دانلود تحقیق بررسی فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافی عفت


دانلود تحقیق بررسی فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافی عفت

جرم از ریشه عربی ج،ر،م به معنای «قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن وارتکاب گناه و وادارکردن به کاری ناپسند به کار رفته است

جرم اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای هر فعل یا ترک فعلی که در و قانون برای آن مجازات تعیین شده است می باشد.

چکیده:

زندگی انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. یک روی آن وفاق و هماهنگی افراد و روی دیگر آن جنگ و نزاع درگیری بین انسانها بوده است. یکی از پدیده هایی که همیشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاریف و تفسیرهای متفاوتی شده است و متفکران زیادی اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و سایر گروه های علمی و فکری از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اینکه جرم مثل سایر پدیده های اجتماعی یک مسئله چند بعدی و چند علیّتی است و با توجه به دگرگونی و پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روزبه روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود لازم است تا این پدیده بصورت کاملاً سیستماتیک و علمی بررسی شود. اگر چه زیست شناسان تاکید برجنبه فیزیولوژیک جرم تأکید داشته اند وروان شناسان بیشتر به ریشه های روانی آن پرداخته اند و از سوی دیگر جامعه شناسان نیز از زوایه جامعه شناختی به آن توجه داشته اند اما علت پدیده جرم در ریشه های آن با دشواری ها و نگرانی های زیادی  همراه است. این تحقیق در کنار سایر تحقیقات انجام شده سهمی دارد تا به قدرتوان خود گوشه هایی از مسئله جرم را کالبد شکافی نماید و به بحث در عوامل اتفاقی و نقش آن در وقوع جرم بپردازد.

در این کار تحقیقی بر آن هستیم که تاثیر فقر بر روی جرائم منافی عفت را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در ابتدا به تبین و تعاریف مختلف در این رابطه خواهیم پرداخت و در فصل بعد به بیان نظرات مختلف اشاره هایی خواهیم داشت.

کلید واژه:

فقر،حرائم منافی عفت،میزان

مقدمه:
تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‏تواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‏ایم، و تاثیر آن را بر روی جرائم منافی عفت مورد کنکاش قرار می دهیم.

انگیزه انتخاب موضوع :

جرم یکی از مسائل مورد توجه علوم مختلف می باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتایج مترتب[1] برآن اهمیت مسئله دو چندان می شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و کیفری و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نیز از زوایای دیگری به آن توجه کرده اند. از طرف دیگر تعیین مدرک های لازم برای تعریف جرم و دلایل و انگیزه های آن کارساده ای نیست بیشتر ما در بعضی از مواقع از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار سرپیچی می کنیم بسیاری از افراد در یک زمانی مرتکب سرقت هایی جزئی شده از مانند برداشتن چیزی از یک فروشگاه بدون پرداختن پول آن یا برداشتن چیزهای کوچک مانند کاغذ یادادشت اداری از محل کار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسیار گسترده است و اشکال گوناگونی ازفعالیت ها را در برمی گیرد برای همین امکان ارائه یک نظریه واحد درباره آن غیر ممکن است هر یک از ملاحظات نظری به درک بعضی از جنبه ها یا بعضی از انواع جرم ها کمک می کنند جرم است. یکی از ابعادی که در تحقیقات مربوط به جرم شناسی کمتر به آن پرداخته شده است نقش فقر در وقوع جرم است شاید توجه فقر در حقوق جزا نقش زیادی نداشته باشد اما به عنوان یکی از عوامل موثر در وقوع جرم محسوب می شود. شاید توجه به عوامل اقتصادی در حقوق جزا نقش زیادی نداشته باشد اما به عنوان یکی از عوامل وثر در وقوع جرم می توان به آن توجه نمود. با توجه به مسئله چندبعدی بودن دلایل وقوع جرم لازم است تا به نقش هر یک از این عوامل و تأثیر آن در وقوع جرم نگریسته شود. این مسئله یکی از مسائل مورد توجه در حقوق، جامعه شناسی و مردم شناسی و همچنین روان شناسی اجتماعی می باشد که در جای خود می تواند به فهم بهتر جرم و ریشه یابی آن کمک نماید.

مفهوم و مواردی که باید آموخته شود:

ویژگی مهمی که باید در شناخت جرم و جرم شناسی به آن توجه نمود رابطه جرم با انگیزه های فرد و     انگیزه ها بر حسب ضرورت، نیاز، فشار و عوامل محیطی پیرامون است که گاه ناخواسته و بدون نیّت شخص او  را به سمت جرم هدایت می کند. چیزی که اهمیت و ضرورت این تحقیق را ایجاب کرده است گسترده شدن فقر در جامعه است و تاثیراتی که فقر به بر روی ارتکاب جرائم منافی غفت دارد  در این رابطه سعی شده است تعاریفی دقیق از فقر و جرائم خاصی که در جامعه امروز به عنوان جرائم منافی عفت به آن اشاره می شود را تبیین و مورد بررسی قرار دهیم.

فرضیات تحقیق:

1-بین فقر و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد.

2-بین میزان و اندازه فقر  و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد

 

 

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق :

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافی عفت است در این رابطه سعی شده است به تبیین هر کدام از موارد بپردازیم.

از کاربردهی این تحقیق می توان به مواردی که احتمالا از نتایج این چنین تحقیقاتی در سازمان های مربوط به مبارزه با مفاسد اجتماعی و ندستگاه های مذتبط با آن مانند نیروی انتظامی دانست اشاره کرد.

پیشینه تحقیق:

یکی از مراحل مهم و در خور توجه در تحقیقات توجه به پیشینه کار می باشد زیرا این کار از چند جهت مفید می باشد: یکی اینکه به محقق درفرایند تحقیق کمک زیادی می نماید زیرا تحقیق یک امر کیفی است و از طرف دیگر از انجام امور تکراری ممانعت به عمل می آورد. محقق با استفاده از پیشینه شناسی به نکات مجهول مسئله می پردازد و به این وسیله به رشد و توسعه علم و دانایی کمک می کند. درباره مسئله جرم نیز به عنوان یک مسئله حقوقی – فردی و اجتماعی از ابعاد مختلف پرداخته شده است. اگر نگاهی به حجم عظیم کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مربوط به این مسئله بیندازیم به پیچیدگی و اهمیت مسئله جرم پی می بریم.در روان شناسی جنایی مرحوم کی نیا با کتاب” مبانی جرم شناسی” و یا “روان شناسی جرائم” از آقای دکتر انصاری و در حوزه جامعه شناسی می توان به جامعه شناس انحرافات شناخت آسیب های اجتماعی که از نویسندگان مختلف به چاپ رسیده است اشاره کرد.

در این رابطه به 1پایان نامه نمونه نیز اشاره ای می کنیم.

[1]دکتر محمدحسین فرجاد، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، تهران ، بی جا، 1308،ص110

فهرست

عنوان                                                                           صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1

انگیزه انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………1

مفهوم و مواردی که باید آموخته شود……………………………………………………………….2

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………..2

اهداف کلی و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………. 3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………3

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………4

طرح کلی نگارش…………………………………………………………………………………………..6

فصل اول:

کلیات

بخش اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی…………………………………………………………………8

گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت………………………………………………………………….8

مبحث اول : تعریف لغوی ……………………………………………………………………………….9

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………10

مبحث سوم : تعریف قانونی……………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی ………………………………………………….11
مبحث اول : تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………….11
مبحث دوم : تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………..11
مبحث سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه …………………….13
گفتار سوم:تعاریف فقر……………………………………………………………………………………………………17

بخش دوم:بررسی سیر تاریخچه ای تصویب قوانین مرتبط با جرائم منافب عفت……………………….19

گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاریجرایم رابطه نامشروع

و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا…………………………………………………………………………….19

مبحث اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا……19

مبحث دوم : بررسی سیر قانونگذاری  بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………20

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم عمل منافی عفت عمومی……………………….. 23

مبحث اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی عفت عمومی …………………………………………..23

فصل دوم:

فقر و جرم

بخش اول:رابطه فقر و جرایم ارتکابی………………………………………………………………………………..27

گفتار اول :تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی………………………………………………………..28
گفتار دوم :همبستگی مثبت بین فقر و جرم…………………………………………………………………………31
گفتار سوم: جرائم ناشی از رفاه اقتصادی…………………………………………………………………………..38

فصل سوم:

بررسی تاثیر فقر بر جرائم منافی عفت و انحرافات اجتماعی

بخش اول:رابطه فقر و جرائم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان…………………..50

گفتار اول :انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت…………………………………………………………51

گفتار دوم :فقر و انحرافات اجتماعی…………………………………………………………………………….53

مبحث اول :تبیین های نظری ………………………………………………………………………………………53

گفتار سوم :نظریه‎ های مربوط به فقر…………………………………………………………………………….55

مبحث اول: چشم انداز فرهنگی ………………………………………………………………………………….55

مبحث دوم: چشم انداز موقعیتی …………………………………………………………………………………57

مبحث سوم :چشم انداز ربطی……………………………………………………………………………………..58

گفتار چهارم :نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی ……………………………………………………58

گفتار پنجم :رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت…………………………………60

مبحث اول :نظریه مخالفان ………………………………………………………………………………………….61

مبحث دوم :نظریه موافقان……………………………………………………………………………………………62

بخش دوم :فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت از منظر دین………………………………..63

گفتار اول :مفهوم فقر ………………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم :رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین……………………………………………………..65

گفتار سوم :نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین……………………………………………………67

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………72

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………..76

منابع فارسی و عربی…………………………………………………………………………………………………….76

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..77

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 78
حجم: 5.51 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *