دانلود پایانامه سیستم های خبره پزشکی – پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش:نرم افزار


123412412341

سیستم های خبره ی پزشکی

سيستم های خبره با هدف در دسترس قرار دادن مهارت های افراد متخصص، برای افراد غير متخصص طراحی شده اند. اين برنامه ها الگوی تفکر و شيوه ی عملکرد انسان را شبيه سازی می کنند و باعث نزديکی عملکرد سيستم های خبره با عملکرد انسان يا فرد خبره می شوند. تا کنون سيستم های خبره ی گوناگون در زمينه ی علوم پزشکی ارائه شده و از اين حيث يکی از علوم پيشتاز می باشد. سرعت عمل همواره در تشخيص و درمان بيماری سرطان خون و در بهبود حال بيماران بسيار مؤثر می باشد، اما گاهی دسترسی به پزشکان متخصص برای بيماران وجود ندارد و از اين رو طراحی سيستمی با دانش پزشک متخصص که تشخيص و راه درمان مناسب را به بيماران ارائه نمايد، شرايط درمان به موقع بيماران را فراهم می کند. ارائه؛ و در آن VP – Expert

واژه‌هاي كليدي: سيستم خبره ی سرطان خون، تشخيص بيماری، شيوه ی درمان

 مقدمه
در میان اهل فن و صاحبان اندیشه، استدلال تعاریف و تفاسیر متنوعی دارد. در نگاهی کلی، استفاده از دلیل و برهان برای رسیدن به یک نتیجه از فرضیاتی منطقی با استفاده از روش‌های معین، تعریفی از استدلال تلقی می‌شود؛ تعریفی که البته با دیدگاه‌های فلسفی و گاه ایده‌آل‌گرایانه از استدلال تفاوت دارد. با این حال موضوع مهم و اساسی در اینجا بحث در چیستی و چرایی این دیدگاه‌ها نیست، بلکه در مورد نحوه طراحی سیستم‌های با قدرت استدلال، با هر تعریفی، برای رسیدن به مجموعه‌ای از تصمیمات منطقی‌ ‌ با استفاده از مفروضات یا به طور دقیق‌تر دانشی است که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. سیستم‌هایی خبره(expert systems) اساسا برای چنین هدفی طراحی می‌شوند. در حقیقت به واسطه الگوبرداری این سیستم‌ها از نظام منطق و استدلال انسان و نیز یکسان بودن منابع دانش مورد استفاده آن‌ها، حاصل کار یک سیستم خبره می‌تواند تصمیماتی باشد که درحوزه‌ها و عرصه‌های مختلف قابل استفاده، مورد اطمینان و تاثیرگذار هستند. بسیاری بر این باورند که سیستم‌های خبره بیشترین پیشرفت را در هوش مصنوعی به وجود آورده‌اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول
سیستم های خبره و حوزه های کاربرد آن 2
حوزه های کاربرد 3
کاربرد نظام های خبره در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی 4
كاربرد سيستمهاي خبره در حسابداري و امور مالي 4
انواع سيستمهاي خبره تحليل مالي 5
سيستمهاي خبره بينش آفرين 6
سيستمهاي خبره بينش آفرين 6
سيستمهاي خبره تسهيل كننده تصميم‌گيري 7
نکات تاریخی 7
سیستم‌های خبره 8
تفاوت سیستم های خبره با سایر سيستم‌هاي‌ اطلاعاتي‌ 10
مدل سیستم خبره 11
پایگاه دانش (Knowledge Base) 11
موتور استنتاج (Inference Engine) 13
امکانات توضیح (Explanation Facilities) 13
رابط کاربر 14
مزایای یک سیستم خبره چیست؟ 14
قدرت‌ تبيين‌ (Explanation) 15
آموزش‌ كاربر(Intelligent Tutor) 15
مثال هایی از سیستم‌های خبره تجاری 16
1-2 سیستم خبره چیست؟ 16
1-3 تفاوت های سیستم خبره با یک برنامه عادی 20
1-4 مفاهیم عمومی سیستم های خبره 22
1-5 ویژگی های یک سیستم خبره 27
1-6 توسعه تکنولوژی سیستم های خبره 31
1-7 محدوده ها و کاربردهای سیستم های خبره 31
کاربرد سیستم های خبره 32
محدوده عملکرد مناسب برای سیستم های خبره 36
1-8 اجزای یک سیستم خبره 40
یک سیستم خبره از اجزاء زیر تشکیل می شود 41
1-9 خلاصه 46
فصل دوم
طراحی سیستم های خبره 48
2-1مقدمه 49
2-2 انتخاب مسئله مناسب 49
2-2-1 انتخاب الگوی مناسب 50
چرا ما یک سیستم خبره می سازیم؟ 50
2-2-2 عواید سیستم 50
2-2-3 ابزارها 51
چه ابزارهایی برای ساخت سیستم در دسترس داریم؟ 51
2-3 مراحل ایجاد یک سیستم خبره 52
2-3-1 مدیریت پروژه 52
مدیریت منابع 53
2-3-2مسئله تحویل 54
2-3-3 نگهداری و تکامل 55
2-4 خطاها در مراحل ایجاد 56
2-5 مهندسی نرم افزار و سیستم های خبره 59
2-6 چرخه حیات سیستم خبره 62
2-6-1 هزینه های نگهداری 62
2-6-2 مدل ابشاری[1] 62
2-6-3 مدل کدنویسی و اصلاح[4] 64
2-6-4 مدل افزایشی[5] 64
2-6-5 مدل مارپیچی[8] 65
2-7 یک مدل چرخه حیات تفضیلی 65
2-7-1 طراحی 66
2-7-2 تعریف دانش 67
2-7-3 طراحی دانش 69
2-7-4 تصدیق بر دانش 72
2-7-5 ارزیابی سیستم 72
2-8 خلاصه 73
فصل3
مبنای شبکه های عصبی 75
3-1 مقدمه 76
3-2 مبنای پزشکی شبکه های عصبی 76
3-3 اعصاب مصنوعی 78
23-4 شبکه های عصبی مصنوعی 79
3-4-1 شبکه های عصبی و بازخور 81
3-4-2 شبکه های عصبی در یک نگاه 82
3-4-3 شبکه های عصبی شرکت پذیر 83
3-5 یادگیری و فراخوانی 85
3-5-1 یادگیری تحت نظارت 87
3-6 خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی 96
3-7 تاریخچه پیشرفت شبکه های عصبی 99
3-7-1 پرسپترون روزنبلات 99
فصل4
ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی 104
4-1مقدمه 105
4-2تفاوت های سیستم خبره و شبکه عصبی 106
4-2-1 سیستم خبره 106
4-2-2: شبکه های عصبی 107
4-2-3خصوصیات و تفاوت های سیستم های خبره و شبکه های عصبی 108
4-3کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در پزشکی 110
4-3-1 استفاده از سیستم های خبره در علم پزشکی 111
4-3-2 مقالات کاربرد شبکه های عصبی در پزشکی 112
مقدمه 112
بیان روش 113
الگوریتم خوشه بندی بدون نظارت K-Windows 114
نتایج تجربی 116
تشخیص سرطان ریه با استفاده از شبکه های عصبی: 117
روش شناس 120
مرحله پیش اماده سازی 121
تقسیم بندی مناطق ریه 122
نتیجه گیری 126
مقدمه 129
پرتونگاری محاسبه شدۀ مقطعی –CT Scan 131
پرتوگرافی نشر پوزیترونی –PET 132
نگارش مغناطیسی مغز –MEG 132
عکس برداری تشدیدی مغناطیسی –MRI 132
مروری بر منابع تحقیقاتی مرتبط 133
4-4 ترکیب سیستم خبره و شبکه عصبی 140
4-4-1 شبکه های عصبی مبنای سیستم های خبره 141
4-4-3 ترکیب شبکه های عصبی باسیستم های خبره 142
نتیجه گیری 143
فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل 1-1 مفهوم اصلی عملکرد سیستم خبره 19
شکل 1-2 ایجاد و توسعه یک سیستم خبره 24
شکل1-3 ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده 41
شکل 2-1 وظایف پروژه 49
شکل 2-3 خطاهای اصلی در سیستم های خبره و برخی علل آن ها 56
شکل 1-3 ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده 41
شکل2-1 وظایف پروژه 49
شکل 2-3 خطاهای اصلی در سیست های خبره و برخی علل ان ها 56
شکل 2-4 متدولوژی مهندسی نرم افزار 60
شکل 3-1 طرح شماتیک یک عصب مصنوعی 79
شکل 3-4 شمای یک شبکه شرکت پذیر خطی 84
شکل 3-5 یک شبکه عصبی با یادگیری تحت نظارت 88
شکل 3-6 نگاشت ورودی – خروجی حرفA 89
شکل 3-7 نگاشت ورودی – خروجی حرفB 93
شکل 3-8 نگاشت معکوس حرف A 94
شکل 3-10 نگاشت ورودی – خروجی در یک شبکه عصبی خود شرکت پذیر 97
شکل 3-11 نمودار پرسپترون 100
شکل 4-1 ساختار کلی یک سیستم مبتنی بر قرانین 107
شکل 4-2 ساختار شبکه عصبی 108
شکل 4-3 ترکیب خوشه بندی بدون نظارت و شبکه های عصبی 113
شکل 4-4 120
شکل 4-5 فیلتر کردن median 121
شکل 4-6 (منطقه مشکوک) 123
شکل 4-7 ماتریس ویژه وابسته 125
شکل 4-8 اندازه گیری های آماری از ماتریس ویژه 125
نتیجه گیری 126
شکل 4-9 عملکرد شبکه عصبی برای ورودی ها 127

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-1 گونه های مختلف سیستم خبره 34
جدول 1-2 سیستم های خبره در زمینه پزشکی 35
جدول 1-3 مثالی از یک مسئله با ساختار ناقص 37
جدول2-2 67
جدول 2-3 وظایف لازم جهت تشخیص و انتخاب منابع دانش 68
جدول 2-4 وظایف مربوط به کسب دانش و تحلیل و استحراج ان 68
جدول 2-5 وظایف تعریف دانش 70
جدول 2-6 وظایف طراحی تفصیلی دانش 71
جدول 2-7 وظایف مرحله ارزیابی سیستم 73


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 17 =