دانلود مقاله نقش کیفیت زندگی


دانلود مقاله نقش کیفیت زندگی

چکیده:

کیفیت محیط ، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حرکات جمعیتی درون شهری محسوب می شود. در چند دهه اخیر پدیده تنزل کیفیت محیطی همچون شبحی بر ساختار اقتصادی کهن شهرهای ایرانی سایه افکنده و پایداری درازمدت آن را با خطر مواجه ساخته است. که نتیجه آن  برون رانی بومیان از هسته های باارزش قدیم شهری به سمت مناطق نوساز و میانی می باشد. کاهش عملکردی و فرسودگی کالبدی بیش از بیش بافت و کاهش سرزندگی و کیفیت آن، از بدیهی ترین نتایج حاصل از توالی این چرخه (مهاجرت بیشتر = کیفیت نازل تر محیطی ) می باشد که امروز گریبانگیر شهر قدیمی خرم آباد نیز شده است.

 این تحقیق با هدف بررسی این چرخه و ناپایداری شهری در بافت قدیم شهری خرم آباد صورت گرفته است و پیش فرض اساسی آن این است که با درک و شناخت میزان و علل رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خویش، می توان مانع خروج جمعیت از این محله ها و  کاهش جمعیت بافت تاریخی و مرکزی شهرها و ایجاد تعادل فضایی در محله ها و بافت های شهری شد.

روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و انجام مصاحبه میدانی و حجم نمونه 388 عدد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارآماری Spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که، حدود 60% از جامعه نمونه، خواستار مهاجرت از بافت  هستند. میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم از محیط سکونتی شان تقریباً در حد متوسط (5>6/2>1) با میانه نظری 3 ارزیابی شده است. ساکنین از10 معیار سازنده کیفیت محیط سکونتی، از امنیت و وابستگی خویشاوندی و فامیلی در سطح متوسط رضایتمندی داشتند. نتایج حاصل از ارتباط کیفیت محیط سکونتی و مهاجرت های درون شهری، در جهت تأیید نسبی تأثیرپذیری این گونه حرکات از کیفیت محیط سکونتی می باشد و نشان دهنده عدم ارتباط معنا دار بین دو معیار مهاجرت های درون شهری و مالکیت مسکن و بر عکس ارتباط معکوس برخی از معیار ها مثل امنیت، هویت محیط شهری، خدمات عمومی و بهداشتی، ویژگی های کالبدی با مهاجرت های درون شهری می باشد. همچنین هرچه رابطه خویشاوندی و طایفه ای بالا باشد، مهاجرت های درون شهری کاهش می یابد.

 واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، رضایتمندی، مهاجرت های درون شهری، خرم آباد، بافت قدیم

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 20
حجم: 982 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *