دانلود ترجمه مقاله ارزیابی فنی-اقتصادی و بهینه سازی سیستم یکپارچه تبدیل انرژی فتوولتیک/بادی


دانلود ترجمه مقاله ارزیابی فنی-اقتصادی و بهینه سازی سیستم یکپارچه تبدیل انرژی فتوولتیک/بادی

چکیده ــ تولید برق غیرمتمرکز توسط منابع انرژی تجدیدپذیر، امنیت بیشتر منبع را به مصرف کننده، ارایه داده و در عین حال، محیط را نیز پاکیزه نگه می دارند. اما سرشت اتفاقی بودن این منابع، نیازمند است که قوانین تعیین اندازه را برای آنها توسعه داده، و از این سیستم ها برای بهره برداری از آنها استفاده کنیم. این مقاله، یک مدل بهینه سازی سیستم هیبریدی PV/بادی را ارایه می دهد، که از تکنیک های بهینه سازی تکراری، در شرایطی همچون نقص احتمالی در منبع توان (DPSP)، توان نسبتا اضافی تولید شده (REPG)، هزینه جاری خالص کل (TNPC)، هزینه کل سالانه (TAC) و تحلیل فاصله بی سود و زیان(BEDA)  برای هزینه های سیستم و قابلیت اطمینان توان، استفاده می کند. فلوچارت این مدل تعیین اندازه بهینه سیستن هیبریدی، همچنین نشان داده شده است. با این مدل ترکیب شده، اندازه ی بهینه سیستم تبدیل انرژی هیبریدی PV/بادی را می توان با استفاده از بانک باطری، بطور فنی و اقتصادی، مطابق با نیازهای قابلیت اطمینان سیستم، تعیین کرد. بعلاوه، یک تحلیل حساسیت نیز به منظور درک مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد اقتصادی سیستم هیبریدی، انجام پذیرفته است. یک مطالعه موردی نیز برای تحلیل یک پروژه هیبریدی که برای تامین برق خانه های مسکونی کوچک واقع در منطقه مرکزی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر (CDER) در الجزایر در Bouzaréah، طراحی شده است، صورت گرفته است.

 

  1. مقدمه

تولید انرژی، در سال های پیش رو، چالشی مهم می باشد. در واقع، نیاز به انرژی کشورهای صنعتی، در حال افزایش می باشد، اگرچه، کشورهای در حال توسعه نیز برای کامل کردن توسعه خود، نیازمند انرژی بیشتری هستند. استفاده از این منابع، منتهی به انتشار گازهای گلخانه ای، و ازینرو افزایش آلودگی می شود. تخلیه سریع و نوسانات قیمت سوخت های فصیلی در سراسر دنیا، بشر را مجبور به یافتن منابع انرژی نو برای برآورده ساختن نیازهای امروز، کرده است.

منابع انرژی جایگزین _مانند توان آبی، بادی، خورشیدی و زمین گرمایی_ سکتورهای انرژی را به تولید توان در مقیاس بزرگ، تشویق کرده اند. اگرچه، عیب مشترک انرژی بادی و خورشیدی، سرشت غیرقابل پیشبینی بودن آنها، و وابستگی آنها به آب و هوا و تغییرات جوی، و اینکه ممکن است تغییرات انرژی بادی و خورشیدی مطابق با توزیع زمانی تقاضای بار نباشد، می باشد. این کمبود نه تنها بر عملکرد انرژی سیستن، تاثیر می گذارد، بلکه منجر به خرابی زودرس باطری ها می شود. بطور کل، استفاده جداگانه از هر یک از این دو منابع، می تواند منجر به اندازه ی بسیار بزرگ آنها، و در نتیجه افزایش هزینه طراحی شود. نه یک سیستم انرژی خورشیدی تکلی، و نه یک سیستم انرژی بادی مستقل، نمی تواند _به دلیل تغییرات فصلی و دوره ای_ یک توان تولیدی پیوسته تحویل دهد.

به منظور بکاربری مفید و مقرون بصرفه از منابع انرژی های نو (تجدیدپذیر)، نیاز به یک روش تعیین اندازه طراحی مطابق بهینه می باشد. روش بهینه سازی تعیین اندازه، می تواند به تعیین کمترین سرمایه گذاری و بطور همزمان استفاده کافی و کامل از سیستم های انرژی های تجدیدپذیر (فوتوولتیک، بادی، سیستم های گرمایی، غیره)، کمک کند. ازینرو، Chel، روشی برای ارزیابی اندازه و هزینه عناصر سیستم قدرت PV، ارایه کرده است. اندازه ی آرایه PV، مبتنی بر بار (Load) الکتریکی روزانه و تعداد ساعت های تابش آفتاب بر سطح بهینه مشخص هر کشور، تعیین می شود. طبق تحلیل های هزینه چرخه ی عمر (LCC)، هزینه اولیه (US$/kWp) و هزینه واحد برق (US$/kW h)، برای سیستم های PV همچون PV مستقل (SAPV) و PV متصل به ساختمان (BIPV)، تعیین شده است. تاثر اعتبار کربن بر اقتصاد سیستم PV، به ترتیب در سیستم های SAPV و BIPV، کاهش در هزینه واحد را نشان داده است. روش توسعه یافته، با استفاده از مطالعه موردی واقعی بر روی سیستم فتوولتاییک 2.32 kWp مستقر در دهلی نو (هند)، نشان داده شده است.

یک بررسی موردی دیگر بر ارزیابی عملکرد یک سیستم قدرت PV (فتوولتیک) 2.32 kWp مستقر در دهلی نو (هند)، توسط Chel و Tiwari، انجام گرفته است. سیستم PV در نظر گرفته شده، یک دمنده هوای برقی یک مبدل حرارتی زمین به هوا (EAHE) مورد استفاده برای گرمایش/سردسازی خانه های خشتی، کامپیوتر، پمپ آب ضد آب، و غیره را تغذیه می کند. بازده های بیرونی، توان تولیدی و تلف شده در عناصر سیستم PV، با استفاده از اطلاعات ساعتی اندازه گیری شده برای 1 سال، در یک روز نوعی روشن در هر ماه، تعیین شده است. همچنین، تبدیل انرژی با کاهش انتشار CO2 و پتانسیل اعتبار کربن سیستم EAHE یکپارچه PV موجود، ارایه شده است. همچنین، زمان بازپرداخت انرژی (EPBT) و هزینه واحد برق، هم برای PV مستقل (SAPV) و هم برای سیستم های PV یکپارچه در سقف ساختمان (BIPV)، تعیین شده است.

یک عملکرد فضای بیرونی آزمایشگاهی یک سیستم فتوولتیک مستقل 2.32 kWp (SAPV) برای چهار نوع شرایط هوایی، توسط Chel و Tiwari انجام پذیرفته است. از تعداد روزها و توان تولیدی روزانه مربوط به 4 نوع شرایط هوایی در هر ماه، برای تعیین تولید ماهانه و سپس سالانه از سیستم SAPV موجود، استفاده شده است. سه شرایط بارگذاری با و بدون مبدل حرارتی زمین به هوا، در نظر گرفته شده است که برای سه فصل مانند تابستان، زمستان، و بارانی مناسب می باشد. تجزیه تحلیل هزینه چرخه عمر (LCC) برای سیستم SAPV نوعی موجود، به منظور تعیین هزینه واحد برق، انجام می شود. اثر میزان کاهش سالانه بازده ی سیستم PV نیز، ارایه شده است.

Techno-economic valuation and optimization
of integrated photovoltaic/wind energy conversion system
Abdelhamid Kaabeche a,, Maı ¨ouf Belhamel a, Rachid Ibtiouen b
a Centre de De´veloppement des Energies Renouvelables, B.P. 62, 16340 Bouzareah, Algiers, Algeria
b Ecole Nationale Supe´rieure Polytechnique d’El Harrach, Algiers, Algeria
Received 13 January 2011; received in revised form 24 March 2011; accepted 7 June 2011
Communicated by: Associate Editor Mukund Patel
Abstract
Decentralized electricity generation by renewable energy sources offer greater security of supply for consumers while respecting the
environment. But the random nature of these sources requires us to develop sizing rules and use these systems to exploit them. This paper
proposes an integrated PV/wind hybrid system optimization model, which utilizes the iterative optimization technique following the
Deficiency of Power Supply Probability (DPSP), the Relative Excess Power Generated (REPG), the Total Net Present Cost (TNPC),
the Total Annualized Cost (TAC) and Break-Even Distance Analysis (BEDA) for power reliability and system costs. The flow chart
of the hybrid optimal sizing model is also illustrated. With this merged model, the optimal size of PV/wind hybrid energy conversion
system using battery bank can be performed technically and economically according to the system reliability requirements. Additionally,
a sensitivity analysis was carried out in order to appreciate the most important parameters influencing the economic performances of the
hybrid system. A case study is conducted to analyze one hybrid project, which is designed to supply small residential household situated
in the area of the Center for Renewable Energy Development (CDER) localized in Bouzare´ah, Algeria (3648
0N, 310E, 345 m).
 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Renewable energy system; Unit sizing; Economic viability; Optimization

این فایل ورد (word) ترجمه در 30 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *