or

دانلود کلید واژگان مفهومی برنامه بازآفرینی شهری

دانلود کلید واژگان مفهومی برنامه بازآفرینی شهری

کلیدواژگان مفهومی برنامه بازآفرینی )تعریف- مصداق(
شبکهسازی/ ایجاد شبکههای همیاری
تعریف :
تحقق تمامی ابعاد بازآفرینی شهری پایدار نیازمند همکاری و همافزایی تمـامی کنشـگران، دسـتگاههـا و نهادهـای متـولی امـر
بازآفرینی شهری است. بر این اساس شبکهسازی به معنای ایجاد گـروههـا و شـبکههـای همکـاری و مشـارکت، میـان تمـامی
دخیلان و کنشگران بخش عمومی، خصوصی و مردمی است. اصلیترین کنشـگران شـبکههـای همیـاری در عرصـه بـازآفرینی
عبارتند از سازمانهای مردم نهاد، دانشگاهها، نهادهای دولتی، شهرداریها و شورای شهر و شبکههای اجتماع محلی
.
با شکلگیری شبکههای همیاری، هریک از نهادها، دستگاهها و کنشگران از اهمیـت، نقـش و چگـونگی تاثیرگـذاری خـود بـر
تحقق بازآفرینی شهری آگاه میشود و وظایف روشن و مشخصی را در هماهنگی با سایر اعضای شبکه به عهده میگیرد. هـدف
از این فعالیت ایجاد هماهنگی و همافزایی تمامی کنشگران و تاثیرگذاران در تسهیل و تسریع تحقق بـازآفرینی شـهری پایـدار
میب

مصادیق :
– راهاندازی و راهبری ستاد ملی و ستادهای استانی
– تشکیل کمیتهها، شوراها و شبکههای همکاری مشترک با کنشگران بازآفرینی
]تسهیلگران، توسعه گران، بخش خصوصی، شهرداریهـا،
مردم، حرفهمندان، جامعه دانشگاهی، هنرمندان، نهادهای غیردولتی، نهادهای دولتی و …
[
– انعقاد و اجرای توافقنامه و تفاهمنامههای همکاری مشترک با نهادها و عوامل دخیل در فرایند بازآفرینی شهری
– همکاری با کارگروهها و شبکههای فعال در زمینه بازآفرینی شهری در مقیاس بینالمللی
– همکاری با انجمنهای علمی و تخصصی مربوط
ظرفیتسازی
تعریف :
فرایندی مستمر که در آن کنشگران بازآفرینی شهری از جمله افراد، گروههـا، نهادهـا و جوامـع مـرتبط بـا بـازآفرینی شـهری،
توانایی منابع انسانی)دانش و مهارت(، ظرفیت منابع سازمانی، و فنآوری خود را در شیوههای شناسایی و مواجهه با چالشهـای
محلهها و محدودههای هدف در تحقق بازآفرینی شهری پایدار ارتقا میدهند.
اصلی ترین شیوه شرکت مادر در ظرفیت سازی کنشگران، تعریف برنامه آموزش برای گروههای مدیران شهری، حرفـهمنـدان و
ساکنان است. لازم به ذکر است که ظرفیت سازی تنها محدود به برنامههای آموزشی نمیشود و موارد زیر را نیز در بر میگیرد:
توسعه و تجهیز منابع انسانی با دانش، مهارت و ارتقای دسترسی به اطلاعات به منظور افزایش کارایی آنها؛
توسعه ساختار سازمانی، مدیریت روابط بین سازمانی و بین بخشی)دولتی، نیمه عمومی و گروههای اجتماعی(؛ و
ارتقای چارچوبهای نهادی و قانونی به منظور توانمندسازی سازمانها و نهادها در تمام سطوح.
[Community Capacity Building] ظرفیت سازی اجتماعی
ظرفیت سازی اجتماعی یکی از اجزای ضروری در فرایندهای توسعه اجتماعی است. ظرفیتسازی اجتمـاعی فراینـد حمایـت از
افراد و نهادهای اجتماعی بهمنظور کمک به آنها در شناسایی و پاسخگویی بهتر به نیازهاشان در واحدهای اجتماعی است. ایـن
فرایند شامل ایجاد فرصتهای آموزش برای مردم از طریق تجارب و ارتقای آگاهی، اعتماد وتوانمندسازی آنها بـرای مشـارکت
همهجانبه در اجتماع است. ظرفیتها در این فرایند چیزی بیش از مهارتها، مردم و برنامهها اسـت و مـوارد زیـر را در بـر مـی
گیرد

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 3
حجم: 241 کیلوبایت
15,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.