

جدول 2. بررسی وضعیت پژوهش درس مجموعه سازی 1 ………………………………………75

جدول 3. آماره های گروهی درس مجموعه سازی 1 ……………………………………….77

جدول 4. آزمون نمونه های مستقل درس مجموعه سازی 1 …………………….77

جدول 5. بررسی وضعیت پوشش درس مجموعه سازی 2 …………………..78

جدول 6. آماره های گروهی درس مجموعه سازی 2 ………………….80

جدول 7. آزمون نمونه های مستقل درس مجموعه سازی 2 …………………..80

جدول 8. بررسی وضعیت پوشش درس سازماندهی 1 …………………..81

جدول 9. آماره های گروهی درس سازماندهی 1 …………………………..83

جدول 10. آزمون نمونه های مستقل درس سازماندهی 1 ………………………….83

جدول 11. بررسی وضعیت پوشش درس سازماندهی 2 ………………………….84

جدول 12. آماره های گروهی درس سازماندهی 2 …………………………86

جدول 13. آزمون نمونه های مستقل درس سازماندهی 2 …………………….86

جدول 14. بررسی وضعیت پوشش درس سازماندهی 3 …………………..87

جدول 15. آماره های گروهی درس سازماندهی 3 …………………….89

جدول 16. آزمون نمونه های مستقل درس سازماندهی3 ………………………..89

جدول 17. بررسی وضعیت پوشش درس سازماندهی 4 ………………………….90

جدول 18. آماره های گروهی درس سازماندهی 4 …………………………..92

جدول 19. آزمون نمونه های مستقل درس سازماندهی 4 ………………………92

جدول 20. بررسی وضعیت پوشش درس مرجع شناسی عمومی : فارسی و عربی …………………..93

جدول 21. آماره های گروهی درس مرجع شناسی عمومی : فارسی و عربی ………………………95

جدول 22. آزمون نمونه های مستقل درس مرجع شناسی عمومی : فارسی و عربی …………….95

جدول 23. بررسی وضعیت پوشش درس مرجع شناسی عمومی : لاتین …………………………..96

جدول 24. آماره های گروهی درس مرجع شناسی عمومی : لاتین ……………………………………98

جدول 25. آزمون نمونه های مستقل درس مرجع شناسی عمومی : لاتین …………………98

جدول 26. بررسی وضعیت پوشش درس اصول کار مرجع ……………………………….99

جدول 27. آماره های گروهی درس اصول کار مرجع ……………………………….101

جدول 28. آزمون نمونه های مستقل درس اصول کار مرجع ……………………………..101

جدول 29. بررسی وضعیت پوشش درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه ……………….102

جدول 30. بررسی وضعیت پوشش درس مواد سمعی و بصری …………………104

جدول 31. آماره های گروهی درس مواد سمعی و بصری ………………………….106

جدول 32. آزمون نمونه های مستقل درس مواد سمعی و بصری ………………………106

جدول 33. بررسی وضعیت پوشش درس مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد ………………..107

جدول 34. بررسی وضعیت پوشش درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ……………….107

جدول 35. بررسی وضعیت پوشش درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی …………………………..108

جدول 36. آماره های گروهی درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی …………………………..110

جدول 37. آزمون نمونه های مستقل درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی …………………………….110

جدول 38. بررسی وضعیت پوشش درس کتابخانه و کتابداری ………………………………..111

جدول 39. آماره های گروهی درس کتابخانه و کتابداری …………………………………………………113

جدول 40. آزمون نمونه های مستقل درس کتابخانه و کتابداری …………………………….113

جدول 41. بررسی وضعیت پوشش درس اداره ی کتابخانه ……………………………..114

جدول 42. آماره های درس اداره ی کتابخانه …………………………………………116

جدول 43. آزمون نمونه های مستقل درس اداره ی کتابخانه ……………………116

جدول 44. بررسی وضعیت پوشش درس گزارش نویسی ………………………….117

جدول 45. بررسی وضعیت پوشش درس خدمات عمومی ……………………..119

جدول 46. آماره های گروهی درس خدمات عمومی ………………………………121

جدول 47. آزمون نمونه های مستقل درس خدمات عمومی …………………… 121

جدول 48. بررسی وضعیت پوشش درس خدمات ویژه خارج از کتابخانه ……………….122

جدول 49. بررسی وضعیت پوشش درس حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ……………….124

جدول 50. بررسی وضعیت پوشش درس آشنایی با صنعت چاپ و نشر ………………….126

جدول 51. آماره های گروهی درس آشنایی با صنعت چاپ و نشر ……………………128

جدول 52. آزمون نمونه های مستقل درس آشنایی با صنعت چاپ و نشر …………128

جدول 53.بررسی وضعیت پوشش درس مقدمات آرشیو ………………………129

جدول 54. بررسی وضعیت پوشش درس شیوه های مطالعه ……………….131

جدول 55. بررسی وضعیت پوشش درس آشنایی با کتب خطی و کمیاب ………………..133

جدول 56. آماره های گروهی درس آشنایی با کتب خطی و کمیاب ……………………………135

جدول 57. آزمون نمونه های مستقل درس آشنایی با کتب خطی و کمیاب ………….135

جدول 58. توزیع فراوانی نمای کلی سرفصلهای مصوّب …………………………..136

جدول 59. آماره های گروهی نمای کلی سرفصلها …………………….138

جدول 60. آزمون نمونه های مستقل نمای کلی سرفصلها …………………138

فهرست نمودارها

نمودار 1. میزان پوشش سرفصل درس مجموعه سازی 1 (کد درس 110) ………. 76

نمودار 2. نمایش میانگین زیرفصلهای دروس مجموعه سازی 1…………………………… 77

نمودار 3. میزان پوشش سرفصل درس مجموعه سازی 2 (کد درس 213) ………………………… 79

نمودار 4 . نماش میانگین زیرفصلهای درس مجموعه سازی 2 ……………………………….. 80

نمودار 5 . میزان پوشش سرفصل درس سازماندهی 1 (کد درس 111) ……………………….. 82

نمودار 6 . نمایش میانگین زیرفصلهای درس سازماندهی 1 …………………………….. 83

نمودار 7. میزان پوشش سرفصل درس سازماندهی 2 (کد درس 112) …………………..85

نمودار 8. نمایش میانگین زیرفصلهای درس سازماندهی 2…………….. ……..86

نمودار 9. میزان پوشش سرفصل درس سازماندهی 3 (کد درس 214) ………………….88

نمودار 10. نمایش میانگین زیرفصلهای درس سازماندهی 3 ……………………..89

نمودار 11. میزان پوشش سرفصل درس سازماندهی 4 (کد درس 215)……………….91

نمودار 12 . نمایش میانگین زیرفصلهای درس سازماندهی 4………………………………92

نمودار 13. میزان پوشش درس مرجع شناسی عمومی : فارسی و عربی (کد درس 113) …………94

نمودار 14. نمایش میانگین زیرفصلهای درس مرجع شناسی عمومی : فارسی و عربی ………… 95

نمودار 15. میزان پوشش درس مرجع شناسی عمومی : لاتین (کد درس 216) ………… 97

نمودار 16. نمایش میانگین زیرفصلهای درس مرجع شناسی عمومی : لاتین ……………….98

نمودار 17. میزان پوشش سرفصل درس اصول کار مرجع (کد درس 219) ………………100

نمودار 18. نمایش میانگین زیرفصلهای درس اصول مرجع کار ………………………………101

نمودار 19. میزان پوشش سرفصل درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه (کد درس 114) ………….. 103

نمودار 20. میزان پوشش سرفصل درس مواد سمعی و بصری (کد درس 115) …………………..105

نمودار 21. نمایش میانگین زیرفصلهای درس مواد سمعی و بصری ………………………106

نمودار 22. میزان پوشش سرفصل درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی (کد درس 243) ………………….. 109

نمودار 23 . نمایش میانگین زیرفصلهای درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی ……………….110

نمودار 24. میزان پوشش سرفصل درس کتابخانه و کتابداری (کد درس 211) …………..112

نمودار 25. نمایش میانگین زیرفصلهای درس کتابخانه و کتابداری ………………… 113

نمودار 26. میزان پوشش سرفصل درس اداره ی کتابخانه (کد درس 212) ………… 115

نمودار 27. نمایش میانگین زیرفصلهای درس اداره ی کتابخانه ………………….116

نمودار 28. میزان پوشش سرفصل درس گزارش نویسی (کد درس 220) ………….118

نمودار 29.میزان پوشش سرفصل درس خدمات عمومی (کد درس 122)………. 120

نمودار 30. نمایش میانگین زیرفصلهای درس خدمات عمومی ……………121

نمودار 31. میزان پوشش سرفصل درس خدمات ویژه ی خارج از کتابخانه (کد درس 123) ………………123

نمودار 32. میزان پوشش سرفصل درس حفاظت و نگداری مواد کتابخانه (کد درس 125) ………….125

نمودار 33. میزان پوشش سرفصل درس آشنایی با صنعت چاپ و نشر (کد درس 126) ……………..127

نمودار 34. نمایش میانگین زیرفصلهای درس آشنایی با صنعت چاپ و نشر ………….128

نمودار 35. میزان پوشش سرفصل درس مقدمات آرشیو (کد درس 223) …………….130

نمودار 36. میزان پوشش سرفصل درس شیوه های مطالعه (کد درس 224) ……………132

نمودار 37. میزان پوشش سرفصل درس آشنایی با کتب خطی و کمیاب (کد درس 225) ……….134

نمودار 38. نمایش میانگین زیرفصلهای درس آشنایی با کتب خطی و کمیاب ……………..135

نمودار 39. میزان پوشش کلی سرفصلها ………137

نمودار 40. نمایش میانگین کلی سرفصلها ………….138

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.