دانلود مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران

دانلود مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران

مقایسه و بررسی تاثیر روایت گری بر خویشتن داری کودکان کم توان ذهنی و رابطه کاهش تنیدگی مادران
The influence of nareting on disabled children s self control and decrease of mother s stress

فاطمه مقیمی هنجنی[1]، دکتر مژگان حیاتی[2]
چکیده:

روایت و روایتگری به قدمت تاریخ بشر ریشه دارد.آموزش روایت گری در حیطه های متفاوت روان درمانی کودکان،می تواند موضوعی چالش انگیز برای پژوهشگران باشد. هدف در این پژوهش «آموزش روایت گری بر افزایش خویشتن دارای کودکان کم توان ذهنی و کاهش تنیدگی ماداران بود. روش کار در پژهش حاضر از نوع روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر با سن عقلی 9 سال در مقطع ابتدایی و مادران آنها در شهرستان ملارد بود که حجم نمونه شامل 30 نفر دختر (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) و30 نفر پسر(15 نفر درگروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) و مادران آنها می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه پیش از آموزش به پرسشنامه خودکنترلی هامفری و مادران آنها « به پرسشنامه کاهش (1967) پاسخ دادند. بعد از آموزش هر دو گروه و مادران آنها به تکمیل پرسشنامه ها پرداختند. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی( تحلیل کوواریانس)،استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر روایت گری، باعث افزایش خویشتن داری کودکان کم توان و در نتیجه باعث کاهش تنیدگی ماذران در گروه آزمایش می شود. بنابراین فرضیه های تحقیق تائید شدند.
واژگان کلیدی: روایت گری، خویشتن داری،کودکان کم توان ذهنی، تنیدگی مادران
Abstract

The narration and narrative as antiquity of humanity history training of narrative in different field about children psychotherapy can be challenging subject for researchers the aim of this research was training of narrative for increasing continence of handicapped children and decreasing stress of mothers.

The workings in this research was a kind of evaluation included pretest and subsequent test with control group.

The whole research was including of trainable handicapped children at nine aged in primary school and their mother in mallard province that the number of sample participated in exam were 30 girls (15people searching group and 15 people in control group) also 30 boys including (15 people in searching group and 15 people in control group) and their mother. That have been selected by random sampling. Both groups before hamferself controllingin 1982 and their mothers respond toquestionnaire parents stressed insufficient in 1967.

After Completing questionnaire started training both group and their mothers. Toward analyze of data was used of descriptive and descriptive Statistics. The result have shown that training program based o narrative caused increasing continence in handicapped children and also decreasing stressed mothers in searching group so the hypothesis of research has been conformed.

 

Key words: narrative, continence, handicapped, children, stressed of mothers.

 

 

مقدمه

شیوع کم توان ذهنی1% تا 3% کل جمعیت تخمین زده می شود.طبق قانونIDEA) ) کم توان ذهنی یعنی کارکرد عمومی هوش که به ظور معنی داری پایین تر از میانگین بوده و با نقایصی در رفتار سازشی همراه است و در دوره رشد پدید می آید که در عملکرد تحصیلی کودک تاثیر منفی می گذارد. طبق تعریف، افراد دارای عقب ماندگی ذهنی تحول هوشی ناکافی دارند که با نقایصی در دو یا چند زمینه از رفتار سازشی (ارتباط، مراقبت از خود، مهارت های اجتماعی، خود رهبری و …) همراه است و پیش از 18 سالگی آشکار می شود. افراد دارای کم توان ذهنی می توانند با بسیاری از شرایط زندگی به خوبی سازگار شوند اما به دلیل توانایی هوشی و سازشی محدودشان، نمی تواند به اندازه کودکان عادی در همه زمینه ها پیشرفت کنند. (ورتس، 2007). و در بیشتر مسایل با نقص روبر می باشند مانند: «توجه، حافظه، زبان، پیشرفت تحصیلی، انگیزش، عدم قدرت سازگاری با قوانین اجتماعی و رفتارهایی از قبیل پرخاشگری، گوشه گیری، عدم اعتماد به نفس، عدم خویشتنداری» (دوستدار، 1389). عدم خویشتن داری مهمترین عاملی است که در کودکان کم توان ذهنی به وفور یافت می شود. آنان هنگام مَسخره شدن از سوی دیگران، در بروز رفتار معقول، با مشکل روبرو شده قادر به تصمیم گیری نبوده، به کودکان دیگر، والدین، معلمان تکیه می کنند (اسدی گندمانی و همکاران، 1392) خویشتن داری با فاکتورهای بسیار زیادی مرتبط است. به چگونگی احساس ما در هر روز خاص بستگی دارد مانند «اضطراب، عصبانیت، ناراحتی یا غم» کودکان هم همین احساسات را تجربه می کنند علاوه بر آن خویشتن داری کودکان با مقدار هیجانی که در لحظه معینی حس می کنند نیز مرتبط است. هر چه تحریک بیشتری احساس کنند، اعمال خویشتن داری برای آنها سخت تر است (َکاپالکا، 2009).

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22
حجم: 107 کیلوبایت
75,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 1 =