دانلود جزوه کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی


دانلود جزوه کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی

جزوه کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی که توسط دکتر مجید جاوری در دانشگاه پیام نور تهیه شده است

از دیدگاه اقلیم شناسی آمار ابزاری است که می توان به کمک آن راز و رمز داده ها و متغیرهای جمع آوری شده را در یک تحقیق آشکار نمود. وقتی مسئله و طرح تحقیق فراهم گردید و مطالعه انجام شد. روش های آماری در تحقیقات اقلیمی برای خلاصه کردن، توصیف کردن داده ها، سنجش داده ها، تحلیل داده ها، پیش بینی داده ها و کنترل داده ها موثر هستند.

فهرست مطالب جزوه کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی :

فصل اول: کلیات

 • آمار و حدود قلمرو آن در اقلیم شناسی
 • توصیف آماری و فهم اقلیم
 • تعریف آمار
 • جامعه و نمونه آماری
 • متغیرهای اقلیمی
 • سنجش اقلیمی
 • آزمون های آماری مربوط به انواع مقیاس
 • سنجش داده ها در قالب تغییرات زمانی اقلیم
  و …

فصل دوم: کاربرد نمودارها در اقلیم شناسی

 • انواع نمودارها
 • انواع نمودارها مورد استفاده در تحقیقات اقلیمی
 • و …

فصل سوم: آماره های توصیفی و تغییرپذیری آنها

 • استفاده از نرم افزار SPSS
 • استفاده از نرم افزار NCSS
 • استفاده از نرم افزار Minitab
 • آماره های توصیفی و تغییرپذیری آنها
 • محاسبه میانگین وزنی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانگین هندسی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانگین همساز یا هارمونیک متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانگین متحرک متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانه متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه چارک ها در تحلیل آماری متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه دهک ها و صدک ها در تحلیل آماری اقلیم
 • محاسبه نمای متغیرهای اقلیمی
 • و …

فصل چهارم: بررسی شاخص های پراکندگی متغیرهای اقلیمی

 • اندازه گیری شاخص های پراکندگی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه دامنه تغییرات متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه انحراف از میانگین متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه واریانس متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه انحراف معیار متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه نمره های معیار متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه نمره استاندارد T در مطالعات اقلیمی
 • محاسبه چولگی یا کجی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه کشیدگی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه ضریب تغییرات متغیرهای اقلیمی
 • بررسی بهنجاری سری های اقلیمی
 • کنترل آماره های توصیفی در تحلیل متغیرهای اقلیمی
 • کنترل میانگین متحرک متغیرهای اقلیمی
 • کنترل جمع تجمعی متغیرهای اقلیمی
 • کاربرد آزمون های آماری برای سنجش داده ها و سری های اقلیمی
 • آزمون های آماری مربوط به انواع مقیاس
 • سنجش داده ها در قالب تغییرات اقلیم
 • کاربرد آزمون های آماری در سنجش سری های اقلیمی
 • و …

فصل پنجم: کاربرد همبستگی و رگرسیون در تحلیل های اقلیمی

 • کاربرد همبستگی در تحلیل های اقلیمی
 • کاربرد رگرسیون در تحلیل های اقلیمی
 • تحلیل عاملی
 • معنی داری ماتریس همبستگی
 • حجم نمونه
 • انتخاب نوع ماتریس همبستگی
 • انتخاب نوع ماتریس همبستگی
 • روش استخراج مدل ها
 • انتخاب نهایی عامل ها
 • انواع تحلیل عاملی
 • بردار داده ها
 • ماتریس داده ها
 • داده های استاندارد شده
 • توصیف هندسی بردارها
 • تبدیل های خطی
 • مراحل اجرای تحلیل عاملی
 • کاربرد تحلیل عاملی با برنامه SPSS
 • تحلیل خوشه ای
 • و …
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 320
حجم: 17.8 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *