راهنماي تعمير و نگهداري راه


به نام خدا

راهنماي تعمير و نگهداري راه

بخش اول پل ها :

١- نوع كار

تعميرات كلي معمولاً جزو فعاليتهاي نگهداري جاري محسوب مي شود. با اين حال اين

تعميرات قبل از برخي فعاليتهاي نگهداري دوره اي صورت مي گيرند.

عبارت “تعميرات كلي” انواع عملياتي كه روي روسازي جاده ها انجام مي شود و داراي

شرايط زير مي باشند را شامل مي شود:

– به صورت موضعي باشند

– در اندازه محدود باشند

هدف از اين كار عبارت است از:

– بهبود وضعيت سطح جاده

– بهبود سازه روسازي

– جلوگيري از نفوذ آب به لايه هاي روسازي

تعميرات كلي مي بايست در زمان مناسب صورت گيرد تا از خرابي بيشتر و بعدي كه

منجر به ايجاد خطر براي ترافيك عبوري و خراب شدن روسازي مي گردد جلوگيري

شود.

براي تعميرات كلي شيوه هاي ساده اي به كار گرفته مي شود، اما اين شيوه ها شامل

فعاليتهاي كوچك بسياري مي باشند.

به دليل نياز به مصالح و نيازهاي ايمني و مهارتي، اين كار معمولاً توسط يك گروه سيار

صورت مي گيرد.

براي هر نوع خرابي يك فناوري خاص تعميراتي موجود مي باشد. اين بخش از كتاب

راهنما با فناوري هاي ذيل سروكار دارد:

– شن ريزي

– آب بندي در محلها و سطوح محدود

– درزگيري و پر كردن تركها

– پر كردن نشست ها

– لكه گيري سطح روسازي

– لكه گيري لايه اساس

براي تعمير لايه هاي سطحي از قير، شن و مصالح سنگي استفاده مي شود.

براي تعمير سازه روسازي از مصالح سنگي طبيعي يا شكسته و بعضاً از مخلوط آسفالت

سرد استفاده مي شود.

اغلب هنگامي كه كار تعميرات كلي روسازي انجام شد، لازم است كه معايب موجود در

شانه هاي راه و آبروهاي جانبي كه موجب ايجاد مشكل در روسازي شده اند، رفع شوند.

اين امر از بروز مجدد مشكلاتي از قبيل موارد ذيل جلوگيري مي نمايد:

– ساخت يا تميز كردن آبروها

– ساخت يا تميز كردن مجاري زهكشي

– ترميم و اصلاح مقطع شانه راه

٢- خرابي ها

فهرست خرابي ها

امكان ايجاد خرابي در موارد ذيل وجود دارد:

سطح جاده

الف

– سايش و صيقلي شدن سطح جاده

– ترك خوردگي سطح جاده

– روزدگي قير در سطح جاده

سازه روسازي

ب

– تغيير شكل

– ايجاد چاله

٢- فهرست خرابي ها

اطلاعاتي در خصوص انواع مختلف خرابي ها و در ارتباط با موارد ذيل ارايه مي گردد:

محل: بخشهايي از روسازي كه معمولاً خرابي در آن رخ مي دهد

دلايل اصلي ايجاد خرابي

توسعه و گسترش: عواقب ناشي از عدم تعمير به موقع و زود هنگام

اصلاح: انجام تعميرات معمول

الف

ّ

ب

نوع خرابي: رو زدن قير در سطح جاده

محل

– اين خرابي ممكن است در بخشي يا تمام سطح جاده رخ داده باشد.

دلايل اصلي

– استفاده زياد از قير

– استفاده از قير نامناسب

عواقب ناشي از عدم توجه به مشكل

– سطح جاده در صورت خيس شدن لغزنده م يشود

– جدا شدن و شكاف برداشتن لايه سطحي تحت ترافيك

اقدامات اصلاحي

– اجراي آسفالت سطحي

– شن ريزي

هنگام روزدن قير در سطح جاده، براي ترميم سطح راه از شيوه شن پاشي استفاده

مي شود. شن زبر ۵ ميليمتر مي بايست مورد استفاده قرار گيرد. در اين عمليات دو عمل زير

تكرار مي شود:

شن از روي كاميون يا يدك كش و با بيل روي محل روزدگي قير ريخته مي شود

۴- روش تعمير و نگهداري

١- اقدامات اوليه

كسب نتيجه موفقيت آميز در تعميرات كلي بستگي به تداركات خوب و سازماندهي كار

دارد. سه نوع فعاليت براي تهيه مقدمات و تداركات وجود دارد:

١- مراجعه به كاربرگ ها

اين برگ ها تاريخ انجام كارهاي ضروري روي مقطع جاده و فعاليت هاي مورد نياز، همچنين

اطلاعات مورد نياز در مورد مصالح مورد استفاده را ارايه مي كنند

نمونه كاربرگ

تعميرات كلي

كاربرگ شماره:………………………………. تاريخ:…………………………………………………………..

ناحيه:…………………………………………………………………………………………………………………..

محدوده كاري:……………………………….. گروه كاري:…………………………………………………..

شماره راه:………………………. از كيلومتر………………….. تا كيلومتر………………………………

از كيلومتر…………………… تا كيلومتر…………………………………………………………………………

نوع تعمير:

شن ريزي لكه گيري سطحي آب بندي موضعي لكه گيري اساسي

آب بندي تركها اصلاح مجدد مجدد شانه ها پركردن فرورفتگي ها

مصالح:

نوع ماده چسبنده:……………………………………………………………………………………………..

مصالح سنگي:………………………………………………………………………………………………..

مخلوط آسفالت:……………………………………………………………………………………………….

مقدار مورد نياز:

ماده چسبنده……………………………………………………………………………………………….. kg……

مصالح سنگيM……………………………………………………………………………………………………. 3

مخلوط آسفالتي:…………………………………………………………………………………………………….. 3

وضعيت موجودي (انبار) و توصيه ها………….…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

  1. بررسي مقطعي از جاده كه قرار است تعمير شود

براي آگاهي و تعيين موارد ذيل مي بايست تمام طول مقطعي از راه كه قرار است تعمير

شوند، مورد بررسي قرار گيرند.

نوع خرابي كه بايد رفع شود صفحات ۶ الي ۲۴

وسعت و گستره خرابي

بررسي و كنترل منابع مورد نياز

٣- در دسترس بودن منابع

قبل از شروع به كار ضروري است از موارد ذيل اطمينان حاصل شود:

فراهم بودن نيروي انساني مورد نياز

فراهم بودن و در وضعيت خوب بودن كليه تجهيزات مورد نياز

فراهم بودن و در وضعيت خوب قرار داشتن تجهيزات كوچك، ابزار دستي و

تابلوهاي ترافيكي

بخش دوم

ادوات كنترل ترافيك

نوع 1- كار

منظور از كار، انجام:

– فعاليت هاي تعمير و نگهداري جاري

– فعاليت هاي تعمير و نگهداري دوره اي

مربوط به ادوات كنترل ترافيك مي باشد

. مي توان به عنوان مثال به موارد زير اشاره كرد:

تابلوها ، شبرنگ ها و علايم راهنما 

سنگ هاي كيلومترنما 

گاردريل ها 

خط كشي هاي راه 

هدف 1-۱

ابزارآلات كنترل ترافيك همواره مي بايست عملكرد خواسته شده را تأمين كنند: 

– امر كردن

– اخطار كردن

– كاهش خطرات

ادوات كنترل ترافيك همواره مي بايست تميز و قابل رؤيت باشند.

ادوات كنترل ترافيك مي بايست در موقعيت مناسب قرار داده شده باشند.

ادوات كنترل ترافيك مي بايست به طرز ايمني نصب و تثبيت شوند

اين ادوات همواره بايد در شرايط مشابه حالت نصب اوليه نگهداري شوند.

۲- فعاليت ها -۱

فعاليت هاي جاري

تميز كردن

رنگ آميزي مجدد

تعمير كردن در محل

تعمير كردن در كارگاه

كنترل رشد گياه

فعاليت هاي دوره اي

تعويض گاردريل ها

خط كشي روسازي

تعويض تابلو

تعمير يا جابجايي سنگ كيلومترنما

۲-خرابي ها

خرابي هاي موجود در ادوات كنترل ترافيك بايد سريعاً شناسايي و به طور مناسبي

تعمير شوند. سهل انگاري در امر تعمير مي تواند منجر به ايجاد تصادفات ترافيكي شود.

علت اصلي

در آب وهواي خشك در اثر عبور ترافيك، گرد و غبار بلند شده و روي تابلو

مي نشيند و يا در آب وهواي مرطوب با عبور وسايل نقليه، گل ولاي بر تابلو ها يا

علايم پاشيده مي شود.

عواقب ناشي از ناديده گرفتن مشكل:

– تابلو، كارايي لازم براي مقصود مورد نظر را ندارد

– خطر زنگ زدن تابلوهاي فلزي افزايش م ييابد

– خطر وقوع تصادف افزايش مي يابد

سبدسنگ ها گابيون ها

در صورت موجود بودن مي توان از سبدهاي سنگ به عنوان سازه حفاظتي كناره استفاده نمود. اين سبدها اغلب از جنس فولاد با روكش روي مي باشند، هر چند ممكن است برحسب شرايط از صفحات مشي جوش شده ، توري هاي زنجيري گالوانيزه و سيم بافته شده استفاده شود.

سبدها به وسيله سنگ هايي باندازه بين ۱۲ تا ۳۰ سانتيمتر به صورت دستي پر مي شوند. به اين ترتيب بالاترين پايداري و كمترين نشست را خواهند داشت.

سبدهاي سنگ معمولاً به صورت تاشده ارايه مي شوند تا حجم كمي اشغال نموده و حمل ونقل آنها آسان باشد.

پي ها بايد مشابه سازه هاي ديگر تا سطح مورد نظر خاكبرداري شده باشند و مصالح

نامناسب آن با خاك خوب ، سنگ يا شن جايگزين و متراكم شده باشد. سبدها بايد در موقعيت نهايي شان نصب شوند.

سبدها بايد به وسيله سيم هاي دورپيچي ۳ ميليمتري به هم بافته شده و در هر ۱۵سانتيمتر، لبه ها با يك گره دو حلقه اي محكم شوند. سيم دور پيچ بايد توسط يك انبردست قوي ، محكم شود و با چندين بار پيچ دادن ايمن شود (شكلهاي ۱ و ۲). ابتدا سبد سنگي مركزي پر مي شود تا به عنوان تكيه گاه مهاري عمل نمايد. سبدهاي متصل مي بايست توسط سيم ها و گيره ها كشيده و مهار شود تا شكل دلخواه را فراهم آورد (شكل ۳). عمليات پر كردن بايد به صورت دستي و با سنگ هاي سخت كه اندازه آنها از ۲۵۰ ميليمتر بيشتر نبوده و از اندازه مش نيز كوچكتر نباشد انجام شود.

بهترين محدوده بين ۱۲۵ تا ۲۰۰ ميليمتر مي باشد. سنگها بايد با حداقل فضاي خالي و كاملا فشرده به هم قرار گيرند.

جعبه هاي به ارتفاع ۱ متر بايد تا يك سوم ارتفاعشان پر شوند. سيم هاي مهار عرضي بايد به وسيله يك بادبند بسته و كشيده شوند تا سطوح قائم به صورت مسطح و بدون برجستگي باشد ( ۴ و ۵) ، مهاربندي ديگر بايد بعد از پر كردن تا ارتفاع دوسوم، صورت گيرد. جعبه هاي ۵۰۰ ميليمتري تنها مي بايست در وسط مهاربندي شوند. سبدهاي با ۲۵۰

تا ۳۳۰ ميليمتر عمق نيازي به مهاربندي داخل ندارند. سنگ ها بايد به دقت و تا حدود ۳ تا ۵ سانتيمتر بالاي سطح ديوارهاي جعبه متراكم شوند جهت جبران نشست، از مصالح كوچكتر جهت پر كردن فضاي خالي مي توان بهره جست، ولي از استفاده بي رويه آنها بايد اجتناب كرد.

سپس در پوش سبد را بسته و محكم بكشيد (با دقت)، در صورت لزوم از اهرم استفاده كنيد جهت اطمينان از اينكه پوشش مشي تمام سطح جعبه را پوشانده است بايد گوشه ها به صورت موقت محكم شود. سپس درپوش بايد به بالاي ديواره ها بافته شود ، در صورت لزوم جهت ممانعت از كشش بيش از حد درپوش، بايد تعدادي از سنگها را برداشت.

C:\Users\KuRoSh\Desktop\jj.jpg

تكميل و جمع كردن تابلوهاي موقت

ابزار را تميز كنيد.

-كليه ادوات، تجهيزات و مصالح اضافي را در كاميون بارگيري كنيد. سواره رو، پياده روها و ورودي پل ها بايد كاملاً تميز و پاكيزه شود.

-فضاي زير پل را كنترل كنيد تا موردي فراموش يا از قلم نيفتاده و توده اي از مصالح يا نخاله در آنجا باقي نمانده باشد.

-تمام مخروط ها ، تابلوهاي هشداردهنده ، پرچم ها و حفاظ ها را جمع آوري و تميز نموده و در كاميون بارگيري كنيد.

– به محل كار بعدي مراجعه نموده و يا به پايگاه راهداري برگرديد.

روش تعمير و نگهداري

اقدامات اوليه

برگه كاري مشخص كننده موقعيت و نوع كاري است كه بايد انجام شود. همچنين

زمان، تجهيزات و اشخاصي كه براي كار مورد نياز مي باشد را به ما نشان مي دهد.

قبل از هرگونه هماهنگي جهت شروع به كار، براي اطمينان از اينكه همه آنچه

مورد نياز بوده فراهم است، انجام كنترل نهايي لازم م يباشد.

نيروي كار لازم جهت كار تعيي نشده بايد سازماندهي شوند.

كاميون بايد سوخت گيري كرده و از لحاظ مكانيكي و سطح آب و روغن كنترل

گردد.

تجهيزات، ابزارآلات دستي و مصالح لازم بايد سازماندهي شوند.

تابلوهاي ترافيكي، حفاظ ها و مخروط ها بايد گردآوري و در كاميون بارگيري

شوند.

نمونه يک کاربرگ

ادوات كنترل ترافيك

شماره برگ کار:……………………………………………تاريخ:………………………………………………

منطقه کاري:…………………………………………………………………………………………………………

محدوده:……………………………………………………. دسته کاري:………………………………………

شماره راه:…………………………………………………. از……………… تا…………………………………

شماره پل:……………………………………………………………………………………………………………

موقعيت:………………………………………………………………………………………………………………

کاري که بايد انجام شود:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

کار توسط…………………………………………. به اتمام رسيد. تاريخ:…………………………….

امضاء…………………………………………

مهندس / دستيار فني

2-4تابلوگذاري موقت

هنگامي كه براي انجام فعاليت لازم است روي سطح سوار هرو يا شانه هاي راه كارشود، بايد قبل از شروع كار، تابلوهاي اخطاري، حفاظ ها و مخروط ها را در اطراف محل

قرار داد. جهت خط كشي وسط راه، تابلوها مي بايست مطابق ترتيب زير قرارداده شوند:

تابلوهاي “كارگران مشغول كارند” و “به محل خط كشي راه نزديك مي شويد”

بايد ٣٠٠ متر قبل از محدوده كاري قرارداده شوند.

تابلوهاي “حداكثر سرعت ٨٠ Km/H و “سبقت ممنوع” بايد ٢٠٠ متر قبل از محدوده كاري قرار داده شوند.

تابلوهاي “حداكثر سرعت ٥٠ بايد ١٠٠ متر قبل از محدوده كاري قرار گيرد.

تابلوهاي جهت نماي به سمت راست/چپ برانيدبايد در شروع محدوده كار قرار گيرد.

مخروط هاي ايمني بايد در طول محوطه كاري و در فواصل حداكثر ١٠ متر درطول وسط راه جهت محافظت از نيروي كار و بخشهاي تازه رنگ آميزي شدهقرار داده شود.

تابلوهاي “انتهاي همه محدوديت ها” بايد ٥٠ متر بعد از محدوده كار قرار داده شود.

هر وسيله نقليه يا تجهيزاتي كه در دوره كار مورد استفاده قرار مي گيرد بايد خارج از سواره رو پارك شود. براي خط كشي هاي لبه و يا هر كار ديگر در سواره رو يا شانه راه5/7 متر باشد، تابلوها چنانچه مجموع عرض سواره رو و شانه كمتر از ۵ نشان داده شده است با مخروط هاي ايمني اضافي لازم، استفاده شوند.

C:\Users\KuRoSh\Desktop\Untitled.jpg

اجراي كار

اغلب فعاليت ها را مي توان با ابزار دستي انجام داد. زماني كه كار تخصصي موردنظر باشد، به تجهيزات كارگاهي و كارگاه رنگ نياز خواهد بود. هنگام شب از رها كردن هرگونه مانع محافظت نشده در سواره رو خودداري كنيد.

نحوه كنترل رشد گياهان در جلد اول بخش ج توضيح داده شده است.

فعاليت هاي جاري

پاك كردن

اين كار محدود به پاك كردن تابلوها، شب نماها، علامتهاي راهنما و كيلومترنماها

جهت حصول كارايي آنها مي باشد.

– تابلوها، شب نماها و علامتهاي راهنمايي را حداقل ٢ بار در سال يا بيشتر برحسب شرايط محل تميز كنيد.

– جهت شستن سطوح از يك پارچه، آب و محلول هاي پاك كننده استفاده كنيد.

– پس از شستشو، كليه مواد پاك كننده را با يك پارچه و برس نرم زدوده و با آب شستشو دهيد.

– همزمان پشت تابلو را با آب و پارچه پاك كنيد. جهت زدودن آلودگي ها ازگوشه ها و لبه ها از يك برس دستي استفاده نماييد.

– جايي كه تابلوها يا شب نماها با قير يا مواد روغني آلوده شده باشند، جهت پاك كردن از نفت سفيد استفاده كرده و سپس آن را با آب بشوييد.

رنگ آميزي مجدد

اين فعاليت شامل رنگ آميزي يا دوباره رنگ كردن موارد زير مي شود:

– پايه هاي تكيه گاهي تابلو

– صفحات پشت تابلوها

– كيلومترنماها

– علامت هاي راهنما، علامتهاي نشان دهنده آبروهيچ گاه سطح رويي يك تابلو را رن گآميزي نكنيد. اين كار بهتر است در كارگاه نقاشي انجام شود. هيچ گاه سطح شبرنگ نبايد با رنگ تماس پيدا كند، زيرا به سرعت تأثير خود را از دست خواهد داد.

عموماً:

– سطوحي كه بايد رنگ شود م يبايست تميز و عاري از هرگونه آلودگي، زنگ زدگي و يا هرگونه موارد زايد باشد.

– تنها از فرچه هاي نرم استفاده نماييد.

– رنگ آميزي بايد تنها در آب وهواي خشك انجام شود. از رنگ آميزي روي سطوح مرطوب يا روزهاي باراني خودداري نماييد.

– رنگ مي بايست قبل از استفاده به طور مناسبي مخلوط شود. اگر از رقيق كننده استفاده مي شود بايد دستورالعمل استفاده كه توسط سازنده ارايه شده رعايت شود و احتياط لازم در مقابل آتش سوزي در نظر گرفته شود.

– هنگامي كه شب نماها داخل يا روي سطوحي كه بايد رنگ شوند واقع شده باشند، بايد با استفاده از كاغذ يا نوار كامل جهت حفاظت حين رنگ كاري پوشانده شوند.

تكميل كار و جمع آوري تابلوهاي موقت

ابزارآلات را تميز كنيد

كليه ابزار، تجهيزات و مصالح اضافي را در كاميون بارگيري كنيد. سواره رو و شانه هاي راه بايد كاملا تميز و پاكيزه شود.

كليه مخروط هاي ايمني، تابلوهاي خطر، پرچمها و حفاظ ها را به ترتيب عكس حالت چيده شدنشان جمع آوري كرده و در كاميون بارگيري نماييد.

به محل كار بعدي رفته و يا به راهدارخانه برگرديد تابلوهاي تافيكي موقت را در هنگام بازگشت به دپو تميز كنيد.

– گزارش كار

گزارش بايد به صورت روزانه پر شده و موارد زير را شامل شود: 

– كار انجام شده

– منابع استفاده شده

نمونه يک کار برگ

ادوات كنترل ترافيك

شماره برگ کار:……………………………………………تاريخ:………………………………………………

منطقه کاري:…………………………………………………………………………………………………………

محدوده:……………………………………………………. دسته کاري:………………………………………

شماره راه:…………………………………………………. از……………… تا…………………………………

موقعيت:……………………………………………………………………………………………………………..

نام:…………………………….گروه: ……………………………. ساعت كار:……………………………….

نام:…………………………….گروه: ……………………………. ساعت كار:……………………………….

نام:…………………………….گروه: ……………………………. ساعت كار:……………………………….

تجهيزات به كاررفته: سوخت استفاده:

ساعت:……………………………. ………………………ليتر

ساعت:……………………………. ………………………ليتر

مصالح استفاده شده:……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

توضيحات:

سركارگر:……………………………………………………………………………………………………………

حمل –

هر بخش از اداره تعمير و نگهداري راه بايد انباري جهت ادوات كنترل ترافيك داشته باشد تا از آن به منظورهاي زير استفاده كند:

– جهت تابلوگذاري موقت و انجام عمليات تعمير و نگهداري

– جهت تعويض بعضي از اقلام

– جهت نصب در موقعيت هاي جديد

بعضي از تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، وضعيت قانوني داشته و در اختيار داشتن آنها جهت تعويض سريع تابلوهاي صدمه ديده ضروري است. تابلوها، پايه هاي نگهدارنده، علامات راهنمايي، حفا ظها، رنگ و ساير اقلامي كه بصورت دايم مورد استفاده قرار مي گيرند و توسط گروه تعمير و نگهداري درخواست م يشود، مجموعه اقلام يدكي را تشكيل مي دهند.

دستورالعمل هاي كلي جهت ذخيره سازي:

– همواره تابلوها، ادوات خط كشي راه و ساير اقلام را در يك ساختمان خشك و حفاظت شده، انبار كنيد. تابلوها را مي توان به صورت افقي يا قائم قرار دارد. جهت جلوگيري از وارد آمدن خراش به تابلوها، از مقوا يا جداكننده بين تابلوها استفاده نماييد. جهت سهولت استفاده، ادوات مشابه را در يك محل انبار كنيد.

– رنگ ها و محلول ها بايد در اتاق ضد حريق با تهويه مناسب ديوار ، كف و سقف از آجر يا بتن باشد انبار شوند. قوطي هاي كوچكتر را در طبقات و بزرگترها را روي كف چوبي انبار كنيد تا از زنگ زدگي جلوگيري شود. وقتي قرار است قوطي رنگ براي مدت طولاني انبار شود، گاهگاهي قوط يها را برگردانيد تا از ته نشين شدن رنگ ممانعت شود. ابتدا از موجودي قديمي انبار استفاده كنيد.

– اگر فرچه هاي رنگ تميز و خشك باشد، مي توان آنها را براي مدت نامحدودي نگهداري و انبار كرد. پس از استفاده بايد كاملاً آنها را تميز كرده و به انبار برگرداند.

– چراغ هاي خط، جهت اطمينان از صحت عملكرد، بايد حداقل يكبار در ماه كنترل شود. اگر چراغهاي نفتي استفاده مي شود، تعداد ۲ عدد از آنها يا بيشتر به صورت آماده جهت استفاده هاي فوري با مخزن پر و فتيله كافي در دسترس

باشد.

– باتري هاي الكتريكي در صورتي كه مورد استفاده قرار نگيرند، به مرور زمان فاسد مي شوند. باتري هاي ضعيف قديمي را دور بياندازيد.

– ادوات كنترل ترافيك را با دقت بارگيري، حمل و تخليه كنيد. استفاده بدون دقت يا افتادن آنها مي تواند باعث صدمه ديدن و در نتيجه كاهش عمر مفيد آنها شود. در هنگام حمل، كليه سطوح رنگ شده را با مقوا يا جداكننده چوبي محافظت نماييد. اجازه ندهيد هيچ يك از اقلام روي كف كاميون بيفتند. هنگام رسيدن به

محل عمليات تعمير و نگهداري، كليه ادوات را با دقت تخليه كنيد. ادوات را از كاميون به روي زمين پرت نكنيد.

تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

اين تابلوها جنبه قانوني داشته و كاربران راه بايد از آنها تبعيت كنند. از كليه تابلوهاي

راهنمايي و رانندگي در حوزه مسؤوليت شما مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد تعدادي

جهت تعويص فوري تابلوهاي صدم هديده، در انبار نگهداشت. نمونه اي از تابلوهاي

مذكور در شكل مقابل نشان داده شده اند.

C:\Users\KuRoSh\Desktop\m.jpg


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *