دانلود بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)


دانلود بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری، علمی، کاربردی)

مقدمه:

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا… با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و  وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری
زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری
مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. می بایست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگرانی آنان مسکوت و یا بدون نتیجه و
نا کام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و این تفکر در تربیت اخلاقی فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جایگاه مطلوب خود را پیدا نموده و نهادینه گردد. مسئولیت مدنی، جزایی دولت، شرکت های تجاری صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلای دادگستری، پزشکان، شرکت ها و تولید و توزیع کنندگان کالا  و غیره و همچنین قوای مجریه و قضائیه در محدوده اختیارات آمرانه ابلاغی قوه مقننه، تجلی و نشأت گرفته از اراده و حاکمیت مردم از طریق تصویب قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش فرهنگ جبران ضرر و زیان و مسئولیت ناشی از اقدامات قانونی با درج آن در تمامی قوانین و مقررات، پاسخ گویی به هنگام به زیان رسیده و بطور کلی عدالت محوری در جبران ضررهای پیش بینی شده یا نشده، متصوره یا غیر قابل تصور بدون الزام مقید شدن آن در قراردادهای اجتماعی یا اقدامات عمرانی، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامی می باشد.

 

« مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت» :

1) تعریف مسئول (Respomsable):

در تعریف این کلمه از منظر مدنی، جزا، حقوق اداری به معنای مأخوذ، مواخذ، مورد بازخواست و منوچهری آن را گرفتار ترجمه کرده است که دقیقاً ترجمه مأخوذه و مواخذ است. فردوسی لغت آویخته را به جای مسئول بارها به کار برده است (منابع دیوان منوچهری 151/3، شاهنامه 162/2 و 239/22 و 308/3 و 462/31) (1)

 

2) تعریف مسئولیت:

تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی می باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد در فقه در همین معنی لفظ ضمان را به کار
برده اند و آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. (2) در ماده 328 قانون مدنی آمده است: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (3)

3) انواع مسئولیت:

1-3) مسئولیت اخلاقی: هر نوع مسئولیتی که قانون گذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری (کلکم مسئول عن رعیته) (4) به عبارت دیگر هر گونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانوی و شرعی یا عرفی نداشته باشد. (5)

 

2-3) مسئولیت حقوقی (مدنی): هر گونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی داشته و در برابر مسئولیت اخلاقی به کار رفته(6)  و همچنین در مقابل مسئولیت جزایی به کار می رود.

 

3-3) مسئولیت جزایی: مسئولیت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد و نشان آن کیفر دیدن است این واژه در برابر مسئولیت مدنی استعمال شده. (7) و متضرر از جرم نیز اجتماع است.

 

4-3) مسئولیت تقصیری: مسئولیت انسان است که جهت خسارتی که به دیگری رسانده باشد خواه به وسیله تخطی او باشد خواه ناشی از تخلف یا بی احتیاطی او (ماده 1382به بعد قانون مدنی فرانسه) در حقوق اسلام اصل در ایراد خسارت به دیگری، ضمان است به هر عنوان و به هر شکل خواه مرتکب عدوان شده باشد خواه نه، ملاک صدق تقصیر نیست بلکه ملاک اوسع از آن است.(8)

 

5-3) مسئولیت قانونی: هر نوع مسئولیت (مدنی جزا) که در قانون آمده و قانون آن را بر مردمان تحمیل کرده باشد نه به مناسبت تخلف از تعهد ناشی از عقد و یا سوء اجرای آن مانند مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر. (9)

 

6-3) مسئولیت قراردادی: مسئولیت عاقدی است که عقد را اجرا نکند یعنی به تعهد ناشی از عقد عمل ننماید و یا آن را به درستی صورت ندهد (مواد 1137-1147 ق.م فرانسه) (10) و مترادف مسئولیت عقدی است.

7-3) مسئولیت خارج از قرارداد: هر گونه مسئولیت مدنی که ناشی از تخلف عاقد از تعهد خود نباشد و یا ناشی از سوء اجرای قرارداد نباشد آن را مسئولیت خارج از قرارداد
(= ضمان قهری) گویند. این  قسم مسئولیت  از قوانین آمره است و قابل اسقاط نمی باشد.(11) در ماده 307 قانون مدنی آمده است امور ذیل موجب ضمان قهری است. 1) غصب و آنچه که در حکم غصب است 2) اتلاف 3) تسبیب 4) استیفاء (12).

 

8-3) مسئولیت اداری: یا مسئولیت انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری (13) که مترادف مسئولیت اداری است. (14)

 

9-3) مسئولیت مالی: در مورد تخلفات و اشتباهات حساب داران و ذی حساب ها به کار می رود و قسمی از مسئولیت مدنی است.(15)

 

10-3) مسئولیت عمل غیر (مدنی): در اصل کسی مسئول فعل دیگری نیست معذلک در قانون کار، کارفرما تا حدودی مسئول فعل کارگر است و معلمان و اولیای اطفال در حدود قانون مسئول کارهای مولی علیهم و افراد تحت اداره خود هستند. (16)

 

11-3) مسئولیت تضامنی: مسئولیتی است که در برابر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی پاسخ گویی همه مسئولین ناشی از عقد یا قرارداد و غیره را در برداشته و ضمن امکان انتخاب رجوع به هر یک از تمامی از آنان می بایست نسبت به اجرای تعهد یا جبران آن اقدام نمایند از جمله شرکت های تضامنی (17) ماده 19 قانون اصلاحی چک در مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و
صاحب حساب در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد.(18)

 

 

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها …………………………………………………………….. 8
1)تعریف مسئول ……………………………………………………………………………………………………………………. 8
2) تعریف مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………. 8
3) انواع مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-3) مسئولیت اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………… 9
2-3) مسئولیت حقوقی(مدنی) ……………………………………………………………………………………………….. 9
3-3) مسئولیت جزایی …………………………………………………………………………………………………………… 9
4-3) مسئولیت تقصیری ……………………………………………………………………………………………………….. 9
5-3) مسئولیت قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 9
6-3) مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………………………………………………….. 9
7-3) مسئولیت خارج از قرارداد …………………………………………………………………………………………….. 10
8-3) مسئولیت اداری …………………………………………………………………………………………………………….. 10
9-3) مسئولیت مالی ……………………………………………………………………………………………………………… 10
10-3) مسئولیت عمل غیر(مدنی) ………………………………………………………………………………………….. 10
11-3) مسئولیت تضامنی ……………………………………………………………………………………………………… 10
12-3) انواع دیگر مسئولیت …………………………………………………………………………………………………… 11
مبحث دوم) دیدگاه های متفاوت در مسئولیت ها …………………………………………………………….. 11
4) تفاوت انواع مسئولیت ها ………………………………………………………………………………………………….. 11
5) تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی ………………………………………………………………………………………. 11
6) تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری ……………………………………………………………………………………….. 12
7) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت اداری …………………………………………………………. 13
8) تفاوت مسئولیت شخصی با تضامنی ……………………………………………………………………………….. 13
مبحت سوم) مسئولیت در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 14
9) قاعده لاضرر ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
10) قاعده اتلاف ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
11) قاعده تسبیب  …………………………………………………………………………………………………………………. 15
12) قاعده ضمان غرور  …………………………………………………………………………………………………………. 15
13) قاعده ضمان تعدی و تفریط ……………………………………………………………………………………………. 15
مبحث چهارم) مسئولیت ها در قانون اساسی و دیگر قوانین  ………………………………………… 16
14) مسئولیت در قانون اساسی …………………………………………………………………………………………….. 16
15) مسئولیت در بعض قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………… 16
1-15) قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-15) قانون تجارت ………………………………………………………………………………………………………………. 16
3-15) قانون تجارت الکترونیک …………………………………………………………………………………………….. 16
4-15) قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………… 17
5-15) قانون مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………. 17
6-15) قوانین دیگر………………………………………………………………………………………………………………….. 17
مبحث پنجم) مبانی نظری مسئولیت …………………………………………………………………………………. 18
16) نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………… 18
17) نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………………………………… 18
18) نظریه تضمین حق ………………………………………………………………………………………………………….. 18
19) نظریه انتساب اضرار………………………………………………………………………………………………………. 18
20)ارکان تحقق مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………….. 19
مبحث ششم) ارکان تحقق مسئولیت مدنی ………………………………………………………………….. 19
وجود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………. 19
21) شرایط ضرر قابل مطالبه ……………………………………………………………………………………………….. 19
1-21) هر ضرری قابل مطالبه نیست …………………………………………………………………………………….. 19
2-21) زیان باید مسلم باشد ………………………………………………………………………………………………….. 19
3-21) زیان باید مستقیم باشد ………………………………………………………………………………………………. 19
4-21) زیان قابل پیش بینی باشد ………………………………………………………………………………………….. 20
5-21) ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد ……………………………………………………… 20
22) فعل زیان بار ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
23) تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
24) رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 21
25) معاذیر یا معافیت ها ……………………………………………………………………………………………………….. 21
26) جبران خسارت ………………………………………………………………………………………………………………… 21
مبحث هفتم)مسئولیت مدنی دولت …………………………………………………………………………………….. 21
27) نظرات مسئولیت دولت …………………………………………………………………………………………………… 21
28) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی ……………………………………………………….. 22
29) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل ……………………………………………………………………………….. 23
مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به  مسئولیت دولت ………………………………………………. 23
30) دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………………………….. 23
31) مراجع قضایی …………………………………………………………………………………………………………………. 24
32) بازرسی کل کشور……………………………………………………………………………………………………………. 24
33)دیوان محاسبات عمومی …………………………………………………………………………………………………… 25
34) بازرسی و نظارت داخلی دستگاه های متبوعه ……………………………………………………………….. 25
35) نظارت عالیه جامعه ………………………………………………………………………………………………………… 26
36) مسئولیت دولت ناشی از اعمال ضرر در جامعه ……………………………………………………………… 26
مبحث نهم)مسئولیت مدنی قضات ……………………………………………………………………………………… 27
37) مسئولیت قاضی ……………………………………………………………………………………………………………… 27
38) مسئولیت قاضی در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….. 27
39) قاضی در مبانی فقهی ………………………………………………………………………………………………………. 28
40) مسئولیت سنگین قضاوت ……………………………………………………………………………………………….. 28
41) تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم ……………………………………………………………………. 29
42) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ……………………………………………………………………………………… 29
مبحث دهم) مسئولیت در شرکت های تجاری ………………………………………………………………….. 30
43) انواع شرکت های تجاری …………………………………………………………………………………………………. 32
44) مسئولیت مدنی و جزایی شرکت های تجاری …………………………………………………………………. 32
45) مسئولیت مدنی شرکاء در صورت بطلان شرکت ……………………………………………………………. 32
46) مسئولیت هیئت مدیره شرکت ………………………………………………………………………………………… 33
47) اقامه دعوی سهام داران یا شرکاء به طرفیت هیئت مدیره ………………………………………………. 33
48) مسئولیت مدیر عامل در قبال هیئت مدیره ……………………………………………………………………… 33
49) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل ………………………………………………………………………. 34
1-49) مسئولیت عادی …………………………………………………………………………………………………………… 34
2-49) مسئولیت تضامنی ……………………………………………………………………………………………………… 34
50) اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل ……………………………………………… 35
51) مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل ……………………………………………………………………… 35
52) مسئولیت در اعمال کلی مدیران ………………………………………………………………………………………. 37
مبحث یازدهم) مسئولیت در شرکت های تعاونی تولید مصرف …………………………………… 38
مبحث دوازدهم) مسئولیت از منظر تخلفات اداری …………………………………………………………… 39
53) انواع تخلفات اداری …………………………………………………………………………………………………………. 39
54) انواع مجازات های اداری …………………………………………………………………………………………………. 41
55) مسئولیت های مدنی و جزایی کارکنان ……………………………………………………………………………. 42
56) حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی ………………………………………………….. 43
مبحث سیزدهم) مسئولیت وکیل دادگستری …………………………………………………………………….. 43
57) خسارات قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای …………………………………………………………………… 44
58) مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………. 44
59) مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث  ………………………………. 45
60) مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری ……………………………………………………………… 45
61) نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 48
حجم: 272 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 12 =