دانلود پژوهش مقایسه پارامترهای برون تن و اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های مختلف لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران


دانلود پژوهش مقایسه پارامترهای برون تن و اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های مختلف لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران

فهرست:

فصل اول: کلیات
۱-۱- هدف مطالعه
۱-۲- اهمیت
۱-۳- تاریخچه کشف غده تیروئید و هورمون های تیروئید
۱-۴- تاریخچه کاربرد هورمون های تیروئید در درمان بیماری
۱-۵- تولید و ترشح هورمون های تیروئید
۱-۶- تبدیل تیروکسین به تری یدوتیرونین در بافت های غیر تیروئیدی
۱-۷- اثرات فیزیولوژیک هورمون های تیروئید در بافت ها
۱-۸- تعریف کم کاری غده تیروئید
۱-۸-۱- تعریف کم کاری غده تیروئید اولیه
۱-۸-۲- علل شایع کم کاری غده تیروئید
۱-۸-۳- علائم شایع بیماری کم کاری غده تیروئید
۱-۸-۴- تشخیص کم کاری غده تیروئید
۱-۹- درمان کم کاری غده تیروئید اولیه
۱-۹-۱- لووتیروکسین سدیم
۱-۹-۲- خواص فیزیکوشیمیایی لووتیروکسین سدیم
۱-۱۰- بررسی ارتباط ساختمان ترکیبات تیروئید با فعالیت آن
۱-۱۰-۱- زنجیره جانبی آلیفاتیک
۱-۱۰-۲- حلقه متصل به آلانین
۱-۱۰-۳- اتم اتصال دهنده دو حلقه
۱-۱۰-۴- حلقه فنول
۱-۱۰-۵- گروه هیدروکسیل حلقه فنول
۱-۱۱- مکانیسم اثر هورمون های تیروئید
۱-۱۲- فارماکوکینتیک
۱-۱۲-۱- جذب
۱-۱۲-۲- توزیع
۱-۱۲-۳- متابولیسم و دفع
۱-۱۳- روش های اندازه گیری هورمون های تیروئید
۱-۱۳-۱- روش رادیوایمونواَسی
۱-۱۳-۲- روش RT3Up
۱-۱۳-۳- سنجش آزمایشگاهی عیار تیروکسین آزاد
۱-۱۳-۴- سنجش آزمایشگاهی تیروکسین آزاد
۱-۱۳-۵- سنجش آزمایشگاهی تری یدوتیرونین
۱-۱۴- ضرورت انجام کار

فصل دوم: مواد و روش ها
۲-۱- مواد
۲-۲- دستگاه ها و وسایل
۲-۳- مشخصات فراورده های لووتیروکسین مورد مطالعه
۲-۴- آزمون های برون تن
۲-۴-۱- معتبرسازی روش آنالیز
۲-۴-۱-۱- انتخابی بودن
۲-۴-۱-۲- خطی بودن
۲-۴-۱-۳- صحت
۲-۴-۱-۴- دقت
۲-۴-۱-۴-۱- دقت دستگاه
۲-۴-۱-۴-۲- تکرار پذیری
۲-۴-۱-۵- حد تشخیص
۲-۴-۱-۶- حد تعیین مقدار
۲-۴-۲- آزمون تعیین مقدار ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم
۲-۴-۲-۱- تهیه محلول استاندارد لووتیروکسین
۲-۴-۲-۲- تهیه محلول استوک استاندارد داخلی
۲-۴-۲-۳- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
۲-۴-۲-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت
۲-۴-۲-۵- روش کار
۲-۴-۳- آزمون تعیین یکنواختی ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم
۲-۴-۳-۱- تهیه محلول استاندارد لووتیروکسین
۲-۴-۳-۲- تهیه محلول استوک استاندارد داخلی
۲-۴-۳-۳- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
۲-۴-۳-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت
۲-۴-۳-۵- روش کار
۲-۴-۴- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم
۲-۴-۴-۱- تهیه محلول های استاندارد لووتیروکسین برای آزمون انحلال ۱و ۲
۲-۴-۴-۲- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا در آزمون انحلال ۱ و ۲
۲-۴-۴-۳- روش کار تعیین سرعت انحلال در قرص لووتیروکسین سدیم برای آزمون انحلال ۱ و ۲
۲-۴-۴-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت برای آزمون انحلال ۱ و ۲
۲-۵- شناسایی و تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین
۲-۵-۱-تهیه محلول های استاندارد ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین
۲-۵-۲-تهیه محلول استوک استاندارد داخلی
۲-۵-۳- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
۲-۵-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت
۲-۵-۵- روش کار
۲-۶- طیف سنجی جرمی
۲-۶-۱- اجزاء دستگاه LC-MS/MS
۲-۶-۱-۱- سیستم ورودی
۲-۶-۱-۲- یونیزاسیون
۲-۶-۱-۲-۱- یونیزاسیون الکترواسپری
۲-۶-۱-۳- اطاقک شتاب دهنده
۲-۶-۱-۴- اطاقک رانش
۲-۶-۱-۵- آشکارساز
۲-۶-۲- توان تفکیک LC-MS/MS
۲-۶-۳- ترتیب تجزیه ای
۲-۶-۴- طیف سنج های جرمی دنبال هم
۲-۶-۵- تکنیک های تزویجی
۲-۶-۶- سیستم های مختلف پایش یون ها توسط دستگاه  LC-MS/MS
۲-۶-۶-۱- پایش یون ها با روش تمام اسکن
۲-۶-۶-۲- پایش یون ها با روش اسکن یون های دختر
۲-۶-۶-۳- پایش یون ها با روش اسکن یک واکنش انتخابی و واکنش های انتخابی چندگانه
۲-۷- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با استفاده از متد    C-MS/MS
۲-۷-۱- شرایط دستگاه LC-MS/MS
۲-۷-۲- روش کار
۲-۸- مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید
۲-۸-۱- تعریف مطالعه مداخله ای
۲-۸-۲- روش کار مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی
۲-۸-۳- روش جمع آوری داده ها
۲-۸-۴- محاسبه حجم نمونه
۲-۸-۵- روش نمونه گیری
۲-۸-۶- روش کور کردن مطالعه
۲-۸-۷- محدودیت های مطالعه
۲-۸-۸- ملاحظات اخلاقی
۲-۹- آنالیز داده ها

فصل سوم: نتایج
۳-۱- نتایج آزمایشات برون تن
۳-۱-۱- آزمون تعیین مقدار ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم
۳-۱-۱-۱- بررسی صحت آزمون تعیین مقدار ماده موثره
۳-۱-۱-۲- بررسی دقت دستگاه کروماتوگرافی
۳-۱-۱-۳ بررسی تکرار پذیری آزمون تعیین مقدار ماده موثره
۳-۱-۱-۴- رسم منحنی کالیبراسیون
۳-۱-۱-۵- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار
۳-۱-۱-۶-  تعیین مقدار ماده موثره
۳-۱-۲- آزمون تعیین یکنواختی میزان ماده موثره قرص های لووتیروکسین سدیم
۳-۱-۲-۱- رسم منحنی کالیبراسیون
۳-۱-۲-۲- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار
۳-۱-۲-۳- تعیین یکنواختی میزان ماده موثره
۳-۱-۳- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم
۳-۱-۳-۱- رسم منحنی کالیبراسیون
۳-۱-۳-۲- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار
۳-۱-۳-۳- بررسی انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت شرایط ۱
۳-۱-۳-۴- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت شرایط ۲
۳-۱-۳-۵- محاسبه پارامترهای انحلال T50% وDmax  تحت شرایط ۱ و ۲ انحلال
۳-۱-۴- تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین
۳-۱-۴-۱- رسم منحنی کالیبراسیون
۳-۱-۴-۲- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار
۳-۱-۴-۳- تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین
۳-۱-۵- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با روش LC-MS/MS
۳-۲- نتایج مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید
۳-۲-۱- مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فراورده های لووتیروکسین با توجه به جنسیت بیمار
۳-۲-۲- مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فراورده های لووتیروکسین با توجه به سن بیمار
۳-۲-۳- مطالعه BMI قبل و پس از مصرف فراورده کارخانه های ایران هورمون و برلین شیمی
۳-۲-۴- مطالعه علائم بالینی قبل و بعد از مصرف فراورده دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی
۳-۲-۵- مطالعه علائم آزمایشگاهی قبل و پس از مصرف فراورده دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۴-۱- بحث
۴-۲- نتیجه گیری
پیشنهادها
پیوست ها
منابع و مآخذ

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 147
حجم: 3.51 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *