دانلود پروژه سازه های فولادی – کد 3489


دانلود پروژه سازه های فولادی

دانلود پروژه سازه های فولادی

معرفی کلی پروژه
ساختمان مورد نظر یک ساختمان مسکونی در تهران میباشد.این ساختمان شامل 5طبقه همراه با پارکینگ به ارتفاع مفید 2/5
متر و سایر طبقات به ارتفاع مفید 2.8متر میباشند.نوع سیستم سقف ، تیرچه بلوک و مقاومت مجاز خاک 1/5kg/ cm2است.
زمین از نوع گروه
IIو شرایط محیطی متوسط در نظر گرفته میشود. ساختمان مورد نظر دارای 2سیستم مجزا از هم است که در
جهت
xدارای مهار بند ضربدری و در جهت yدارای مهار بند واگراست. جان پناه به ارتفاع ، 60 cmمشخصات دیوارها و جدا
کننده ها اختیاری و میلگردهای مصرفی از نوع
A 3و سایر فرضیات با قضاوت مهندسی در نظر گرفته میشود .

تعیین بارهای مرده و زنده
– 1 -1تعیین بارهای مرده
برای تعیین بارهای مرده به شرح زیر عمل میکنیم :
( 1بار مرده بام
( 2بار مرده سقف طبقات
( 3بار مرده جان پناه
( 4بار مرده دیوار خارجی
( 5بار مرده تیغه داخلی
( 6بار مرده راه پله
– 1 -2بار زنده :
برای تعیین بارهای زنده به شرح زیر عمل میکنیم :
( 1بار زنده بام
( 2بار زنده طبقات
( 3بار زنده راه پله
کلیه ی جرم مخصوص مواد و حجم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان از پیوست شماره 6-1مبحث ششم
مقررات ملی ساختمان استخراج گردیده است

 

فهرست:

فصل اول: بارگذاری .………………………………………………………………………1
– 1-1تعیین بارهای مرده
…………………………………………………………………2
– 1-2تعیین بارهای زنده
.………………………………………………………………11
– 1-3تعیین وزن ساختمان
………………………………………………………………11
– 1-3 -1تعیین وزن خرپشته
.………………………………………………………………11
تع – 1-3 -2یین وزن ساختمان
………………………………………………………………13
– 1-4تعیین نیروهای وارده به ساختمان
……………………………………………………13
– 1-4 -1تعیین نیروی برف
…………………………………………………………………13
– 1-4 -2تعیین نیروی زلزله
…………………………………………………………………13
– 1-4 -3تعیین نیروی باد
……………………………………………………………………17
– 1-5بارگذاری ثقلی قاب ها
………………………………………………………………21
– 1-6بارگذاری جانبی قاب ها
……………………………………………………………44
فصل دوم: تحلیل دستی و مقایسه آن با تحلیل کامپیوتری
……………………………………51
– 2-1تحلیل بارهای ثقلی به روش 10/1دهانه
………………………………………………52
– 2-2تحلیل بارهای جانبی به روش پرتال
.…………………………………………………52
– 2-3مقایسه تحلیل دستی و کامپیوتری
.………………………………………………….53
– 2-4تحلیل دستی به روش پرتال)قاب
Aدر راستای 54……………………………………..(X
– 2-5تحلیل دستی به روش پرتال)قاب 1در راستای 55 ………………………………………(Y
– 2-4تحلیل دستی به روش کانتیلیور)قاب Aدر راستای 56.…………………………………..(X
– 2-4تحلیل دستی به روش کانتیلیور )قاب 1در راستای 57.…………………………………..(Y
فصل سوم: طراحی ستون …….……………………………………………………………58
– 3-1طراحی ستون های طبقه اول
……………………………………………………….59

-2طراحی ستون های طبقه دوم ………………………………………………………64
– 3-3طراحی ستون های طبقه سوم
..……………………………………………………68
– 3-4طراحی ستون های طبقه چهارم
……………………………………………………74
– 3-5طراحی ستون های طبقه پنجم
…………………………………………………… 80
– 3-6طراحی قیدهای موازی طبقه پنجم
…………………………………………………86
– 3-7طراحی قیدهای موازی طبقه چهارم
….…………………………………………… 89
فصل چهارم: طراحی تیر
.………………………………………………………………….92
– 4-1تیپ بندی تیرها
……………………………………………………………… 95
– 4-1 -1طراحی تیرهای قاب 95
………………………………………………………….. 1
– 4-1 -2طراحی تیرهای قاب 95
…………………………………………………………. A
فصل پنجم: طراحی بادبند ………………………………………………………………117
– 5-1طراحی بادبند هم محور طبقه پنجم
..………….………………………………… 118
– 5-2طراحی بادبند هم محور طبقه چهارم
………………….………….……………… 120
– 5-3طراحی بادبند هم محور طبقه سوم
………………………………………………… 123
– 5-4طراحی بادبند هم محور طبقه دوم
……………………..………………………… 125
– 5-5طراحی بادبند هم محور طبقه اول
………………………………………………… 127
فصل ششم: طراحی پله
…………………………………………………………………130
– 6 -1طراحی شمشیری پله
..…………………….…………………………………… 131
فصل هفتم: طراحی اتصالات
……………..………………………………………………135
– 7-1طراحی اتصال شمشیری پله
..……………….…………………………………… 136
– 7-2 -1طراحی اتصالات تیرهای قاب مفصلی 139
…………………………………………….. 1
– 7-2 -4طراحی اتصالات تیرهای قاب مفصلی 146
…………………………………………….. A
– 7-3طراحی اتصال نوتس یاپ تاحفص ..…………………….…………………………… 15

-4طراحی اتصال دنبداب ..…………….………………….…………………………… 153
– 7-5طراحی وج ش نوتس و ریت قرو
..……………………….…………………………… 154
– 7-6طراحی وج ش ینایم قرو
..….……………………….…………………………… 155
فصل هشتم: طراحی قس ف
…………….…………………………………………………157
– 8-1طراحی پانل های دهانه 158
…….…………………………………………… 4/5 m
– 8-2طراحی پانل های دهانه 162 …….……….…………………………………… 5/5 m
– 8-3طراحی پانل های دهانه 165 …….………..……………………………………… 5 m
– 8-4طراحی پانل های دهانه 168 …….……..………………………………………… 3 m
– 8-5طراحی پانل های دهانه 171 …….……………………………………………… 5/3 m
فصل هن : م طراحی یپ …………….………………………………………………………175
– 9-1گام به گام طراحی پی
………………….………………………….……………… 176
-2- 9طراحی پی
…………….…………………………………….…………………177
– 9-3تعیین نوع پی
…………….…………………………………..…………………177
– 9-4نمایش بارگذاری روی نوار
…………….….…………………………………………180
– 9-5تعیین ضخامت شالوده
…………….………………………………………………181
– 10فصل هد عبانم: م
………..…………………………………………………………183

به همراه نقضه های اجرایی و معماری

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فایل به صورت پی دی اف می باشد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + ده =