بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرسازی

مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت دهم

5-2-7-3- بررسی کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده محدوده مطالعاتی مساحت 550757.58 متر مربع و جمعیت 8228 نفر را دارا می باشد. سرانه محدوده برای هر نفر 66.94 مترمربع می باشد. کاربرد و کاربری مسکونی برای 183827.14 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر 33.38 درصد و سرانه این کاربری برابر 22.34 متر مربع برای هر نفر می باشد. کاربرد آموزشی برای 17375.36 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر 3.15 درصد و سرانه این کاربرد برابر 2.11 متر مربع برای هر نفر می باشد. کاربری کودکستان و مهدکودک با کاربرد آموزشی برای 2991.54 متر مربع از محدوده پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تحقیق راجب میدان در معماری و شهرسازی – بخش سوم – پایانی

تحقیق راجب میدان در معماری و شهرسازی – بخش سوم – پایانی شهر نشيني و شهرگرائي در دوران اسلامي: عوامل مشخصه شهر در دوره اسلامي مي توان از مسجد بازار و محله كه هر كدام در هر دوره اي با تعريفي مشخص در شهر به مردم الغا مي شود. شهر در اوائل سلطه اعراب بر ايران: همانطور كه در نقشه مشاهده كي كنيد در اين دوره ميدان به صورت كامل قابل مشاهده است.مفهومي قوي و پر معنا دارد.در ميداني كه مشاهده مي كنيد اطراف ان را قصر مسجد ديوان و بازار گرفته اند.از اين حيث مي توان اين گونه ميدان ها را با ميدان نقش جهان اصفهان مقايسه كرد كه اطراف ان را عالي قاپو (قصر) مسجد شاه(مسجد جامع) و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تحقیق راجب میدان در معماری و شهرسازی – بخش دوم

2: عناصر میانی مقدس 2-1: دارای عنصری میانی منظور از عنصر یا فضای میانی، عنصر و فضایی است که در میان میدان احداث شده و دارای کارکرد معینی باشد، بنابراین هر عنصر یا فضایی که به صورت اتفاقی و فکر نشده در میان میدان قرار گیرد و در صورت تغییر مکان، هیچ تغییری در نحوۀ فعالیتهای میدان و برگزاری مراسم در آن روی ندهد از عناصر یا فضاهای میانی به شمار نمی آید. برای مثال در وسط بسیاری از میدانهای محله ای بعضی از شهرها مانند یزد و نایین، الوگاههایی (محل افروختن آتش) وجود داشت- اکنون نیز آثاری از آنها موجود است- که در بعضی از مراسم، در آنها آتش می افروختند. این فضاها یا عناصر در قدیم از تقدس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تحقیق راجب میدان در معماری و شهرسازی – بخش اول

تحقیق راجب میدان در معماری و شهرسازی – بخش اول تعریف میدان: فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین بودند و در کنار راهها یا در محل تقاطع آنها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزد مزبور بوند، میدان نامیده می شدند. میدانهای کوچک، بخصوص میدانهای کوچک ارتباطی درون محله های مسکونی را اغلب میدانچه می نامیدند. این میدانچه ها را در برخی از شهرها مانند تهران قدیم، نایین، کاشان و یزد، تکیه یا حسینیه نیز می خواندند.(سلطان زاده حسين فضاهاي شهري ايران) 1: انواع میدانها 1-1: میدانهای عمومی کمابیش در همه سکونتگاهها (شهر یا روستا) میدان یا میدانچه ای عمومی وجود داشت که محل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت هفتم

4-3-3-3- بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم ویژه مساحت کل این تراکم 108028 مترمربع می باشد که 5 هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع سرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 13 متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به آنها 34398 متر مربع است و بقیه یعنی 15602 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است.   جدول 4-3-3-3 : بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم ویژه نام کاربری جمعیت (نفر) وسعت (متر مربع) سرانه درصد مسکونی 2646 50000 18.9 50 تجاری 2646 1323 0.5 1.32 کودکستان 2646 661.5 0.25 0.66 دبستان 2646 2646 1 2.65 راهنمایی 2646 1984.5 0.75 1.98 مذهبی 2646 1323 0.5 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...