نحوه برخورد با بتن های کم مقاومت و یا کم دوام1399

در صورتی که بر اساس آزمایش ها مقاومت آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه معلوم گردد که بتن بر رده مورد نظر منطبق نیست و از نظر مقاومت غیر قابل قبول است باید تدابیری برای حصول اطمینان از ظرفیت باربری ساختمان اتخاذ گردد اما در هر صورت مقاومت آزمونه ها نباید از مقدار 16 مگا پاسگال کمتر باشد.

عواملی که ممکن است علیرغم مقاومت کمتر بتن از نظر سازه ای قابل قبول واقع شود

  1. هماهنگ سازی مقاطع و در نتیجه استفاده از مقاطع  بزرگتر در برخی از نقاط ساختمان
  2. به کارگیری میلگردهایی با سطح مقطع بیشتر از حد نیاز به دلیل مصرف تعداد صحیح میلگرد
  3. استفاده از میلگردهای با قطرهای یکسان

برخی از  حالات مختلف نحوه برخورد با بتن های کم مقاومت و یا کم دوام

  1. با استفاده از تحلیل ساختمان موجود و بازبینی طراحی بتوان ثابت کرد ظرفیت باربری ساختمان به ازای مقاومت بتن کمتر قابل قبول است.
  2. عدم رعایت بند 1 با انجام تحلیل و طراحی مجدد بتوان ثابت کرد که ظرفیت باربری تمامی قسمت های ساختمان با فرض وجود بتن با مقاومت کمتر در قسمت های احتمالی قابل قبول خواهد بود.
  3. عدم رعایت بند 1 و 2لازم است مغزه های گرفته شده از بتن در قسمت های که احتمال وجود بتن با مقاومت کمتر داده می شود آزمایش(آزمایش مغزه های مته شده و تیرهای اره شده) صورت پذیرد.
  4. اگر بتن در شرایط بهره برداری از ساختمان خشک باشد می بایست مغزه ها به مدت 7 روز با دمای هوای 16 تا 27 درجه سانتی گردا و رطوبت نسبی کمتر از 60درصد خشک کرده و سپس آزمایش گردد. /همیار ناظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.