دانلود کتاب آسیب های ورزشی دانشگاه پیام نور


دانلود کتاب آسیب های ورزشی دانشگاه پیام نور

کتاب آسیب های ورزشی : تشخیص، مدیریت و درمان دانشگاه پیام نور که توسط آقایاری و همکاران تهیه شده است

این کتاب مربوط به درس امدادگر ورزشی پیشرفته برای رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی می باشد

فهرست مطالب کتاب آسیب های ورزشی :

فصل اول: مدیریت آسیب های ورزشی و امدادگر ورزشی

 • آشنایی با تعریف طب ورزشی
 • شناخت اعضاء تیم پزشکی ورزشی اولیه و توصیف وظایف و مسئولیت های آنها در مدیریت آسیب ورزشی
 • تشریح پارامترهای اساسی اداره اخلاقی و استانداردهای تمرین حرفه ای برای امدادگرهای ورزشی
 • مشخص ساختن ملزومات ضروری دانشگاهی و بالینی یک امدادگر ورزشی برای اخذ گواهی از NATA
 • توصیف فرصت های بالقوه کار برای به یک فرد علاقه مند به امدادگری ورزشی به عنوان یک حرفه
 • تشریح اقداماتی که میتوانند خطر دادخواهی را کم کنند

فصل دوم: مدیریت و درمان آسیب های ورزشی

 • آشنایی با مدیریت و درمان آسیبهای حاد و اصل PRICE
 • تشریح مدیریت و درمان آسیب های ناشی از استفاده مفرط و تغییر الگوی اعمال بار
 • توضیح اصول بازتوانی آسیب های حاد ورزشی
 • تشریح روش های درمان حمایتی

فصل سوم: گردن و پشت

آسیب های حاد گردن و پشت

 • آشنایی با میزان وقوع آسیب های حاد گردن
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیب های حاد گردن
 • توصیف روش تثبیت سر و گردن فرد مشکوک به شکستگی
 • توضیح نظر تشخیصی درباره آسیب های حاد گردن
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیب های حاد گردن
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیب های حاد گردن
 • توصیف آسیب های حاد رایج گردن
 • توصیف آسیب های حاد گردن که شیوع کمتری دارند

درد گردن

 • آشنایی با میزان وقوع درد گردن
 • تشریح تشخیص افتراقی درد گردن
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز درد گردن
 • آشنایی با شرح حال بالینی درد گردن
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی درد گردن
 • توصیف عارضه های رایج به وجود آورنده درد گردن
 • توصیف عارضه های نادر به وجود آورنده درد گردن

کمردرد

 • آشنایی با میزان وقوع کمر درد
 • تشریح تشخیص افتراقی کمر درد
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز کمر درد
 • آشنایی با شرح حال بالینی کمر درد
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی کمر درد
 • توصیف عارضه های رایج به وجود آورنده کمر درد
 • توصیف عارضه های نادر وجود آورنده کمر درد

فصل چهارم: قفسه سینه و شکم

آسیب های قفسه سینه

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای قفسه سینه
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای قفسه سینه
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای قفسه سینه
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای قفسه سینه
 • آشنایی با معاینات بالینی در شناسایی آسیبهای قفسه سینه
 • توصیف آسیبهای رایج قفسه سینه
 • توصیف آسیبهای نادر قفسه سینه

آسیب های شکم

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای شکم
 • آشنایی تشخیص افتراقی آسیبهای شکم
 • آشنایی با شرح حال بالینی در آسیبهای شکم
 • آشنایی با معاینات بالینی در شناسایی آسیبهای قفسه سینه
 • توصیف آسیبهای شکم

فصل پنجم: شانه

آسیب های حاد شانه

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد شانه
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد شانه
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد شانه
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد شانه
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد شانه
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر حاد شانه

ناراحتی های مزمن شانه

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن شانه
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن شانه
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن شانه
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن شانه
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن شانه
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر مزمن شانه

فصل ششم: آرنج و ساعد

آسیب های حاد آرنج

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد آرنج
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد آرنج
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد آرنج
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد آرنج
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد آرنج
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر حاد آرنج

آسیب های ناشی از استفاده مفرط از آرنج

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن آرنج
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن آرنج
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن آرنج
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن آرنج
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن آرنج
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر مزمن آرنج

فصل هفتم: آسیب های دست، مچ دست و انگشتان

آسیب های دست و مچ دست

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای دست و مچ دست
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای دست و مچ دست
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای دست و مچ دست
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای دست و مچ دست
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در تشخیص آسیبهای دست و مچ
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر دست و مچ دست

آسیب های انگشتان دست

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای انگشتان دست
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای انگشتان دست
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای انگشتان دست
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای انگشتان دست
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای انگشتان دست
 • توصیف آسیبهای رایج و نادر انگشتان دست

فصل هشتم: لگن، کشاله ران و بالای ران

آسیب های حاد لگن، کشاله ران و بالای ران

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد لگن، کشاله، و بالای ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد لگن، کشاله ران، و بالای ران
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر لگن، کشاله ران، و بالای ران

درد در نواحی لگن، کشاله ران و بالای ران

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی، و آزمونهای خاص در شناسایی
 • آسیبهای مزمن لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر لگن، کشاله ران، و ناحیه بالای ران

فصل نهم: ران

آسیب های حاد ران

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد ران
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر ران

ران درد

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن ران
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن ران
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن ران
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن ران
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن ران
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر ران

فصل دهم: زانو

آسیب های حاد زانو

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد زانو
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد زانو
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد زانو
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد زانو
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد زانو
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر زانو
 • آشنایی با آسیبهای حاد زانو که منجر به همارتروز میشوند
 • آشنایی با آسیبهای حاد زانو که منجر به همارتروز نمیشوند

زانو درد

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن زانو
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن زانو
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن زانو
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن زانو
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن زانو
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر زانو

فصل یازدهم: ساق پا

آسیب های حاد ساق پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد ساق پا
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای حاد ساق پا
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای حاد ساق پا
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای حاد ساق پا
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای حاد ساق پا
 • توصیف آسیبهای حاد رایج و نادر ساق پا

درد مزمن ساق پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن ساق پا
 • تشریح تشخیص افتراقی آسیبهای مزمن ساق پا
 • ارائه نظر تشخیصی دلایل بروز آسیبهای مزمن ساق پا
 • آشنایی با شرح حال بالینی آسیبهای مزمن ساق پا
 • آشنایی با معاینات بالینی و تکمیلی در شناسایی آسیبهای مزمن ساق پا
 • توصیف آسیبهای مزمن رایج و نادر ساق پا

فصل دوازدهم: مچ پا

آسیب های حاد مچ پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد مچ پا
 • آشنایی با تشخیصهای افتراقی آسیبهای حاد مچ پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای حاد مچ پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای حاد ناحیه مچ پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای حاد مچ پا

درد در ناحیه مچ پا

 • آشنایی با تعریف درد در ناحیه مچ پا
 • آشنایی با تشخیصهای افتراقی درد در ناحیه مچ پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای مزمن مچ پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای مزمن ناحیه مچ پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای منجر به درد در ناحیه مچ پا

فصل سیزدهم: پا

آسیب های حاد پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای حاد پا
 • آشنایی با تشخیص های افتراقی آسیبهای حاد پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای حاد پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای حاد ناحیه پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای حاد پا

درد پا

 • آشنایی با میزان وقوع آسیبهای مزمن پا
 • آشنایی با تشخیصهای افتراقی آسیبهای مزمن پا
 • آشنایی با معاینات بالینی آسیبهای مزمن پا
 • آشنایی با آزمونهای خاص آسیبهای مزمن ناحیه پا
 • آشنایی با تشخیص، درمان و پیش آگهی انواع آسیبهای مزمن پا

فصل چهاردهم: عارضه های ورزشکاران زن و ورزشکاران مسن

 • آشنایی با بی نظمی های قاعدگی و اثراتی که ممکن است آنها در هنگام شرکت در ورزش همراه داشته باشند.
 • توصیف اینکه ممکن است زنان چگونه تحت تاثیر مصرف داراوهای ضد بارداری خوراکی و سایر روشهای کنترل زاد و ولد قرار گیرند.
 • توصیف موارد قامتی و عضلانی اسکلتی که میتوانند زنهای حامله را تحت تاثیر قرار دهند، و مشکلاتی که ممکن است هر کدام بر بانوان ورزشکار حامله داشته باشند.
 • شناخت ورزشهای توصیه شده و منع شده در طول حاملگی.
 • توصیف پوکی استخوان و چگونگی اثر فعالیت بدنی بر آن.
 • تعریف عارضه سه گانه بانوان ورزشکار و چگونگی اثر آن بر سلامت و اجرای ورزشی.
 • شرح چگونگی اثر فرایند سالمندی بر عملکرد عصبی عضلانی و اسکلتی.
 • شناخت آسیبهای خاص و رایجترین عارضه های طبی در ورزشکاران سالخورده.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 614
حجم: 14.1 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − یک =