دانلود ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

دانلود ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟ اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

نام مقاله: «شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟

اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی»

نویسندگان:

Maurits de Klepper,

Ed Sleebos,

Gerhard van de Bunt,

Filip Agneessens

a- VU University Amsterdam, Dept. of Social Research Methodology, Netherlands.

b- VU University Amsterdam, Dept. of Organization Science, Netherlands.

– دانشگاه VU آمستردام، گروه روش تحقیق اجتماعی، هلند.

دانشگاه B-VU آمستردام، گروه سازمان علوم، هلند.

 

پروژه درس:

مباحث پیشرفته

 

فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- زمینه‌های نظری و فرضیه

2-1- محدودیت سازمانی: کشش شبکه

2-2- محدودیتهای سازمانی: سرمایه‌گذاری در مقابل محرومیت اجتماعی

2-3- دید کلی

2-4- نفوذ اجتماعی عمومی

2-5- نفوذ اجتماعی و طبقه‌بندی اجتماعی

2-6- نفوذ اجتماعی و کنترل اجتماعی

3- اندازه‌گیری

4- تحلیل

5- نتیجه‌گیری

6- پژوهشهای آینده

 

چکیده

اکثر تحقیقات در مورد شباهت در شبکه‌های دوستی با تمرکز بر ویژگی‌های فردی به آشکاری قابل مشاهده است.

(برای مثال: نگرش و رفتار)

در زمینه‌هایی که در آن انتخاب چه کسی نسبتا نامحدود دوستانه خواهد بود.

اغلب این مطالعات نشان می‌دهد که انتخاب اجتماعی به جای نفوذ اجتماعی علت اصلی، شباهت در میان دوستان است.

ما استدلال می‌کنیم که در یک محیط که در آن همکاری اجتماعی بسیار مهم است و انتخاب دوستی بیشتر محدود است، نفوذ ممکن است دلیل اصلی شباهت در میان دوستان باشد.

افزون بر آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا طبقه‌بندی اجتماعی و کنترل همکاری‌‌‌‌ها موجب تقویت فرآیند نفوذ اجتماعی در میان دوستان می‌شود؟

با استفاده از مدل تصادفی مبتنی بر بازیگر برای پویا نمودن شبکه، ما مجموعه داده‌های سه دسته (موج) از سالهای گوناگون دوره‌های آموزشی نیروی دریایی سلطنتی هلند را مورد بررسی قرار دادیم.

اولین دوره مربوط به کالج دانش‌آموزان دوره افسری است که اولین بار در شکل‌گیری دوستی برای نظم و انضباط نظامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اولین فرضیه ما این است که دانش‌آموزان افسری، نظم و انضباط نظامی خود را با دوستان‌شان تنظیم کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند.

بر خلاف انتظارمان برای پشتیبانی از این ایده است که افراد نظم و انضباط خود را نسبت به دوستان‌شان تنظیم می‌کنند که این همان، تخصص نظامی است، این نظم در دوست‌یابی برای افزودن به دوستان‌شان نیست بلکه برای اعمال کنترل برای یافتن همکار است.

ما در این یافته‌ها تلاش نمودیم با جزییات و کاملا استادانه روابط دوستانه را ترسیم نماییم.

کلید واژه ها

شبکه‌های دوستی، انتخاب، نفوذ، واگیر (سرایت)، فرضیه سیر تکاملی، مدلهای تصادفی مبتنی بر بازیگر

 

1- دیباچه

بنیادی در علوم اجتماعی تاسیس شده است که افرادی را نشان می‌دهد که در دوست‌یابی یک مقدار زیادی از شباهت در نگرشها و رفتارها را دارا هستند. (مک فرسون و همکاران، 2001).

استدلال اصلی پشت این یافته‌ها این است که روابط دوستی مشخص شده به عنوان روابطی که در آن افراد به لحاظ اجتماعی تعامل داشته و شبیه به یکدیگر بوده‌اند که شامل نیاز به درک متقابل و مشترک است و بدین صورت شباهت بین دو نفر بیان شده است.

(برن، 1971، گرانوتر مشابه، 1973؛ هوستون و لوینگر، 1978؛ کراک هارت، 1992؛ زگلینک، 1995).

به عنوان یک نتیجه از این یافته‌ها می‌توان به شباهت در روابط دوستی که بسیار رخ می‌دهد، اشاره داشت؛ محققان به دنبال درک این موضوع هستند که چه فرآیندهایی باعث تشابه در روابط دوستی می‌شود؟

به طور کلی، این قابل درک است که این شباهتها میان دوستان هستند که روابط دوستانه را می‌سازند و در نتیجه از هر دو انتخاب اجتماعی و فرآیند نفوذ اجتماعی استفاده می‌شود. (کوهن، 1977؛ کاندل، 1978).

بنابر این، افرادی که دارای دوست مشابه هستند، روابطشان با دیگر دوستان مشابه گسترش می‌یابد،

(برای مثال: انتخاب اجتماعی)

البته به این دلیل دوستی آنان گسترش می‌یابد که از طریق روابط خود با دوست مشابه با دیگر دوستان مشابه آشنا می‌شوند

(برای مثال: نفوذ اجتماعی).

به عنوان انتخاب و نفوذ فرض مخالفت با مکانیسمهای مبتنی بر علت است که تنها می‌توانید با مطالعه شبکه‌های دوستی و شباهت در نگرشها و رفتارهای طولی، اهمیت نسبی هر دو انتخاب و نفوذ را مشخص نمایید.

با توجه به این‌که تغییر در نگرشها و رفتارها در طول زمان، ممکن است به عوارض انتخاب جداگانه تجربی از اثرهای نفوذ منجر شود. (کاندل 1978، ریفمن و همکاران، 2006).

به اصطلاح مطالعات در زمینه فرضیه سیر تکاملی نشان می‌دهد که هدف برای جدا کردن و برای تعیین اهمیت نسبی موجب انتخاب و نفوذ می‌شود البته در این مورد انتخاب به جای نفوذ مهمتر است ویا حتی تنها، فرآیندی است که منجر به شباهت در نگرشها و رفتارها در میان دوستان می‌شود. (به عنوان مثال، کوهن، 1977؛ انت و باومن، 1994).

با این حال، بررسی دقیق این مطالعات نشان می‌دهد که یک محدودیت مهم وجود دارد.

محدودیت شبکه‌های دوستی و نوع نگرشها و رفتارها در این مطالعات در زمینه‌هایی است که در سازمانی با محدودیت پایین این مطالعه‌ها انجام گرفته است.

ما استدلال می‌کنیم که در یک زمینه مورد مطالعه با محدودیتهای سازمانی قوی‌تر – یعنی سازمانی که در آن انتظار می‌رود افراد برای همکاری با یکدیگر برای تحقق الزامهای کاری خود – نفوذ بیشتری را مشاهده خواهیم نمود، بنابراین پیش‌بینی‌ می‌شود که شباهتهای بین دوستان برای انتخاب قویتر باشد.

بنابراین، مطالعه ما تلاش دارد نه تنها به درک فرآیندهای شباهتها میان دوستان بپردازد بلکه به تعیین شرایط متنی در هر دو انتخاب ویا نفوذ خواهد پرداخت و احتمال مکانیسمهای اصلی نیز بررسی خواهد شد.

چهارچوب ما را بررسی شبکه دوستی در میان یک گروه از دانش‌آموزان در کالج نیروی دریایی سلطنتی هلند تشکیل داده است. (که از این پس در این مقاله این گروه مورد مطالعه به زبان هلندی به اختصار به عنوان KIM نام برده می‌شود.)

هم‌چنین تمرکزمان بر شباهت میان افسران دانشجویی است که دوستی‌های‌شان با توجه به انطباق با قوانین و پذیرش سفارشها و اقتدار با اشاره به نظم و انضباط (نظامی) انجام می‌گیرد. (شالیت، 1988: صص 122-123).

KIM (گروه مطالعاتی دانش‌آموزان در کالج نیروی دریایی سلطنتی هلند) مناسب با هدفهای مطالعاتی ‌ما است؛ چون هر دو شبکه‌های دوستی و نظم و انضباط در برنامه جامعه‌پذیری نظامی در گروه KIM توسعه‌یافته را داراست، بنابراین موضوع به محدودیتهای سازمانی قوی‌تر هم اشاره خواهد شد.

افزون بر این، برنامه‌های اجتماعی در گروه KIM به طور خاص با هدف همگن نمودن دانش‌آموزان دوره افسری به تناسب هنجارهای سازمانی و قوانین آن انجام می‌گیرد که نظم و انضباط یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن است.

(ون د آکر، سرپرست، 2005).

برای به دست آوردن درک کامل از رابطه بین شبکه‌های دوستی و تشابه نظم و انضباط ما طراحی شبکه پانل سه موج (دوره) را مورد استفاده قرار دادیم. (اسنیجدرز و همکاران، 2007؛ استگلیچ و همکاران، 2007).

افزون بر این، ما ایده اولیه نفوذ دوستی را با این استدلال که تاثیر یکی از دوستان نیز در دو شرایط زیر بستگی دارد، گسترش دادیم.

Similarity in friendship networks: Selection or influence? The effect of
constraining contexts and non-visible individual attributes
Maurits de Klepper a,b,, Ed Sleebos b, Gerhard van de Bunt a, Filip Agneessens b
a VU University Amsterdam, Dept. of Social Research Methodology, Netherlands
b VU University Amsterdam, Dept. of Organization Science, Netherlands
a r t i c l e i n f o
Keywords:
Friendship networks
Selection
Influence
Contagion
Co-evolution
Stochastic actor-based models
a b s t r a c t
Most research on similarity in friendship networks focuses on clearly visible individual attributes (i.e.
attitudes and behaviors) in contexts where choices whom to befriend are relatively unconstrained. These
studies often reveal that
social selection rather than social influence is the dominant cause of similarity
among friends. We argue that in a setting where social collaboration is crucial and friendship choices are
more constrained,
influence might be the main reason for similarity found among friends. In addition, we
examined whether social categorization and peer control amplifies the social influence process among
friends. Using a stochastic actor-based model for network dynamics, we analyzed a three-wave dataset of
first year Royal Netherlands Naval College officer students on friendship formation and military discipline.
The data supports our first hypothesis that students adjust their own military discipline to that of their
friends. Contrary to our expectations, we did not find support for the idea that individuals adjust their
discipline more to friends who are of the same military specialty, and neither more to friends who exert
peer control. We elaborate on these findings in the discussion.
© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

این فایل ورد (word) ترجمه در 26 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به همراه پاورپوینت 17 اسلایدی به خدمتتون ارائه میشود.

149,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + شش =