آیین‏نامه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته گروه کامپیوتر و معیارهای ارزشیابی آن


چکیده

آیین‏نامه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته گروه کامپیوتر و معیارهای ارزشیابی آن

هدف از ارایه این آیین نامه، کمک و راهنمایی به دانشجویان گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه در جهت آماده سازی صحیح پایان نامه است. بعد از مطالعه این دستور العمل، قادر خواهید بود مطالبی را که در هنگام انجام پروژه خود گردآوری کرده‌اید، به شیوه قابل قبول برای گروه و به صورت یک پایان نامه صحیح ارایه دهید. همچنین در اینجا، آخرین قوانین مصوب کمیته پروژه درباره نحوه ارزشیابی پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها ذکر می‌گردد. بدیهی است که این راهنما، به منزله ابلاغ رسمی کلیه قوانین به دانشجویان است.

مطالعه آیین نامه، از یک جهت دیگر نیز مفید است. نگارش این آیین نامه کاملاً با قواعد کمیته پروژه که در فصل 1 آمده، منطبق است. توجه به تمامی جزییات نگارشی، ابهامهای شما را در چگونگی ویرایش نهایی پایان نامه از بین می‌برد.

در انتها نیز تمامی فرمهای کمیته پروژه که برای مراحل مختلف لازم است (تعریف، تمدید، دفاع، نمره) ضمیمه‌شده‌است.

واژه‌های کلیدی

قوانین انتخاب پروژه، شیوه نگارش پایان نامه، قوانین ارزشیابی پایان نامه، قوانین کسر نمره.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل یکم – قواعد تنظیم پایان نامه ………………………………………………………………… …………………….. 2
1-1- روی جلد پایان‏نامه‏ …………………………………………………………………………….. ……………………… 2

1-2- ترتیب و آرایش صفحه‌های داخلی پایان‏نامه …………………………………………………. …………………….

4

1-2-1- صفحه‌های فرعی ………………. ………………….. ………………………. ……………………………………..

4

1-2-2- صفحه‌های اصلی ……………………………………………………………………… ……………………………

6
1-3- توالی مطالب در یک پایان نامه …………………………………………………………… ………………………… 7
1-4- نکات تکمیلی در نگارش پایان نامه ……………………………………………………….. ……………………….. 8
فصل دوم- شیوه انتخاب و دفاع از پروژه …………………………………………………….. ………………………… 10
2-1- زمان انتخاب، تمدید و دفاع پروژه ……………………………….. ………………………. …………… …………. 10
2-2- مراحل دفاع از پروژه ………………………….. ………………. ……………………. ………………………………. 12
2-3- چند توصیه کاربردی برای انجام صحیح پروژه …………………………………………. ……………….. ………. 14
فصل سوم- شیوه ارزشیابی و مصوبات کمیته پروژه ……………………………… …………………. ……………… 15
3-1- ارزشیابی پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
3-2- جریمه‌هایی که به پروژه تعلق می‌گیرد………………….. ……………… ………………….. ……………………. 16
فصل چهارم- جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………. ………………… …….. 18
پیوست یک- فرمهای مربوط به انتخاب، تمدید و دفاع پروژه ………………………………. …………………… 19
منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………. 26

فهرست شکلها

عنوان صفحه
شکل 1-1- فاصله‌های مناسب برای نوشته های روی جلد ……………………………………………………………….. 3
شکل 1-2- نوشتن عنوان پروژه و نام دانشجو روی عطف پایان نامه …………………………………………………… 3

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه
جدول2-1- آخرین مهلت انتخاب پروژه توسط دانشجویان در ترمهای مختلف …………………………………… 11
جدول2-2- آخرین مهلت ارسال نمره به آموزش برای دانشجویانی که پروژه ناتمام ندارند، بر اساس زمان انتخاب پروژه ……………………………………………………………………………………………………………….. 12
جدول2-3- آخرین مهلت ارسال نمره به آموزش برای دانشجویانی که پروژه ناتمام برداشته اند، بر اساس زمان انتخاب پروژه و تمدید آن ……………………………………………………………………………………….. 12
جدول2-4- آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم تمدید پروژه به کمیته پروژه بر اساس نیمسال انتخاب پروژه 12
جدول3-1- میزان تاثیر هریک از ملاکهای ارزشیابی در نمره پروژه دانشجویان کاردانی ……………………….. 16
جدول3-2- میزان تاثیر هریک از ملاکهای ارزشیابی در نمره پروژه دانشجویان کارشناسی ……………………. 16

لیست علایم و اختصارات

سانتیمتر (Centimeter) cm
میلیمتر (Millimeter) mm
دیسک فشرده (Compact Disk) CD

مقدمه

اهمیت نگارش پایان نامه عاری از اشکال بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چرا که پایان‌نامه خلاصه و نشان دهنده تمامی زحماتی است که دانشجو در طول دوران تحصیل خود می‌کشد. پایان نامه دانشجو به عنوان تنها خاطره ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصیل وی است. از طرفی پایان نامه نشان دهنده میزان و نوع تلاش دانشجو در جهت انجام پروژه محوله است. بدیهی است که یک پایان نامه ضعیف و پر از اشکال، از ارزش علمی پروژه خواهد کاست.

بنا به دلایل ذکر شده، دانشجویان باید تمام تلاش خود را در جهت آماده سازی پایان نامه مناسب به‌کار گیرند. نوشته هایی که اکنون در دست شماست، به همین منظور تهیه شده است. هدف آیین نامه این است که شما با نحوه نگارش و صفحه آرایی پایان نامه (به نحوی که مورد قبول کمیته پروژه گروه کامپیوتر باشد) آشنا شوید.

همچنین قوانین کمیته پروژه در کلیه مراحل پروژه (از زمان انتخاب تا دفاع و تحویل پایان نامه) در اینجا آمده است تا شما از قبل درباره تصمیم گیریهای گروه و کمیته پروژه مطلع باشید. بدیهی است مطالعه این جزوه، به منزله ابلاغ قوانین به شماست و پس از آن هیچگونه اعتراضی از جمله جهل به قانون پذیرفتنی نیست.

در ادامه در فصل اول، با شیوه نگارش صحیح پایان نامه آشنا می‌شوید. رعایت تمامی قواعد ذکر شده الزامی است. فصل دوم به توضیح مختصری از مراحل انتخاب تا ارایه پروژه و تحویل پایان نامه می‌پردازد و در فصل سوم، گزیده‌ای از مهمترین مصوبات کمیته پروژه در زمینه ارزشیابی و نمره پروژه آورده شده است. مطالعه این فصل به شما کمک می‌کند که با قوانین کسر نمره نیز آشنا شوید. فصل چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص دارد و در عین حال شما خواهید آموخت که جمع بندی و نتیجه گیری در یک پایان نامه چگونه است.

تمامی فرمهایی که از ابتدای انتخاب پروژه تا زمان دفاع به آنها احتیاج دارید، در پیوست 1 آورده شده است. در صورت نیاز به هر یک، کافیست آن را جدا کرده و استفاده کنید.

فصل یکم – قواعد تنظیم پایان نامه

روی جلد پایان‏نامه‏

دانشجویان باید با توجه به مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی)، نام رشته تحصیلی و گرایش مربوطه ،الگوی ارایه شده در صفحه روی جلد این آیین‌نامه را تکمیل کنند. سایر مشخصات (نام استاد یا اساتید راهنما، موضوع پایان‏نامه، نام نویسنده و زمان دفاع از پروژه) نیز به طور مناسب بر روی جلد پایان‏نامه با رنگ طلایی زرکوب می‌شود. توضیحات زیر را به دقت مطالعه کنید و شکل 1-1 را ببینید.

چند تذکر مهم:

 1. جلد پایان‏نامه باید از نوع گالینگور مرغوب باشد. برای دانشجویان کارشناسی رنگ سرمه ای وبرای دانشجویان کاردانی رنگ خاکستری تعیین شده است.
 2. آرم موسسه در بالا و در فاصله cm2 از لبه جلد قرار می‌گیرد. دقت کنید که از این زمان به بعد، آرم جدید موسسه باید مورد استفاده قرار گیرد (روی جلد این آیین نامه را نگاه کنید).
 3. مقطع، گرایش و نام رشته در فاصله cm5/7 از لبه بالایی جلد با فونت 16 زر سیاه نوشته می‌شود.
 4. بعد از آن، به فاصله cm10 از لبه جلد، کلمه «موضوع» با فونت 18 زر سیاه درج می‌شود.
 5. به فاصله cm5/11 از لبه بالایی جلد، عنوان پایان نامه با فونت 20 زر سیاه نوشته می‌شود. دقت شود که عنوان دقیقاً مطابق عنوانی باشد که در هنگام انتخاب پروژه، تایید شده است.
 6. تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملاً در وسط قرار گیرد.
 7. عنوان پایان نامه با دوطرف جلد، حداقل cm2 فاصله داشته باشد.
 8. به فاصله cm12 از لبه پایینی جلد، عبارت «استاد راهنما» نوشته شده و در خط بعد، نام و نام خانوادگی استاد راهنما همراه با پیشوند مناسب (دکتر یا مهندس) با فونت 18 زر سیاه نوشته می‌شود.
 9. به فاصله cm7 از لبه پایینی جلد، عبارت «نام دانشجو» با فونت 18 زر سیاه نوشته شده و در خط بعد، نام و نام خانوادگی دانشجو نوشته می‌شود. اگر تعداد دانشجویان بیشتر از یک نفر بود، نام هر دانشجو در یک سطر نوشته می‌شود.
 10. در فاصله cm5/3 از لبه پایینی جلد، ماه(یا فصل) و سالی که در آن پروژه به اتمام رسیده و دفاع شده است با فونت 16 زر نوشته می‌شود.
 11. 33 در عطف پایان نامه فقط عنوان پروژه و نام دانشجو(یان) و سال آن با حروف کوچک زرکوب گردد. اگر عنوان پروژه روی عطف جا نمی‌گیرد، می‌توانید همه عنوان را روی عطف ننویسید. (شکل 1-2 را ببینید).

4

شکل 1-2- نوشتن عنوان پروژه و نام دانشجو روی عطف پایان نامه

ترتیب و آرایش صفحه‌های داخلی پایان‏نامه

صفحه‌های داخلی یک پایان نامه به دو بخش تقسیم می‌شود؛ صفحه‌های فرعی و صفحه‌های اصلی. تمامی صفحه‌هایی که قبل از شروع متن اصلی پایان نامه (مقدمه) هستند، صفحه‌های فرعی هستند و همه صفحه‌های بعد از آن، صفحه‌های اصلی هستند. تمامی مطالب پایان نامه باید روی کاغذ A4 معمولی در اندازه cm7/29×cm21 و به صورت یکرو تایپ شود.

شکل 1-1- فاصله‌های مناسب برای نوشته های روی جلد

1-2-1- صفحه‌های فرعی

صفحه‌های فرعی فقط بر اساس حروف الفبای فارسی شماره گذاری می‌شود (آ-ب-پ-ت-ث-ج- 000). شماره صفحه باید cm 5/1 بالاتر از پایین صفحه باشد و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد. ترتیب قرارگیری صفحه‌های فرعی به صورت زیر است:

 1. صفحه «بسم الله الرحمن الرحیم»
 2. صفحه عنوان
 3. صفحه سپاسگزاری (اختیاری)
 4. صفحه تقدیم( اختیاری)
 5. صفحه چکیده و واژه‌های کلیدی
 6. صفحه‌های فهرست مطالب
 7. صفحه‌های فهرست شکلها (در صورت وجود حداقل یک شکل در پایان نامه)
 8. صفحه‌های فهرست جدولها (در صورت وجود حداقل یک جدول در پایان نامه)
 9. صفحه‌های لیست علایم و اختصارات (در صورتیکه به وجود چنین لیستی احساس نیاز شود)
 10. ترجمه چکیده فارسی بصورت لاتین (قبل از منابع)
 11. ترجمه جلد فارسی بصورت لاتین(بعد از منابع)

چند تذکر مهم:

  • وجود صفحه‌هایی که با عنوان «اختیاری» مشخص شده است، الزامی نیست.
  • در صفحه عنوان، کلیه مندرجات روی جلد، با همان ترتیب فاصله‏ها و فونت‏های روی جلد، آورده می‌شود. تنها تفاوت صفحه عنوان و روی جلد، در این است که نام استاد داور نیز باید در صفحه عنوان گنجانده شود.
  • صفحه بعد به سپاسگزاری‏ها اختصاص دارد (اختیاری). تیتر سپاسگزاری cm5/9 پایین‏تر از بالای صفحه و از دو طرف کاملاً وسط صفحه و با فونت 16 نوشته شود و مطالب آن با فونت 14 با فاصله cm4 از سمت راست و cm3 از سمت چپ نوشته شود.
  • صفحه بعدی، صفحه تقدیم است. تیتر «تقدیم به» با فونت 12 نوشته و فاصله آن از بالا cm10 و از سمت راست cm13 باشد. مطالب این قسمت با فونت 12 و با طول سطر cm5 نوشته شود. مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند.
  • انتخاب نوع فونت در صفحه سپاسگزاری و تقدیم اختیاری است. اما پیشنهاد می‌شود از فونتهای معمولی مانند لوتوس، زر، نازنین یا غیره استفاده شود.
  • قسمت بعدی صفحه چکیده و کلیدواژه پایان‏نامه می‏باشد. عنوان «چکیده» با فونت 14 لوتوس سیاه نسبت به بالای صفحه cm4 است کاملاًدر وسط صفحه نوشته می‏شود و در سطر بعد و در وسط صفحه عنوان پروژه با همان اندازه نوشته شود. مطالب چکیده با فونت 12 زر با فاصله cm4 از سمت راست و cm3 از سمت چپ و حد اکثر در نصف صفحه نوشته شود. چکیده شامل بیان مختصر مسئله مورد بررسی، شرح کلی مراحل بکارگرفته شده برای کسب و جمع‏آوری اطلاعات، نحوه عمل و نتیجه کلی حاصله می‏باشد، به‏طوریکه خواننده با مطالعه آن تشخیص دهد که پروژه در بر گیرنده مطالب مورد علاقه وی می‏باشد یا خیر؟
  • واژه‏های کلیدی (حداکثر 10 تا) نیز در همین صفحه و بعد از چکیده الزامی است. عنوان «واژه‌های کلیدی» حداقل با یک خط فاصله از آخرین خط چکیده در سمت راست با فونت 14 لوتوس سیاه نوشته می‌شود و بعد از آن در خط بعد، کلمات کلیدی با فونت 12 زر همگی در یک خط قرار می‌گیرند. بین هر کلمه کلیدی، یک ویرگول «،» و در انتهای خط یک نقطه «.» خواهد آمد.
  • صفحه بعدی به اولین صفحه از فهرست مطالب اختصاص دارد. فاصله تیتر «فهرست مطالب» نسبت به بالای صفحه cm11 است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط صفحه قرار می‏گیرد و با فونت 14 سیاه لوتوس نوشته می‏شود. یک سانتی‏متر پایین‏تر از تیتر، با فونت 14 سیاه لوتوس کلمه‌های «عنوان» و «صفحه» نوشته می‏شود. فاصله «عنوان» تا سمت راست صفحه cm3 و فاصله «صفحه» تا سمت چپ صفحه cm2 باشد. بعد از آن می‌توانیم عناوین و مطالب و شماره صفحه‌های آن را با فونت 12 زر بنویسیم. فهرست مطالب شامل مقدمه، شماره و عنوان بخش، شماره و عنوان فصل و محتویات یا زیر موضوعهای فصل به صورت شماره‏گذاری شده است. لازم به توضیح است که اگر چند فصل از پایان نامه از لحاظ محتویات به هم وابسته است، می‌توانید آنها را در قالب کلی «بخش» دسته‌بندی کنید. وجود بخشها در پایان نامه اختیاری است.
  • استفاده از فونت نازنین برای اعداد توصیه می‌شود.
  • صفحه‌های بعدی به «فهرست شکلها» و «فهرست جدولها» اختصاص دارد که قالب کلی آن همانند «فهرست مطالب» است؛ با این توضیح که هر کدام در صفحه جدیدی شروع می‌شود.
  • اگر هر یک از فهرست ها، بیش از یک صفحه باشد، نوشته‌ها در صفحه‌های بعدی از فاصله cm5/2 از لبه کاغذ شروع می‌شوند.
  • قسمت بعدی به «لیست علایم و اختصارات» اختصاص دارد.در این قسمت لیستی از کلیه علایم و اختصاراتی که در متن بکار رفته است درج می‏گردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست است. این لیست نیز در صفحه جدید شر وع می‌شود. در سمت چپ علامت و در سمت راست مفهوم آن درج می‏گردد.

1-2-2- صفحه‌های اصلی

در اول هر فصل یک صفحه که به شماره فصل و فهرست کلی فصل اشاره دارد در نظر گرفته شود.

صفحه‌های اصلی می‏بایست به‏صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود. شماره‌گذاری صفحه‌های اصلی به‏صورت اعداد فارسی (1، 2، 3، …) است که باید cm 5/1 بالاتر از پایین صفحه و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد.

در صفحات اصلی طول هر سطر cm16 و فاصله سطرها از یکدیگر یک خط یا یک و نیم خط در نظر گرفته شود. متن آن با فونت 12 یا 14 و تعداد سطرها در هر صفحه بین 20 تا 28 سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ cm3 و از سمت چپ cm2 باشد و فاصله اولین سطر از بالای صفحه cm3 وفاصله آخرین سطر از پایین صفحه cm5/2 باشد. سطر اول هر پاراگراف باید به اندازه cm6/0 تا cm1 تورفتگی داشته باشد.

فونت استفاده شده در تمامی متن پایان نامه باید یکسان باشد. دانشجویان می‌توانند به دلخواه خود یکی از فونت‌های معمولی، مانند زر، لوتوس، میترا، نازنین و یا کامپست را انتخاب کنند. توصیه می شود برای هر فصل یک مقدمه در نظر گرفته شود.

چند تذکر مهم:

 • عنوان و شماره هر فصل با فونت 18 زر سیاه در یک صفحه جدید و با فاصله cm11 از بالای صفحه تایپ می‌شود. بین عنوان فصل و نوشته‌های فصل، یک خط خالی وجود دارد. اضافه کردن یک صفحه که منحصراً حاوی عنوان و شماره فصل باشد، مانعی ندارد، اما توصیه نمی‌شود. در هر حال اگر چنین صفحه‌ای را اضافه کردید، باز هم باید در صفحه بعد، عنوان و شماره فصل را با قاعده ذکر شده بیاورید.
 • برای شماره‌گذاری عنوانهای یک فصل، از سمت راست ابتدا شماره فصل و سپس شماره عنوان اصلی فصل آورده می‌شود و بین آنها از یک خط تیره استفاده می‌شود؛ یعنی به صورت فرمول (1-1):
  1. (شماره فصل)-(شماره عنوان اصلی)- (عنوان)
 • عنوانهای اصلی یک فصل با فونت 16 زر سیاه و با رعایت قوانین شماره‌گذاری نوشته می‌شوند. بین هر عنوان و پاراگراف قبل، یک خط خالی وجود دارد.
 • در صورت وجود زیرعنوانهای فرعی، قاعده شماره گذاری به صورت فرمول (1-2) تکرار می‌شود. (به نحوه شماره گذاری در این آیین نامه دقت کنید.) اصولاً بیشتر از 4 سطح شماره‌گذاری در یک پایان نامه توصیه نمی‌شود.

(1-2) (شماره فصل)- (شماره عنوان اصلی)- (شماره زیرعنوان فرعی1)- … – (شماره زیرعنوان فرعیn)-(عنوان)

 • زیرعنوانهای فرعی یک فصل بدون توجه به اینکه در چند سطح باشند، با فونت 14 زر سیاه و با رعایت قوانین شماره‌گذاری نوشته می‌شوند. بین هر زیرعنوان فرعی و پاراگراف قبل، یک خط خالی وجود دارد.
 • ممکن است در پایان نامه، بعضی از تیترهای فرعی که احتیاج به شماره گذاری ندارند وجود داشته باشد. این عنوانها نیز مانند زیرعنوانهای فرعی با فونت 14 زر سیاه و با یک خط خالی قبل از آن نوشته می‌شوند. (به عنوان چند تذکر مهم در صفحه قبل دقت کنید.)

توالی مطالب در یک پایان نامه

توالی صفحات اصلی پایان‏نامه را می‌توان بر اساس طرح پیشنهادی زیر تنظیم کرد. بدیهی است با توجه به عنوان پروژه و شیوه نگارش، می‌توانید فصل بندی مناسب را با سلیقه خود یا صلاحدید استاد راهنما انتخاب کنید. در هر صورت، باید نظر استاد راهنما در فصل بندی رعایت شود. لازم به تذکر است که وجود مقدمه، و فصل نتیجه‌گیری و پیشنهادها و همچنین مراجع و منابع در هر پایان نامه، ضروری است.

 1. مقدمه: مقدمه می‏بایست شامل بیان واضح و کامل مسئله مورد بررسی یا هدف مطالعه، بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابی آن و مرور کلی اجزا و بخشهای پروژه باشد.
 2. فصل اول؛ مروری بر گذشته: شامل بیان مختصر تاریخچه کارها و تحقیقات قبلی انجام شده روی موضوع و وضعیت فعلی آن می‏باشد.
 3. فصل دوم؛ روش تحقیق یا عمل و لوازم و نیازهای پروژه: شامل شرحی درباره شیوه کار دانشجو و توضیح روشها یا وسایل یا نرم‌افزارهایی که در حین انجام پروژه مورد استفاده بوده، می‌باشد.
 4. فصل سوم؛ اجرا و نتایج پروژه: در این قسمت شیوه اجرای گام به گام مراحل تا رسیدن به هدف نهایی پروژه کاملاً شرح داده می‌شود. همچنین نتایج حاصل در پروژه به طور کامل و مشروح بیان می‏شود.
 5. فصل چهارم؛ بحث، نتیجه‏گیری، پیشنهادات: در این قسمت نتایج حاصل در پروژه مرور شده و درباره عملکرد یا کارایی بحث می‌شود. در این بخش باید مزایا و معایب پروژه ذکر شده و در حد امکان درباره دلایل نتایج به‌دست آمده استدلال شود. در ادامه پیشنهادات مؤلف در مورد کار ارایه می‏گردد.
 6. پیوست‏ها: مطالبی در پیوست قرار می‌گیرد که در عین حالیکه به وجود آنها نیاز است، قراردادن آنها در متن اصلی باعث از بین رفتن انسجام و پیوستگی مطلب می‏گردد. هر پیوست به یک موضوع اختصاص می‏یابد. معمولاً مطالبی که در یک پیوست می‌آید، شامل موارد زیر است:
 • منحنی‏هایی که به کمک نرم افزارهای مورد استفاده تهیه شده است(در صورتیکه تعداد آنها زیاد باشد).
 • جداولی که به آنها استناد شده است (در صورتیکه تعداد آنها زیاد باشد).
 • اثبات قضایا.
 • دستورالعمل استفاده از برنامه کامپیوتری تهیه شده.
 • لیست برنامه کامپیوتری در صورتیکه فهم مطلب بدون آن امکان پذیر نباشد.
 • نمونه خروجی برنامه.
 • نقشه‏های تهیه شده.

برای نوشتن عنوان پیوست، از قواعد ذکر شده برای عنوان یک فصل تبعیت کنید.

 1. مراجع و منابع: منابع به ترتیب از شماره 1 شماره گذاری می‌شوند. ترتیب نوشتن منابع به ترتیب حروف الفبا باشد. ابتدا منابع فارسی سپس منابع لاتین و در انتها منابع و سایتهای اینترنتی نوشته شوند. نوشتن منابع کاغذی باید بر اساس قاعده زیر باشد:

1- نام خانوادگی نویسنده2- نام نویسنده (در صورت وجود چند نویسنده، نامها با «و» از یکدیگر جدا شوند) 3- نام خانوادگی مترجم 4- نام مترجم (در صورت ترجمه بودن) 5-عنوان کتاب یا مقاله (به صورت ایتالیک) 6- نام ناشر یا مجله‏ای که مقاله چاپ شده است 7- سال انتشار کتاب یا سال انتشار و شماره مجله 8-صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.

برای هر منبع، تمامی اطلاعات فوق باید با یک کاما از یکدیگر جدا شده و همگی پشت سر هم در یک خط نوشته شوند. در صورتیکه جای کافی در یک خط نباشد، اطلاعات می‌توانند در خط بعدی هم نوشته شوند.

برای منابع الکترونیکی، آدرس کامل سایتی که اطلاعات فوق را در خود جای داده است، در یک خط مستقل و از سمت چپ آورده می‌شود. چون ممکن است منابع اینترنتی تغییر کنند، سعی شود از سایتهای معتبر استفاده شود. انتخاب حداقل پنج منبع ضروری است.

نکات تکمیلی در نگارش پایان نامه

در ادامه، به توضیحاتی می‌پردازیم که باید در تمام پایان نامه به آنها توجه شود.

  1. نحوه صحیح جمله‌بندی فارسی، آیین نگارش و قواعد نقطه‌گذاری فارسی را در تمام پایان‌نامه رعایت کنید. تعدادی از قواعد که مورد استفاده بیشتری دارد به این صورت است:
   • نقطه [.]، ویرگول [،]، نقطه‌ویرگول [؛]، دونقطه [:] و علامت سوال و تعجب [؟ !] همیشه به کلمه قبل از خود می‌چسبند، اما با کلمه بعد از خود دقیقاً یک جای خالی فاصله دارند.
   • بین متن داخل پرانتز ()، کروشه []، گیومه «» و آکولاد{} و خود آنها هیچ فاصله‌ای نیست، اما کلمات خارج آنها (منظور همان پرانتز و غیره است) از دو طرف یک جای خالی فاصله دارند.
   • برای آگاهی بیشتر از قواعد نگارش فارسی، به مراجع [1] و [2] مراجعه کنید.
  2. سعی کنید در صورتیکه جمله یا عبارت یا پارگرافی را عیناً از یک کتاب نقل می‌کنید، آنرا داخل «گیومه» قرار داده و پس از آن، به کمک یک جفت [کروشه] شماره منبعی که مطلب از آن استخراج شده است را قرار دهید. در هر صورت برای رجوع به یک مرجع، باید شماره مرجع را در یک جفت کروشه قرار دهید. منظور از شماره مرجع، شماره ترتیبی است که به آن در مراجع اختصاص داده اید.
  3. از نگارش کلمات لاتین در متن پروژه خودداری نمایید. معادل لاتین، پس از گذاردن شماره‏ای که بالای معادل فارسی آن کلمه تایپ می‏شود، ‌در زیرنویس[1] پایین صفحه آورده شود. در هر صفحه، شماره زیر نویس از یک آغاز و به‏ترتیب افزایش می‏یابد. لازم به توضیح است که اگر پیدا کردن معادل فارسی برای کلمه‏ای خاص بسیار مشکل باشد، می‏توان تلفظ لاتین[2] کلمه را با حروف فارسی نوشته و در زیرنویس اصل کلمه را به لاتین نوشت. حروف مخفف انگلیسی از این قاعده مستثنی هستند.
  4. در صورتیکه پروژه شامل پیاده‏سازی نرم افزار باشد، CD یا دیسکت پروژه در انتهای پروژه ضمیمه گردد (به کمک قرار دادن یک پوشش مناسب و قابل استفاده برای آن).
  5. تمامی معادله‌ها و فرمولهایی که در پایان نامه آمده است، باید شماره داشته باشد. شماره فرمول در داخل پرانتز و در مقابل آن آورده می‏شود. شماره فرمول حاصل ترکیب (از سمت راست به چپ) شماره فصل وشماره ترتیب فرمول است که با یک خط تیره از هم جدا شده‌اند. مکان شماره فرمول، حاشیه سمت راست خط فرمول می‏باشد که درصورتیکه سطر فرمول دارای جای کافی نباشد، از سطر بعدی استفاده می‏شود. شماره فرمولها در ابتدای هر فصل از 1 شروع می‌شود.
  6. همانند فرمولها، همه منحنیها وتصاویر و اشکال و نمودارها و جداول نیز باید شماره داشته باشند. شماره‌گذاری جدولها و شماره‌گذاری اشکال به صورت جداگانه انجام می‌پذیرد. تمامی منحنیها، نمودارها، تصویرها، ترسیمها و غیره تحت نام «شکل» شماره‌گذاری می‌شوند. قاعده شماره‌گذاری جدول و شکل مانند فرمولهاست، یعنی از سمت راست ابتدا شماره فصل، یک خط فاصله و سپس شماره شکل یا جدول که در آغاز هر فصل از 1 شروع می‌شود.
  7. صورت لزوم در سمت چپ کاغذ قرار داده شود.
  8. «شکل»ها و «جدول»ها، علاوه بر شماره، عنوان نیز دارند. شماره و عنوان «شکل» در یک خط و در وسط صفحه در پایین شکل قرار می‌گیرد و شماره و عنوان «جدول» در یک خط و در وسط صفحه در بالای جدول قرار می‌گیرد. عناوین اشکال و جداول به همراه شماره آنها در فهرست اشکال و جداول به طور مستقل آورده می‌شود.
  9. شماره و عنوان شکلها و جدولها، با فونت نازنین 10 سیاه و متن داخل آنها با فونت 10 یا 12 نوشته شود.
  10. پیشنهاد می شود قبل از تایپ پایان نامه در نرم افزارword از امکانات تعریف سبک (styhe) و صفحه بندی اتوماتیک و بخش بندی صفحات استفاده نمائید.
  11. از کلیدهای ctrl – جهت حذف فاصله ها استفاده شود.

مثال : می شود بصورت می شود تایپ شود.

 1. Footnote
 2. Latin

دانلود همین مطالبی که در بالا ارائه شد در قالب یه فایل ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.