دانلود ترجمه مقاله بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS


دانلود ترجمه مقاله بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS

چکیده – منابع انرژی تجدید پذیر که به عنوان یک منبع انرژی متناوب پذیرفته شده اند می توانند موجب چالش های جدیدی شوند.این مقاله وجود مسئله کیفیت توان ناشی از نصب توربین بادی به شبکه را نشان  می دهد.

دراین طرح پیشنهادی یکی از ادوات  FACTS(STATCOM) که دارای سیستم ذخیره ساز انرژی باطری (BESS)می باشد در نقطه کوپلینگ اتصال مشترک وصل می شود و جهت کاهش مسائل کیفیت توان ناشی از نوسانات باد، این تجهیز FACTS ( STATCOM)  به سیستم تولید انرژی بادی متصل شده و با استفاده از نرم افزار matlab/simulink  شبیه سازی می شود. از نتایج بدست امده قابلیت اجرا و عملی بودن روش برای کاربردهای بررسی شده را تحکیم می کند.

1-    مقدمه

برای داشتن رشد و پیشرفت مداوم و قابل دوام لازم است که از منابع انرژی تجدید پذیر مانند باد بیوماس آبی و… استفاده کرد. در سیستم های متمم و قابل دوام نگه داری انرژی و استفاده از منبع تجدیدپذیر از مثالهای کلیدی هستند، نیاز به یکپارچگی انرژی تجدید پذیرمانند انرژی باد در سیستم قدرت برای حداقل کردن اثر محیطی نیروگاههای مرسوم و سنتی الزامی است.

کیفیت توان یک نیاز ضروری و ذاتی می باشد و به وسیله عملکرد شبکه توزیع وانتقال بسیار تاثیر پذیر می باشد. موضوع کیفیت توان برای توربین بادی بسیار مهم می باشد. در سالهای اخیر رشد وسیع و توسعه سریعی در بهره برداری از انرژی بادی شکل گرفته  است واحدهای تکی می توانند ظرفیت تا MW2 داشته باشند که در شبکه توزیع تغذیه می شوند بویژه برای مصرف کننده هایی که در فاصله نزدیک متصل می شوند. امروزه غالب بر 28000 توربین بادی به طور موفق آمیزی در کل جهان در حال کار و بهره برداری هستند. در بهره برداری توربین بادی سرعت ثابت، همه نوسانات توربین بادی به صورت نوسانات در گشتاور مکانیکی و توان الکتریکی در شبکه منتقل و منجر به نوسانات ولتاژ می شود. موضوعات کیفیت توان می توانند با ملاحظه توربین بادی و شبکه انتقال و توزیع مشاهده شوند مانند کمبود ولتاژها((sag بیشبود ولتاژها (swell) فلیکرها، هارمونیک ها و…

با این حال توربین بادی اغتشاشاتی را به شبکه توزیع وارد می کند یکی از روشهای ساده برای اجرا و راه اندازی سیستم انرژی بادی استفاده از ژنراتورالقایی می باشد که بطور مستقیم به شبکه متصل شده باشد. ژنراتور القایی بطور ذاتی مزیت های موثری و مقاوم پذیری را دارد. با این وجود ژنراتورهای القایی نیاز به توان راکتیو برای مغناطیس شدن دارند هنگامی که توان اکتیو تولید شده توسط ژنراتور القایی به علت باد تغییر می کند بر توان راکتیو جذب شده و ولتاژ ترمینال ژنراتور القایی به طور قابل ملاحظه ای تاثیر می گذارد.

یک طرح کنترلی مناسب در سیستم تولید انرژی بادی تحت شرایط عملکرد نرمال برای کنترل صحیح و درست تولید توان اکتیو نیاز است.

در رویداد افزایش اغتشاش شبکه، یک سیستم ذخیره ساز انرژی باطری، برای سیستم تولید انرژی بادی به طور معمول جهت جبران سازی نوسانات تولید شده بوسیله توربین بادی مورد نیاز است.یک STATCOM مبتنی بر تکنولوژی کنترلی برای بهبود کیفیت توان پیشنهاد شده است که به طورتکنیکی می تواند سطح توان با توربین های بادی تجاری رامدیریت کند.طرح کنترل STATCOM پیشنهادی برای ژنراتور بادی متصل شده به شبکه برای بهبود کیفیت توان اهداف زیر را دارد:

– ضریب توان واحد در طرف منبع

– پشتیبانی توان راکتیو STATCOM به ژنراتور بادی و بار.

– کنترل ساده  PIبرای STATCOM جهت دستیابی به سیستم دینامیکی سریع.

این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است

بخش 2 استانداردهای کیفیت توان موضوعات و پیامدها و نتایج توربین بادی و قانون هماهنگی شبکه برای محدودیت های کیفیت شبکه را بررسی می کند.

بخش3 توپولوژی برای بهبود کیفیت توان را توضیح می دهد در بخش4 و 5 و 6 به ترتیب طرح کنترلی عملکرد سیستم و نتیجه گیری توضیح داده می شوند.

2-    بهبود کیفیت توان:

: A استانداردهای کیفیت توان و موضوعات و پیامدها ونتایج:

1) دستورالعمل های کمیسیون AEC (انجمن الکتروتکنیکال بین المللی): دستورالعمل هایی برای اندازه گیری کیفیت توان توربین بادی تهیه شده اند.

استانداردهای بین المللی توسط گروه کاری کمسیون تکنیکی- 88 انجمن بین الملی برق( IEC) توسعه داده می شود.

استاندارد21-61400IEC  روشی برای تعیین مشخصات کیفیت توان توربین بادی را توضیح می دهد.

 

Power Quality Improvement for Grid Connected
Wind Energy System using FACTS device

Yuvaraj V1 Pratheep Raj E2 Mowlidharan A3 Thirugnanamoorthy L4
Department of EEE Department of EEE Department of EEE Department of EEE
Anna University of
Technology
Coimbatore, India
Anna University of
Technology
Coimbatore, India
Anna University of
Technology
Coimbatore, India
3arun.mowli@gmail.com
Anna University of
Technology
Coimbatore, India
4thiru.aucbe@gmail.com
1yuvatheking@skygroups.org 2pratheep.be@gmail.com

AbstractThe Renewable energy sources, which have
been expected to be a promising alternative energy
source, can bring new challenges when it is connected to
the power grid. However, the generated power from
renewable energy source is always fluctuating due to
environmental condition. In the same way Wind power
injection into an electric grid affects the power quality
due to the fluctuation nature of the wind and the
comparatively new types of its generators. On the basis
of measurements and norms followed according to the
guidelines specified in IEC-61400 (International
Electro-technical Commission) standard, the
performance of the wind turbine and thereby power
quality are determined. The power arising out of the
wind turbine when it connected to grid system
concerning the power quality measurements are-the
active power, reactive power, voltage sag, voltage swell,
flicker, harmonics, and electrical behaviour of switching
operation and these are measured according to
national/international guidelines. The paper clearly
shows the existence of power quality problem due to
installation of wind turbine with the grid. In this
proposed scheme a FACTS device {STATIC
COMPENSATOR (STATCOM)} is connected at a
point of common coupling with a battery energy storage
system (BESS) to reduce the power quality problems.
The battery energy storage system is integrated to
support the real power source under fluctuating wind
power. The FACTS Device (STATCOM) control
scheme for the grid connected wind energy generation
system to improve the power quality is simulated using
MATLAB/SIMULINK in power system block set. The
intended result of the proposed scheme relives the main
supply source from the reactive power demand of the
load and the induction generator. From the obtained
results, we have consolidated the feasibility and
practicability of the approach for the applications
considered.
Keywords— Power Quality, Wind Generating System
(WGS), STATCOM, BESS, IEC standard.

این فایل ورد (word) ترجمه در 13 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *