آموزش SQL


آموزش SQL

کاربرد روز افزون بانک اطلاعاتی SQL مرا بر آن داشت تا مطالبی هر چند کوتاه جهت خوانندگان محترم سایت تهیه نماییم. قبلا از هر چیز لازم به ذکر است که مطالب ذیل در حد آشنایی بوده و دوستا برای دستیابی به تکنیکهای بیشتر می‌بایست از کتابهای مرجع و Book online خود SQL Server استفاده نمایند. در مطالب زیر که سلسله وار مباحث SQL Server را مرور خواهیم کرد , سعی شده تا ابتدا مطالب مقدماتی جهت آشنایی آورده شود و سپس اگر عمری باقی بود به مطالب پیشرفته آن بپردازیم. همچنین برای یادآوری خدمت دوستان ابتدا مرور سریعی بر چند دستور SQL که کاربرد بیشتری دارند خواهیم پرداخت و سپس به SQL Server و مطالب آن خواهیم پرداخت . مطالب زیر اکثرا از کتاب Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training انتخاب گردیده است . این کتاب به همراه CD‌آموزش آن به عنوان یک مرجع برای امتحانات مایکروسافت استفاده می‌شود.

جداول بکار رفته نیز همگی در SQL Server 7.0 در Database Northwind موجود هستند.

دستور Select

این دستور که دستوری مستقل نیست و حتما باید با اجزایی بکار رود جهت ساخت پرس و جو بر روی بانک اطلاعاتی بکار می‌رود و رکوردهایی که با شرایط این دستور همخوان باشد به عنوان نتیجه پرس و جو برمی‌گرداند . چهار کلمه کلیدی وجود دارند که بخشهای ارزشمند این دستور را تشکیل می‌دهند :

 • select
 • from
 • where
 • order by
 • شکل کلی دستور :
 • Select [*|distinct column1, column2,…]
 • From table[,table2,…]
 • Where شرط
 • Order by نام فیلد یا شماره فیلد
 • مثال :
 • Select * from customers
 • این دستور تمام رکوردهای جدول customers را برمی‌گرداند.
 • که نتیجه 91 سطر از اطلاعات این جدول خواهد بود
 • حال اگر شرط Country =’uk’ اضافه کنیم ، فقط اطلاعات مشتریان انگلیس جواب خواهند بود که به 7 سطر تقلیل می‌یابد.
 • select * from customers
 • where Country =’uk’
 • حال
 • select City,Country from customers
 • order by city
 • فقط ستونهای نام شهر (city) و نام کشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب میکند. دستور بالا با دستور پایین هردو یک جواب را میدهند :
 • select City,Country from customers
 • order by 1
 • که 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتیجه پرس و جو تعدادی سطر تکراری وجود دارد مانند شهر London که اگر از کلمه Distinct‌ در Select استفاده کنیم این سطرهای تکراری حذف خواهد شد .
 • select distinct City,Country from customers
 • order by 1
 • و جواب 69 سطر خواهد بود. ]
 • استفاده از توابع در Select
 • 1- Count : تعداد سطرهای بازگردانده شده توسط select را میشمارد.
 • Select Count(*) from Customers
 • where Country =’uk’
 • در اصل تعداد مشتریانی را میشمارد که در کشور انگلیس هستند. که عدد 7 جواب است.
 • 2- Sum : مجموع یک فیلد عددی را برمی‌گرداند.
 • Select sum(Quantity) from [Order Details]
 • where productid = 11
 • مجموع فیلد Quantity را برای فیلدهایی که شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه میکند
 • نکته 1 : در دستور select می‌توان از اسم مستعار استفاده کرد ، یعنی نام جدیدی را برای یک ستون در نظر گرفت به عنوان مثال select قبل را به شکل زیر بکار برد :
 • Select sum(Quantity) as Sum_QTY
 • from [Order Details]
 • where productid = 11
 • که Sum_QTY یک اسم مستعار برای مجموع است. استفاده از کلمه کلیدیas ‌اختیاری است.
 • نکته 2 : در دستور select هرگاه اسم فیلدی اسم خاص باشد و یا فاصله بین اسم باشد مثل Order Details که فاصله بین اسم جدول است حتماُ از علامت براکت [] میبایست استفاده کرد.
 • نکته 3 : استفاده از group by :
 • هنگامی که از توابع count ‌ و Sum به همراه یک فیلد دیگر در دستور select استفاده می‌شود از group by استفاده می‌کنیم .
 • به عنوان مثال دستور زیر جمع مقادیر فیلد Quantity را برای هر شماره محصول محاسبه میکند .
 • Select productid, sum(Quantity) as sum_qty
 • from [Order Details]
 • group by productid
 • که نتیجه مانند زیر خواهد بود :
 • productid sum_qty
 • ———– ———–
 • 61 603
 • 3 328
 • 32 297
 • 6 301
 • 41 981
 • 64 740
 • 9 95
 • 12 344
 • در صورتیکه دستور ordr by 1 بعد از group by استفاده کنیم نتیجه بر اساس کد محصول مرتب خواهد شد.
 • نکته 4 : دستور where می‌تواند خود شامل یک دستور select باشد :
 • select * from Products
 • where ProductID in
 • ( select distinct ProductID from [order details] where Quantity >70)
 • order by ProductID
 • تنها نکته ای که می‌بایست توجه کرد این است که نام فیلدی که در شرط آورده می‌شود حتما در دستور select آورده شود, به عبارت دیگر select درون شرط تنها یک ستون را می‌بایست برگرداند .
 • تمرین : با فرض اینکه دو جدول Products و order details دارای ستون (فیلد) یکسان ProductID هستند , یک دستور Select بنویسید که تمام فیلدهایی از Products را نشان دهد که فیلد ProductID آن با ProductID جدول order details یکی باشد.؟
 • حل :
 • Select pr.*
 • From Products as pr , [order details] as od
 • Where pr. ProductID = od. ProductID
 • قابل به ذکر است که بیش از 90% از کارهایی که ما برروی جداول انجام می‌دهیم با select و ترکیبات آن انجام می‌شود. لذا بدست آوردن تبحر در نوشتن select ها می‌تواند شما را در تهیه برنامه ها یاری کند.
 • 3- Min,max : بیشترین و کمترین مقدار فیلد را در بانک اطلاعاتی بدست می‌دهد.
 • Select min (Quantity)
 • from [Order Details]
 • 4- Top n : تعداد n سطر اول بانک اطلاعاتی را برمی گرداند.
 • Select top 5 *
 • from [Order Details]
 • 5 سطر اول بانک را برمی گرداند.
 • نکته 3 : در حالت بالا اگر مقدار سطر 5 و 6 یکی باشد فقط سطر 5 جواب خواهد بود برای گریز از این حالت از شکل زیر در این دستور استفاده میکنیم :
 • Select top n with ties *
 • From table
 • 5- Into
 • Select * from table1 into table2
 • اطلاعات table1 را به table2 کپی میکند. البته table2 باید از قبل وجود نداشته باشد.
 • این دستور خود table2 را میسازد.
 • دستور select قویترین و کاربردی ترین دستور در sql است که خود ماهها نیازمند تمرین و آموزش است . برای اطلاعات بیشتر به books online خود Sql Server مراجع کنید.
 • دستور Delete
 • برای حذف اطلاعات از یک بانک اطلاعاتی استفاده میشود.
 • شکل کلی دستور :
 • Delete table1
 • Where شرط
 • مثال :
 • فرض کنید جدول authors موجود باشد و فیلد کلید آن au_id باشد. برای حذف 10 سطر اول این جدول از دستور زیر استفاده می‌کنیم :
 • DELETE authors
 • FROM (SELECT TOP 10 * FROM authors) AS t1
 • WHERE authors.au_id = t1.au_id
 • دستور insert
 • برای اضافه کردن اطلاعات به یک جدول از این دستور استفاده میشود.
 • Insert into table1 (f1,f2,…)
 • Values (v1,v2,…)
 • که f1,f2 نام فیلدها و v1,v2 مقادیر آنها میباشد.
 • البته میتوانید مقادیر را نتیجه یک select قرار داد.
 • مثال :
 • Insert into table1
 • Select top 10
 • From table2
 • مقدار 10 سطر اول را از table2 را در table1 درج میکند. البته باید تعداد فیلدها یکی
 • باشد. در غیر اینصورت از values استفاده کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *