بررسی و شناخت رایگان گزارش محلّه در شهر قزوین – بخش سوم


بررسی و شناخت رایگان گزارش محلّه در شهر قزوین – بخش سوم

  • دامنه نوسان عملکردها:

ساختار هر شهر از سطوح مراتبی مختلف با مقیاس های گوناگون شهری، منطقه ای، ناحیه ای، محله ای، زیرمحله ای و … تشکیل یافته است. هر فعالیت و عملکردی نیز دارای مقیاس است و چنانچه دو مقیاس پیش گفته با یکدیگر منطبق باشند از یک سو عملکرد و فعالیت به خوبی انجام شده و از سوی دیگر سطح مورد نظر از ساختار شهر نیز به نحو موثری از خدمات و فعالیت بهره مند می شوند، اما اگر دو سطح مذکور با یکدیگر انطباق نداشته باشند، مشکلات عدیده ای را برای هر دو به دنبال خواند داشت. این امر بر آن مفهوم است که وجود تناسب و سلسله مراتب در مقیاس فعالیت ها با ساختار فضایی شهری (زیر محله، محله و …) امری ضروری و در خور توجه می باشد.

در محله مورد مطالعه، فعالیت ها بر حسب مقیاس عملکرد شهری، فرامحله ای، محله ای و کوی مشخص شده اند. عملکرد های محور خیابان فلسطین و فلسطین شرقی به طور عمده شهری و در مواردی نیز فرامحله ای می باشند. محور فعالیتی خیابان عدل در بر گیرنده فعالیت ها و عملکردها در مقیاس فرامحله ای می باشد. همچنین خیابان عمران از عملکرد محله ای بهره می برد.

عملکردهایی نیز در مقیاس کوی که در سطح محله پراکنده شده اند همچون نانوایی و بقالی و … برای تامین خدمات روزانه ساکنین کوی در سطح محله استقرار یافته است.

M:\shenakhte mahale\14.jpg

نقشه شماره 14: مقیاس عملکرد محورهای موجود در محله

  • نظام زیر ساخت ها

نظام دسترسی:

بازشناسی نظام دسترسی در سطح شالوده و پیرامون آن مبتنی بر شناخت سلسله مراتب دسترسی های درونی و بیرونی، گره گاه های ترافیکی و مبادی ها است. بر پایه موارد مذکور، سطح عملکردی محورهای شالوده ای فضا (خیابان فلسطین، فلسطین شرقی، عمران و عدل) درجه یک و شهری است که از طریق محورهایی با سطح عملکردی شریانی درجه دو (کوچه شهید مهجور) مربوط می گردد و شبکه دسترسی های اصلی فضای مورد مداخله را شکل می دهند.

در چار چوب نظام معابر موجود برخی از مفصل ها و گره گاه های ترافیکی در سطح محله و پیرامون آن اهمیت بیشتری می یابند که بر حسب موقعیت و استقرار، سطح عملکرد معابر و نوع فعالیت های پیرامونی از مراتب مختلفی برخوردار هستند. بر این اساس، گره گاه هایی چون میدان عدل، تقاطع فلسطین و فلسطین شرقی، تقاطع فلسطین و عمران و میدان میرعماد که سطح عملکردی فرامحله ای در آن ها غالب بوده و عرصه تردد سواره هستند، اهمیت بیشتری دارند.

M:\shenakhte mahale\15.jpg نقشه شماره 15: نظام دسترسی محله

نظام زیرساخت های شهری:

بازشناسی نظام زیر ساختی فضا بر حسب شالوده و بافت دربرگیرنده آن در چهار حوزه نظام آبرسانی، نظام برق رسانی، نظام گاز رسانی و نظام دفع فاضلاب و بر اساس نظام توزیع و نطام کیفی به شرح زیر مورد توجه قرار میگیرند:

در این محله شبکه های آب و برق و گاز و فاضلاب از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار می باشند که نیاز ساکنین آن را به طور کامل پوشش میدهد.

  • ویژگی های سازمان کالبدی / ادراکی / بصری

نشانه ها:

در بررسی عناصر سازمان فضایی، نشانه ها را به لحاظ تاثیری که در خوانایی محدوده دارند، میتوان در غالب انواع زیر دسته بندی نمود:

الف) نشانه های ادراکی:

مصادیقی نظیر سازمان تبلیغات استان قزوین و بیمارستان دهخدا در ذهن ساکنین محله تعریف مشخصی به خود گرفته است.

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\IMG_0001.JPG

تصویر شماره 16: سازمان تبلیغات استان قزوین

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\IMG_0024.JPG

تصویر شماره 17: بیمارستان دهخدا

ب) نشانه های عملکردی:

حضور کانون های بارز عملکردی که بسیاری از آن ها در سطحی فرا محله ای به ارائه خدمات مشغولند، از سوی دیگر بسیاری از این کانون ها به عنوان نشانه های عملکردی خود بر خوانایی محدوده افزودند. (پاساژ ایرانیان و پاساژ نور)

C:\Users\Arvin\Desktop\IMG_0007.JPG

تصویر شماره 18: پاساژ نور استان قزوین

ج) نشانه های کالبدی:

نشانه های کالبدی عموما به صورت عناصری که از نظر ارتفاع موجب خوانایی و شاخص شدن در محدوده اطراف خود می شوند، مطرح هستند.

D:\sanaz\urbanism\طرح شهرسازی 2\105___10\ax bardashte mahale\2013-10-22 10.57.28.jpg

تصویر شماره 19: برج تجارت

  • فضای سبز:

از فضاهای سبز عمده درون محدوده مطالعاتی می توان به بوستان اندیشه در مقیاس درون محله ای و واحدهای همسایگی اشاره کرد.

D:\sanaz\urbanism\طرح شهرسازی 2\105___10\IMG_0012.JPG

تصویر شماره 20: بوستان اندیشه در مقیاس درون محله ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *