بررسی رابطه حجاب با سلامت روان در ردۀ سنی 20تا30 ساله شهر نسیم  شهر


  موضوع پژوهش حاضر را بررسی رابطه حجاب باسلامت روان درردۀ سنی 20تا30 ساله شهر نسیم  شهرتشکیل می دهد. از نظر روانشناختی نوع لباس وپوشش به رفتار انسان شکل داده وپیامدهای رفتاری خاصی را درپی دارد. همچنین نوع پوشش درزنان جهات مختلفی به رفتار آن ها درسطح جامعه می دهد. که این رفتار می تواند وضعیت روحی وروانی زن راتحت تأثیر قرادهد.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه  بین حجاب وسلامت روان می باشد. جامعه آماری موردپژوهش راکلیه دختران باحجاب وبدحجاب ساکن درشهرنسیم شهر درسال1390 در محدودۀ سنی 20تا30تشکیل می دهد.

ازطریق نمونه گیر تصادفی تعداد30نفرحجم نمونه پژوهش راتشکیل می دهد.برای گردآوری اطلاعات  1لاویبوند19952) وپرسشنامه DASSاز روش تستهای استانداردمقیاس افسردگی،اضطراب،استرس( محقق ساخت حجاب استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که بین سلامت روان وحجاب بانوان رابطۀ معناداری وجود دارد.  یعنی هرچه بانوان باحجاب کاملتری درجامعه حاضر شوند ازسلامتی روانی بیشتری برخوردار هستند.

                                        

1.Depression ، Anxiety ، stressccale ( DASS)

2.P.F. Lovibiond & S.H. Lovibond

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمات وطرح وتحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………….2

1-3 فرضیه پژوهش………………………………………………………….4

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………….5

1-5 اهمیت پژوهش…………………………………………………………..5

1-6 تعریف نظریه وعملیاتی متغیر …………………………………………..7

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 حجاب درلغت………………………………………………………….10

2-2 نظرفقهای اسلام درمورد پوشش زن……………………………………11

2-3 تعابیربرخی ازشخصیت های جهانی درمورد حجاب……………………11

2-4 تاریخچه حجاب…………………………………………………………12

2-5 حجاب ازنظرفطرت……………………………………………………14

2-6 حجاب ازنظرعقل………………………………………………………15

2-7 حجاب درادیان………………………………………………………….15

2-8 حجاب دریونان وروم باستان…………………………………………..16

2-9 حجاب وپوشش درایران باستان…………………………………………17

2-10 حجاب دردین اسلام…………………………………………………..17

2-11 علت وفلسفه پیداشدن حجاب…………………………………………..18

2-12 ضرورت پوشش……………………………………………………..22

2-13 پوشش زن ومرد نامحرم………………………………………………23

2-14 رعایت اصول وضوابط درپوشش…………………………………….23

2-15 پوشش درحریم خانواده……………………………………………….24

2-16 تأثیرروابط دوستان درپوشش خانوادگی……………………………….25

2-17 بهداشت روانی………………………………………………………..25

2-18 معنی ومفهوم بهداشت روانی………………………………………….26

2-19 ارائه راه حلهای برای سلامت روان…………………………………..27

2-20 بهداشت روانی ازدیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی وروان کاوی……..28

2-21 سلامت روانی واضطراب…………………………………………….30

2-22 افکارفاجعه آمیز ونشانه های اضطراب……………………………….32

2-23 تداوم اضطراب………………………………………………………33

2-24 پژوهش علوم پزشکی وخدمات بهداشت درمانی………………………34

2-25 تحقیقات انجام شده درحجاب………………………………………….39

فصل سوم:متدولوژی یاروش تحقیق

3-1 جامعه آماری…………………………………………………………..42

3-2نمونه……………………………………………………………………42

3-3روش نمونه گیری……………………………………………………….43

3-4 ابزارپژوهش …………………………………………………………..43

3-5 روش تحقیق……………………………………………………………46

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………..48

4-2 فرضیات تحقیق…………………………………………………………48

4-3 متغیرهای پژوهش……………………………………………………..49

4-4 روش تحقیق……………………………………………………………50

4-5 یافته های استنبا طی……………………………………………………52

فصل پنجم:بحث ونتایج کلی

5-1 بحث وبررسی درباره یافته ها………………………………………….63

5-2تفسیرنهایی پیامدها………………………………………………………65

5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………66

5-4 پیشنهادات پژوهش……………………………………………………..68

منابع…………………………………………………………………………70

پیوست ها……………………………………………………………………73

 

فصل اول

مقدمات وطرح تحقیق

1-1 مقدمه

ازجمله موضاعات مورد توجه انسان درراه رسیدن به کمال وسعادت برخورداری ازسلامت نفس،آرامش

وتعبیرعلم امروز بهداشت روان می باشد.

سلامت روانی هم به عنوان هدف وهم به عنوان وسیله ای لازم برای حرکت انسان به سوی کمالات و

مراتب بالای انسانی همواره موردتوجه بشراست.اسلام دینی است که اساس وپایۀ دستورات آن رسیدن

به کمال نهایی می باشد ودرتمام زمینه ها آن چیزی راکه به نفع انسان وروح آدمی می باشد در نظر

می گیرد. یکی ازدستورات دین ما حفظ حجاب است. پوشش وحجاب به دلیل اینکه نقش اساسی  در

متعادل کردن غریزۀ وتبرج زن دارد وعامل مهمی برای جلوگیری دربخش بزرگی ازپریشانی ها

ودغدغه های فکری زن به شمارمی آید فاصله گرفتن جامعه ازفرهنگ حجاب رعایت نکردن حریم بین

زن ومردعامل بسیاری ازمشکلات روانی واجتماعی برای افراد به ویژه زنان است.

زن به دلیل اینکه عواطف واحساسات قوی تری دربرابر مرد دارد از نظر روانی نفوذ پذیرتراز مرد

است  یعنی درعوامل بیرونی ازمرد متاثر است.

به تبع اگرحجاب از جامعه ای برداشته شوداین سلامت روان زن است که مورد آسیب وهجمه قرار

می گیرد.(احمد،م (1384)بهداشت روانی تهران،دانشگاه پیام نور)

بنابراین اطلاعات مفید ودرجهت ترویج حجاب وپوشش می تواند تاثیربسزایی درسلامت روان زنان و

دنبال آن سلامت روان جامعه داشته باشد.

1-2 بیان مسئله

نقش زن درآفرینش انسان ازنظرقرآن در حدی است که ازاوبه «قرارمکین» قرارگاه مطمئن تعبیر شده

است. همچنین قرآن وجودزن رابرای مرد به مثابه لباس روح وآرامش مردان می داند وبرای حفظ از

از آسیب های روانی دستوراتی ارائه داده است.ازجمله این دستورات وشاید مهمترین آن حفظ حجاب

برای زن است.

مسئله پوشش زن ازدیرباز جزء مسائل بحث برانگیزجوامع مختلف وگروه های نخستین بوده است.جوامع

غربی درراستای بهره برداری تجاری اززن پوشش رانوعی مزاحمت تلقی کردند وباتبلیغات فراوان خود

عریانی رابرای زن به ارمغان آوردند با ایجاد فضای آزاد برای ارتباطات درجنس معضلات بسیاری را

بوجود آورند. همواره اخبارازکشورها وجهان دربارۀ انواع مختلف ازروابط ناسالم بین دوجنس وعوارض آن شنیده می شود

افزایش نابه سامانی خانوادگی،تجاوزوآزارهای جنسی برزنان،حاملگی دختران نوجوان

افسردگی دردختران جوان وهمچنین مناقشات نسبت به نحوهء برخورد با مسالۀ روابط دو جنس همچون

ایجاد فاصله بین دوجنس درجامعه ونحوۀ پوشش بانوان درمجامع عمومی و…همگی نمونه هایی از مسالۀ

وموضاعاتی است که به نوعی مرتبط بامسالۀ پوشش شناخته شده است.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 86
حجم: 187 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 7 =