دانلود بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی


دانلود بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391  1

چکیده 2

کلید واژ ه: 2

مقدمه. 2

فرضیه های پژوهش… 4

روش پژوهش… 4

یافته های پژوهش… 4

جدول 1( همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی.. 4

جدول 2( همبستگی بین مولفه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی.. 5

جدول 3- جدول تحلیل واریانس،  مشخصه های آماری رگرسیون و ضریب بتای  بین مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی   5

جدول4- جدول تحلیل واریانس ، مشخصه های آماری رگرسیون  و ضریب بتای بین مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی بعد از حذف مولفه مشارکت دانش… 6

بحث نتیجه گیری.. 6

منابع و مآخذ. 7

ب)منابع خارجی: 7

 

چکیده

هدف از این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بوده است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی  – همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین 105 نفر اعضای هیئت علمی با روش سرشماری از همه اعضا نمونه گیری به عمل آمد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با پایایی (88/.) و مدیریت دانش جوزف حداد  با پایایی (89/ ) استفاده شده  است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در قسمت استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه، تی تست و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که: بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و بین متغیر های ثبت دانش، استقرار دانش و مشارکت دانش با فرهنگسازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مولفه­های خلق دانش، ثبت دانش و استقرار دانش می­توانند هوش سازمانی را پیش­بینی نمایند.

کلید واژ ه:

مدیریت دانش ، هوش سازمانی ، اعضای هیات علمی ، دانشگاه

مقدمه

امروزه سازمان‌ها به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. دستیابی به اندوخته های دانش سازمانی، بدون یادگیری ممکن نمی‌باشد. ویروساک (2010) معتقد است که سازمان‌ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح می‌باشد. قابلیت و توانایی استفاده از اطلاعات و تکنولوژی و قابلیت نوآوری در مدیریت و فرایندها به نوبه خود متکی بر توانایی یادگیری نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش درون یک سازمان یادگیرنده، باید قادر باشد که فعالیت‌های کاری و یادگیری افراد را با هم هماهنگ سازد و نیز باید در برگیرنده محرک‌ها و انگیزه های کافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب نموده و آنها را درگیر فعالیت­های درون سازمانی نماید(ویروساک،2010).

طبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمانها، فرهنگ سازمانی می باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد. ( دستن وگری جودی، 2004،ص246)

بنابراین لزوم توجه به فرهنگ سازمان به علت تأثیری است که فرهنگ سازمان برتمام ابعاد سازمان می گذارد.فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت باز دارد و این توان بالقوه به خاطر تأثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد.لذا اگر خواسته شود علل موفقیت و عدم موفقیت در سازمان ها مطالعه شود باید به بررسی فرهنگ سازمانی پرداخته شود. چرا که یک فرهنگ باز سازمانی که اشتراک و انتقال نظرات و تجربیات مفید را تشویق می کند؛ عامل کلیدی موفقیت مدیران دانش است (لایز،2004،ص185).

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها یاری می دهد تا اطلاعات مهم را بیابند، گزینش،سازماندهی و منتشر کنند. مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است. (فرگوسن،205ص321) مدیریت دانش توجه به شیوه جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و روشی برای بهره وری و بهبود عملکرد می باشد. در این مدیریت توجه به بهینه سازی دانش سازمانی برای افزایش عملکرد از طریق رویه های مختلف می باشد.

رحیمی (1386) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش سازمانی و میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان به بررسی سؤالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد مدیریت دانش ( اجتماعی شدن، برون سازی، ترکیب و درون سازی) و با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی و وضعیت استخدامی)پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 366 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش تصادفی ساده 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خلاقیت، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و تفاوت معناداری بین میانگین مدیریت دانش اعضای علمی برحسب سن،جنسیت و رشته تحصیلی مشاهده نشد.

شیخی (1386) در پژوهش خود دریافت که بین فضای سازمانی و بهره وری کارکنان در اداره امور مالیاتی استان تهران رابطه وجود دارد و از بین عوامل، فضای سازمانی ، عاملهای پاداش ، حمایت ، دانش ، ضوابط و هویت، پیش بینی کننده بهره وری است .

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 8
حجم: 173 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *