شهر در دوران دولت قاجار


شهر در دوران دولت قاجار

  • ایران وارد دوره ای جدید از تاریخ جهانی می شود.همزمان با تحولات وسیع اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در اروپا
  • ایران در عصر قاجار، به مکان سوق الجیشی مهمی در مقیاس جهانی تبدیل می گردد.ادغام ایران در بازار جهانی اتفاق می افتد.
  • قشر جدیدی به نام تجار و بازرگانان در سازمان اجتماعی ایران به وجود می آید.است.دوره قاجار دوران تحولی عمده در مفاهیم تاریخی است.
  • عمده ترین تغییر شکل در سازمان تولید و سرمایه ای کشور، تشکیل سرمابه داری تجاری ایران در ربط مستقیم با سرمایه داری خارجی می باشد.
  • برای اولین بار در، کشور از توسعه درون زا و بومی باز مانده و دگرگونی ها ناشی از شرایط بیرونی می شود.سه جامعه شخری، ایلی و روستایی مجزا می شوند.
  • شهر در تقابل با روستا می شود. بیشتر از ارتباط با روستا و منطقه تحت نفوذ، تحت تاثیر گردش کالا و سرمایه خارجی است.شار به شهر تبدیل می شود.
  • دگرگونی زیادی در شکل شهر و سازمان فضایی آن رخ نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *