بایگانی/آرشیو برچسب ها : کامپیوتر و IT

دانلود پروژه شبکه های GPS

دانلود پروژه شبکه های GPS مقدمه بشر اولیه همیشه به دنبال روشهای مناسبی جهت پیدا کردن مسیر خود بوده است . انسانهای اولیه این کار را با سنگ چین کردن و در نظر گرفتن علائم طبیعی انجام می دادند ولی این علائم به مرور زمان از بین می رفت .در اوائل قرن هفدهم کشورها فقط عرض جغرافیایی را می توانستند محاسبه کنند و این کار را با محاسبه زاویه ستاره شمالی با خط افق انجام می دادند .از سوی دیگراستفاده از ستارگان،قطب نما و سایر عوامل طبیعی در دنیای قدیم تا اندازه ای راه گشای بشر بود ولی به هیچ وجه نمی توانستند طول جغرافیایی را اندازه گیری کنند و به همین خاطر بسیاری از کشتیها در اثر ناوبری اشتباه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه برنامه‌نویسی تحت وب به صورت خلاصه

دانلود جزوه برنامه‌نویسی تحت وب به صورت خلاصه اطلاعات موجود در صفحات وب می تواند به صورت ایستا و پویا ایجاد گردند. در مواردی که اطلاعات به صورت ایستا در صفحات وب قرار می گیرند، مولفین صفحات از قبل آنها را آماده کرده و بر روی یک وب سایت ذخیره می نمایند. در صفحات وب پویا، اطلاعات موجود در یک صفحه متناسب با شرایط متعدد به صورت کاملاً سفارشی آماده خواهد گردید. فهرست مطالب جزوه برنامه‌نویسی تحت وب : مقدمه مراحل آماده سازی صفحات وب ایستا وضعیت فعلی وب و صفحات وب معرفی شبکه پهناور جهانی نحوه شکل گیری و به وجود آمدن وب موزائیک (تولد نسل جدیدی از مرورگرها) رشد و توسعه وب زبان برنامه نویسی PHP معرفی دلیل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب آموزش پایتون به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش پایتون به زبان فارسی پایتون یک زبان برنامه نویسی تفسیری، داینامیک و شی گرا می باشد که می توان از آن در محدوده وسیعی از نرم افزارها و تکنولوژی ها بهره برد. این زبان برنامه نویسی روش های بسیار قدرتمند و حرفه ای برای کار با زبان ها و ابزارهای مختلف را به آسانی هرچه تمام تر فراهم می کند. فهرست مطالب کتاب آموزش پایتون : مقدمه معرفی پایتون تاریخچه ویژگی ها برنامه های معروف نوشته شده با پایتون روش های اجرای کد پایتون اجرا به صورت کد محاوره ای اجرا به صورت ماژول پایتون اجرا به صورت اسکریپت Unix متدهای خاص یک سیستم عامل متغیرها و انواع داده اولیه متغیرها متغیر، نامی برای یک مقدار مدیریت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود یش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند

دانلود یش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار چکیده پیش بینی یا پیشگویی در دنیای کنونی جز لاینکف زندگی بشر محسوب می شوند، پیش بینی دما به علت اهمیت آن در صنعت بیمه، کشاورزی، خشکسالی و… اهمیت فوق العاده ای در پیش بینی های هواشناسی دارد. بنابراین در ابتدا در رابطه با اهمیت دما و عوامل موثر بر آن مطالبی ارائه می کنیم. طبق بررسی های به عمل آمده از آنجا که دو روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک از روشهای مطرح شده با دقت پیش بینی بالا هستند در یک فصل به دو مبحث منطق فازی و ریاضیات فازی اشاره می شود و در فصلی دیگر توضیحی اجمالی از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب آموزش مسیریاب های سیسکو در ۲۱ روز

دانلود کتاب آموزش مسیریاب های سیسکو در ۲۱ روز ﺑـﻪ ﮐﺘﺎب ”ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ در ۲۱ روز“ ﺧــﻮش آﻣﺪﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب درﺑـﺮﮔـﯿﺮﻧﺪۀ دروﺳـــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای درک ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ، ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺴـــﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴــﮑﻮ، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨــﺪی و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ آﻧــﻬﺎ، ﻣﻠـﺰم ﺑﺪاﻧﺴـﺘﻦ آن ﻫﺴـﺘﯿﺪ. اﻣـﺮوزه دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼـﺺ و زﺑـﺪه در زﻣﯿﻨـﮥ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم دارد و اﯾــﻦ ﻧﯿــﺎز در ﻫﯿــﭻ زﻣﯿﻨــﻪای ﺑــﻪ اﻧــــﺪازۀ ﺗﺨﺼـــﺺ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺴــﯿﺮﯾﺎﺑﯽ، ﺑﻄـﻮر ﺟـﺪّی اﺣﺴـﺎس ﻧﻤﯽﺷـﻮد.   فهرست مطالب : ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی واﺳﻂ ﮐــﺎرﺑﺮ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋـﺎﻣﻞ  IOS Cisco آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮۀ ﻫﺪاﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎل داده در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎ راهاﻧﺪازی و ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...