دانلود ترجمه مقاله کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS


دانلود ترجمه مقاله کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS

چکیده:

در حال حاضر  مصرف توان اکتریکی افزایش یافته است و به شد افزایش می یابد. بنابراین باید آن  به همه مصرف کنندگان با اطمینان و با کیفیت بالا عرضه  شود. از آنجا که بار پیش بینی نشده است و تنها تخمین زده می شود تولید باید برابر بار در همه زمان ها باشد. اما به دلیل اینکه  تغییرات در بار وجود  دارد در سیستم قدرت چه  بار به طور ناگهانی سویچ شده یا خاموش شود  باعث نوسانات فرکانس پایین در کل سیستم  می شود. نوسانات الکترومیکانیکی فرکانس پایین ویژگی های اجتناب ناپذیر   سیستم های قدرت هستند و آنها توانایی انتقال خط انتقال و پایداری سیستم قدرت را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهند. پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به همراه ادوات FACTS می توانند در میرایی این نوسانات فرکانس پایین کمک کنند. هدف از این مقاله برای  طراحی کنترل کننده میرایی PSS پیشرفته و UPFC  با استفاده از معادله نوسان است. این مقاله یک طرح کنترل ، تجزیه و تحلیل جامع و نتیجه به دست آمده برای کنترل دینامیکی  انتقال توان، میرایی نوسانات با کنترل کننده  جریان توان پیوسته (UPFC) بر اساس تئوری و شبیه سازی های کامپیوتری از طریق نرم افزار متلب ارائه می کند. در این مقاله UPFC طراحی نشده است، اما کنترل کننده آن  طراحی شده است و اثر UPFC در سیستم تحت شرایط خطا، اختلالات مورد تایید است.

 

واژه های کلیدی:کنترل کننده میرایی UPFC  ، PSS، نوسانات فرکانس پایین. FACTS

 

مقدمه:

انتقال توان در یک سیستم قدرت پیوسته    بوسیله پایداری گذرا، پایداری ولتاژ و پایداری سیگنال کوچک محدود می شود. این محدودیت بهره برداری کامل از خطوط انتقال در دسترس را محدود می کنند. سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS)  تکنولوژی اصلاحات مورد نیاز  قابلیت انتقال به منظور  استفاده کامل از تسهیلات انتقال موجود  و از این رو، به حداقل رساندن فاصله بین حد پایداری و  محدوده حرارتی را  فراهم می کند  .یک کنترل کننده جریان توان پیوسته (UPFC)  یک کنترل کننده FACTS چند منظوره   با تابع اولیه کنترل  جریان توان به علاوه وظایف ثانویه ممکن پذیر   از پشتیبانی از ولتاژ است، بهبود پایداری گذرا و میرایی نوسانات یعنی UPFC   می تواند توان را کنترل کند، امپدانس خط و  زاویه فاز  که  برای کنترل تثبیت سیستم قدرت های استفاده می شود.  اهداف اصلی پژوهش ارائه شده در این مقاله عبارتند از:

ارائه یک رویکرد سیستماتیک برای طراحی کنترل کننده های میرایی بر اساس UPFC   .

مطالعه   بررسی اثر نسبی مدوله کردن جایگزینی پارامترهای کنترل PSS و UPFC

به منظور بررسی عملکرد کنترل کننده های میرایی جایگزین، به دنبال تغییرات گسترده ای در شرایط بارگذاری و پارامترهای سیستم به منظور انتخاب موثر ترین کنترل کننده میرایی.

2 .  کنترل کننده جریان توان پیوسته

یک کنترل کنندهجریان توان پیوسته (یا UPFC ) دستگاههای الکتریکیرا برای  ، احساس سریعدرشبکه هایانتقال الکتریکی ولتاژ بالا فراهم می کند .با استفاده ازیک پل های قابل کنترل  سه فاز پریونیتبرای تولیدجریان که به یک خطانتقال با استفاده ازیک ترانسفورماتورسری تزریق می شود.  کنترل کنندهمی تواندجریان هایتوان اکتیو و راکتیودر یکخط انتقالرا کنترل کند. UPFCبا استفاده ازدستگاه هایحالت جامد، که عملکرد انعطاف پذیری فراهم می کند ، به طور کلی توسطسیستم های کنترل شدهتریستوریمعمولیقابل دسترسنیست. UPFCترکیبی ازجبرانسازسنکرون استاتیک (STATCOM) جبرانساز سریسنکرون استاتیک  (SSSC) همراه با  یک لینکولتاژDCمشترکاست. مفهومUPFCدر سال 1995 توسطL توصیف شد. Gyugyiازوستینگهاوس. [1]

UPFC یک تابع دوم اما مهم مانند کنترل پایداری به میرایی نوسانات سیستم قدرت بهبود پایداری گذرا جبرانساز سیستم قدرت بدون منبع انرژی الکتریکی خارجی را ارائه می دهد. UPFC با استفاده از تزریق ولتاژ سری نامحدود زاویه ای، قادر به کنترل  ، به صورت همزمان و یا انتخابی، ولتاژ خط انتقال، امپدانس و زاویه و یا معادل آن، جریان توان واقعی وراکتیو در خط است. UPFC همچنین جبرانسازی راکتیو شنت قابل کنترل مستقل را فراهم می کند. مشاهده بهره برداری از UPFC از نظر انتقال توان معمولی بر اساس جبرانسازی شنت  راکتیو، جبران سازی سری و تغییر  فاز، UPFC می تواند تمام این توابع در نتیجه رسیدن به اهداف کنترل های متعدد با اضافه کردن تزریق ولتاژ VBt با زاویه فاز و دامنه مناسب ، برای V0 ولتاژ ترمینال برآورده کند . کنترل کننده جربان توان پیوسته (UPFC)  از متنوع ترین  کنترل کننده های FACTS
پیش بینی شده تا کنون است. این نه تنها به انجام عملکرد STATCOM، TCSC، و تنظیم کننده زاویه فاز، بلکه همچنین انعطاف پذیری اضافی با ترکیب کردن برخی از توابع کنترل کننده های بالا را فراهم می کند . عملکرد اصلی UPFC  برای کنترل جریان توان راکتیو و واقعی  بوسیله تزریق ولتاژ در خط انتقال سری است هر دو اندازه و زاویه فاز ولتاژ  می تواند به طور مستقل متفاوت باشد.کنترل جریان توان راکتیو و واقعی می تواند برای جریان توان اجازه دهد که در مسیرها تجویز شوند.خطوط انتقال در حال بارگذاری نزدیک تر به محدوده حرارتی شان و می تواند  برای بهبود پایداری سیگنال کوچک و گذرا  سیستم قدرت استفاده شود.

طرح کلی از UPFC  در شکل1 نشان داده شده است.

M.Kishore Kumar, M.Sankaraiah, Dr.S.Suresh Reddy / International Journal of Engineering
Research and Applications (IJERA)
ISSN: 2248-9622
www.ijera.com
Vol. 3, Issue 1, January -February 2013, pp.1065-1072
1065 | P a g e
MITIGATION OF OSCILLATIONS IN POWER SYSTEM BY
USING UPFC AND PSS
M.Kishore Kumar1, M.Sankaraiah2, Dr.S.Suresh Reddy3
1Student,Electrical & Electronics Engineering, N.B.K.R.I.ST, Andhrapradesh, India
2Assistant Professor,Electrical & Electronics Engineering, N.B.K.R.I.ST, Andhrapradesh, India,
3Professor & HOD,Electrical & Electronics Engineering,N.B.K.R.I.ST,Andhrapradesh,India
ABSTRACT
Now a days electrical power consumption
has been increased and increasing drastically. So it
must be supplied to all the consumers with high
reliability and quality. Since the load is
unpredicted but only estimated the generation
must be equal to load all the times. But due to
variations in load there is effect on the power
system whether the load is switched on or off
suddenly which causes low frequency oscillations
in the entire system. Low frequency
electromechanical oscillations are inevitable
characteristics of power systems and they greatly
affect the transmission line transfer capability and
power system stability. Power system stabilizers
(PSS) along with FACTS devices can help in
damping these low frequency oscillations. The
objective of this paper is to design an advanced
PSS and UPFC damping controller using Swing
equation. This paper presents a control scheme,
comprehensive analysis and result obtained for the
dynamic control of power transmission, damping
of oscillations with Unified Power Flow Controller
(UPFC) on the basis of theory and computer
simulations through MATLAB software. In this
paper UPFC is not designed but its controller is
designed and the effect of UPFC on the system
under the fault condition, disturbances is being
verified
Index Terms: UPFC damping controller, PSS, Low
frequency oscillations. FACTS.

این فایل ورد (word) ترجمه در 22 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *