دانلود مقاله تحلیل مولفه های اثرگذار در خلق فضای شهری پویا


دانلود مقاله تحلیل مولفه های اثرگذار در خلق فضای شهری پویا

چکیده : هدف این نوشتار، آن است که با بررسی دیدگاه‌های پیرامون فضاهای شهری و فضاهای شهری پویا به تحلیل مؤلفه‌ها و معیارهای مؤثر بر افزایش پویایی و سرزندگی فضاهای شهری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، بپردازد. پژوهش حاضر سعی در تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در خلق فضاهای شهری پویا دارد. سوال اصلی پژوهش این است که، مؤلفه‌های اثرگذار در خلق فضای شهری پویا در محله کهنه گل کدامند؟ روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی می‌باشد. روش مطالعه موردی و زمینه‌ای نیز به بعد مکان یعنی انتخاب محله کهنه گل مربوط می‌شود. با توجه به هدفِ پژوهش، ابتدا مفهوم فضای شهری پویا و سرزنده تبیین و در ادامه به منظور شناسایی شاخص‌های ارتقاء سرزندگی و پویایی در فضای شهری، از روش تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به دو طریق بوده است. روش کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی. در فرایند تحلیل فضای شهری پویا نیز جهت دریافت دیدگاه‌های کارشناسان و مدیران بومی منطقه نسبت به شاخص‌ها و مؤلفه‌های پویایی فضای شهری و محله مورد مطالعه، پرسشنامه ای تنظیم شد و میان آنها توزیع گردید. مؤلفه‌های پویایی فضای شهری، با توجه به دیدگاههای مطرح شده در این زمینه و بر اساس مبانی نظری و ادبیات مسئله پژوهش شناسایی و تعیین شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش بیانگر آن است که مولفه‌هایی مانند “افزایش احساس امنیت” ، “ایجاد فضاهای امن شهری” ، “افزایش جریان های پیاده” ، “تنوع کالبدی” ، “افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین” به ترتیب بیشترین تاثیر را بر خلق فضاهای پویای شهری در محله کهنه گل داشته است. همچین مؤلفه‌های “وجود توازن فعالیت‌ها ” ، ” بهبود و ارتقاء مبلمان شهری” ، “ارتقاء هویت جمعی”  تاثیری متوسط در خلق فضاهای مذکور داشته اند. و در نهایت مؤلفه‌های ” تقویت اختلاط کاربری‌ها” ، “حس تعلق خاطر به محل سکونت”،  “ارتباط و تشریک مساعی”  کمترین تأثیر را در خلق فضاهای پویای شهری در محله کهنه گل داشته اند.

واژه‌های کلیدی: فضاهای شهری پویا ، مؤلفه های پویایی، کهنه گل، ورامین

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 20
حجم: 710 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *