دانلود کتاب شورایاری، سازوکاری برای مشارکت شهروندان با مدیریت شهری


کتاب شورایاری، سازوکاری برای مشارکت شهروندان با مدیریت شهری نویسندگان رضا شادمان فر و مهدی وکیل پور

فصل یک: تعاریف و مفاهیم
شهروند
مدیریت شهری
مشارکت
شورایاری
شهر
منطقه
ناحیه
توسعه پایدار شهر
مدیریت محلی
شهرداری

فصل دوم: تاریخچه مشارکت در امور شهری و شوراهای محلی
در ایران
در جهان

فصل سوم: مشارکت از دیدگاه علم مدیریت
مقدمه
مفاهیم مشارکت
فلسفه مشارکت
مفهوم مدیریت مشارکتی
سیر تکوینی مدیریت مشارکتی
فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی
ابعاد و سطوح مشارکت در فرآیند تصمیم
مشارکت کارکنان در سازمان
موانع مشارکت پذیری در سازمان ها
شیوه های مدیریت مشارکتی
نظام پیشنهادی
هسته های مشارکت

فصل چهارم: نظریه های مطرح در مشارکت شهروندان
پیش نیازهای مشارکت
انواع مشارکت
سطوح مشارکت
نظریه های مشارکت
حکمروایی خوب شهری

فصل پنجم: مروری بر مطالعات انجام شده
منشور تهران
بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها
بررسی نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهری
بررسی میزان تمایل شهروندان منطقه ۱۷ به مشارکت در اداره امور شهری
مشارکت اجتماعی شهروندان در ایران (بررسی زمینه های تاریخی و گرایشات ذهنی)
بررسی زمینه ها و تنگناهای مشارکت اجتماعی – اقتصادی شهروندان در مدیریت شهری
تشکیل شوراهای محل ه ای راهی برای حل مشکلات شهری
تصمیم گیری و مشارکت
مشارکت محله در مدیریت شهری
بررسی الگوهای شناخته شده شوراهای محلی در جهان
همایش محله محوری
نگرش مشارکتی شهروندان مناطق یک و دوازده شهرداری تهران نسبت به مدیریت محله
نقش مشارکت مردمی در تحقق مدیریت محلی
واحدهای همسایگی پایدار، راهی به سوی توسعه پایدار محله ای
جایگاه و نقش مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری شهرهای جدید

فصل ششم: بررسی شورایاری ها به عنوان یک ساز و کار مشارکت
مقدمه
آشنایی با ساختار شورایاری ها
تعامل و همکاری با شهرداری تهران
تعامل و همکاری با سازمان ها د ادارات
مدیریت محله
اقدامات اجرایی در راستای طرح مدیریت محله
وظایف مشترک و عمومی کارگروه های تخصصی / مردمی

منابع و مراجع

این فایل پی دی اف در 159 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.