7 نکته وال پست ( wall post )


7 نکته وال پست ( wall post )

وال پست کلافی است که در طولهای مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود. وال پست به معنای نگهدارنده دیوار و به 2 صورت وال پست قائم و وال پست افقی می باشد . این وال پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد .

وال پست

1-وال پست قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش میشود .

2-طبق تعریف بند 3-7 صفحه 64 آئین نامه 2800 ویرایش دوم ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا 6 متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 3.5 متر می باشد . در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد.

3-لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد . این لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن ، یا یکی از اجزای سازه یا ستونکی که به همین منظور از فولاد ، بتن آرمه یا چوب تعبیه می شود، با اتصال کافی داشته باشد. ستونک می تواند از یک ناودانی حداقل نمره 6 یا معادل آن از فولاد ،بتن آرمه یا چوب تشکیل شده باشد . اگر طول تیغه پشت بند کمتر از 1.5 متر باشد ، از لبه آن می تواند آزاد باشد.

4-عدم نبشی کشی دیوارهای نما دار و دیوارهای بدون نما از اشکالات اجرایی رایج ساختمانهای بتنی می باشد.

5-وال پست میتواند فلزی یا بتن آرمه باشد.وال پست های فلزی معمولا بصورت پروفیل نبشی ، ناودانی و یا قوطی می باشد .

6-دو سر این اجزای قائم ( که معمولا” قوطی 6*6 انتخاب می شوند ) باید به گونه ای مناسب در کف و سقف مهار گردند

7-وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم می باشد که موجب عدم تخریب دیوار می گردد

وال پست

تخریب دیوارها در حین طوفان و زمین لرزه موجب به بارآمدن خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی می گردد. یکی از موارد ضروری جهت جلوگیری از چنین حوادثی  اجرای وال پست جهت انتقال نیروهای ناشی از باد و زلزله از دیوار به فریم می باشد.

تخریب دیوارهای محیطی به دلیل عدم اجرای وال پست و نمای سنگین آجری

اتصال نامناسب وال پست به کف و سقف

تعریف وال پست:

وال پست کلافی است که در طول های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود. این وال پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پیداست نگهدارنده دیوار است.
این المان که معمولا به صورت یک تیر-ستون طراحی می گردد، در انتهای سالن های صنعتی و به طور کل فریم های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می گردد، قرار می گیرد.
وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم می باشد.
که موجب عدم تخریب دیوار می گردد.
به طور عمومی اتصال آن در انتهای متصل به فریم به صورت لوبیایی جهت مراحل نصب و بر روی فونداسیون به صورت مفصل می باشد.

اجرای وال پست جهت اجرای دیوارها

اجرای وال پست جهت اجرای دیوارهای پیرامونی و نما

انواع وال پست(wall post) و ضوابط اجرایی آن


وال پست به دو نوع افقی و عمودی تقسیم می شود.
با توجه به مبحث هشتم آیین نامه در دیوارهایی با طول بیشتر از 6 متر موظف به استفاده از وال پست (wall post) عمودی خواهیم بود و در دیوارهایی با ارتفاع بیشتر از 3.5 متر موظف به اجرای وال پست (wall post) افقی هستیم.

ضرورت اجرای وال پست

طبق تعریف بند ۳-۷ صفحه ۶۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش دوم، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست:
از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا ۶ متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور ۳٫۵ متر می باشد. در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست. ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد. لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد.
این لبه ها باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن، یا یکی از اجزای سازه یا ستونکی که به همین منظور از فولاد، بتن آرمه یا چوب تعبیه می شود، با اتصال کافی داشته باشد.
ستونک می تواند از یک ناودانی حداقل نمره ۶ یا معادل آن از فولاد، بتن آرمه یا چوب تشکیل شده باشد. اگر طول تیغه پشت بند کمتر از ۱٫۵ متر باشد، از لبه آن می تواند آزاد باشد.
اجرای صحیح وال پست دیوارهای محوطه، جهت مقاومت در برابر باد و سایر عوامل جوی می باشد.

اجرای وال پست

عدم اجرای وال پست

بندهای آئین نامه ای اجرای وال پست  وادار های عمودی

طبق بند ۴-۹-۱-۳ مبحث چهارم مقررات ملی، می بایست کلیه دیوارهای پیرامونی جهت مقاومت در برابر زلزله  توسط وادار های عمودی یا وال پست ایمن گردند. طبق بند ۴-۹-۱-۳ مبحث چهارم مقررات ملی در صفحات  ۱۰۳ و ۱۰۴ ویرایش چهارم  نحوه اتصال و الزام به اجرای وادار عمودی وال پست  توضیح داده شده است. رعایت ضوابط مبحث ششم مقررات ملی در مورد وال پست الزامی است. همچنین بند ۵-۳-۴ و بند ۴-۵-۴ ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ که البته مربوط به ساختمان هشت سقف به بالا می باشد الزامی است.همچنین در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان بند ۸-۳-۱-۱۱ ص ۲۷ ویرایش ۹۲ رجوع کرده که در مورد اتصال اجزای غیر سازه ای به اجزای سازه ای توضیح داده شده است.کنترل هشتی گیر دیوارها و اجرای صحیح وادارهای عمودی( وال پست ها) و وادارهای افقی دیوارها در انطباق با نقشه هاو مطابق بند 7-5-3 آیین نامه 2800 و بند 4-9-1 مبحث چهارم مقررات ملی.

اگر وال پست در نقشه ها نبود وظیفه ناظر و مجری  چیست ؟

طبق مبحث دوم پایش نقشه ها جز وظایف ناظر  و مجری می باشد، که در صورت کمبود یا ایراد در نقشه می بایست دستور اصلاح از طرف ناظر به مجری صادر گردد.

مراحل اجرای وال پست (wall post)

 1. ابتدا جوشکار بایستی شروع به ساختن وال پست مطابق  نقشه های اجرایی نماید که برای این کار معمولا از دوبل نبش ۶ و سپری استفاده می گردد.
 2. سپس اقدام  به نصب و جوشکاری وال پست ها در محل هایی که بایستی قرار گیرد، میگردد.
 3. شروع به پیاده کردن دیوار با استفاده از نقشه های اجرایی می گردد
  که اگر شکستگی درمسیر دیوار زیاد باشد که امکان خطا را بالا ببرد
  و یا زمان کم مد نظر ما باشد
  بایستی بااستفاده از نقشه بردار شروع به پیاده سازی نقاط گوشه دیور نماییم.
 4. یک رگه کردن دیوارها
 5. وال پست های داخلی را در جاهای مدنظر  اجرا میگردد.
 6. دیوار چینی دیوارهای داخلی و خارجی
 7. اتمام دیوار چینی

تذکر: بایستی در هنگام دیوارچینی شاقولی و داخل به داخل دیوارها چک شود.

کنترل اجرای صحیح وال پست ها وظیفه کدامیک از مهندسین ناظر است؟

این مـورد، بایـد بـا همکاری مهندس  ناظر عمران و ناظر معماری تواما انجام گیرد زیرا:

 1. مهندس ناظر عمران: کنترل اجرای صحیح وال پست از نظر الزامات سازه ای و لرزه ای
 2. مهندس ناظر معماری: کنتـر ل اجرای دیوارهای داخل وال پست

حوادث عدم اجرای صحیح وال پست

 1. ریزش دیوار پشت بام بر روی دو خودروبهمن ۸, ۱۳۹۴
  ریزش بخشی از دیوار پشت بام ساختمان چهار طبقه ای به داخل حیاط در نیمه شب

  فرو ریختن بخشی از پشت بام یک ساختمان ۴ طبقه مسکونی بر روی دو خودرو در شهرک مسعودیه، خیابان کلهر مردم را به وحشت انداخت

  طبق مشاهده شاهدان عینی  پیشانی قسمت پشت بام یک ساختمان چهارطبقه مسکونی به طول حدود۱۰ متر به کلی تخریب شده و بر روی دو خودروی پراید و وانت پیکان پارک شده در داخل حیاط سقوط کرده بود.

  با توجه به زمان وقوع این حادثه خوشبختانه ساکنان در حیاط این منزل حضور نداشتند و به کسی آسیبی نرسید.

  آتش نشانانی بلافاصله با رعایت نکات ایمنی وارد ساختمان شده و خود را به پشت بام رساندند که بعد از بررسی و اطمینان از عدم وجود هرگونه خطر ریزش یا تخریب دوباره ساختمان، محل حادثه را کاملا ایمن کردند و همچنین تذکرات ایمنی لازم را به ساکنان گوشزد کردند.

  نکته :نداشتن وادار عمودی یا وال پست جان پناه و عدم مهار دیوار  جان پناه به طول ۱۰ متر

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.