دانلود جزوه شیمی آلی ۱ دانشگاه پیام نور


دانلود جزوه شیمی آلی ۱ دانشگاه پیام نور

جزوه شیمی آلی ۱ دانشگاه پیام نور تبریز

فهرست مطالب جزوه شیمی آلی ۱ :

فصل دوم: الکان ها

 • الکانها
 • انواع کربن
 • انواع هیدروژن
 • نام گذاری الکانها
 • خواص فیزیکی
 • ساختمان متان
 • اتان
 • کانفورماسیون
 • دیاگرام انرژی
 • دیاگرام انرژی پروپان
 • دیاگرام انرژی بوتان
 • منابع تهیه متان و سایر الکان ها
 • هیدروژناسیون الکن ها و الکین ها
 • کربوکسیل زدایی اسیدها
 • الکترولیز نمک اسید آلی (سنتز کولب)
 • واکنش ورتز
 • واکنش الکن ها
 • مکانیسم واکنش
 • سیکلو الکان
 • گرمای سوختن سیکلو الکان ها
 • سیکلو پروپان
 • کانفورمر سیکلو پروپان
 • سیکلو بوتان
 • سیکلو پنتان
 • سیکلو هگزان
 • و …

فصل ۳: الکن ها

 • آلکن ها
 • پارامترهای ملکولی اتیلن با اتان
 • نام گذاری الکن ها
 • پایداری الکن ها
 • واکنش الکن ها
 • گسستن پیوند الکن در اثر اکسایش
 • شناسائی الکن ها
 • و …

فصل ۴: دی ان ها

 • دی ان ها
 • نام گذاری دی ان
 • تهیه دی ان های مزدوج
 • پایداری دی ان ها
 • واکنش دی ان های مزدوج
 • مکانیسم افزایش برم
 • دیلز آلدر
 • مکانیسم اربیتالی واکنش دیلز آلدر

فصل ۵: آلکین ها

 • الکین ها
 • نام گذاری الکین ها
 • واکنش های الکین ها
 • افزایش Br2 به الکن ها
 • آبپوشی الکین ها
 • هیدروبوردار شدن الکین ها
 • هیدروژن دار کردن: کاهش الکینها
 • قدرت اسیدی: استیلید ها
 • الکیل دار شدن آنیون های استیلید
 • الکیل دار کردن الکین دی آنیون
 • گسسته شدن اکسایشی پیوند سه گانه در الکینها
 • تهیه الکین ها
 • شناسائی الکین ها
 • و …

فصل ۶: مقدمه ای بر شیمی فضایی

 • فعالیت نوری
 • ماهیت فعال نوری
 • قواعد توالی برای تعیین آرایش فضائی
 • قوانین فیشر
 • مولکول با دو مرکز کایرال
 • شیمی فضایی واکنشها: افزایش HBr به الکنها
 • واکنش برم با الکن
 • محصول مزو

فصل ۷: آلکیل هالید

 • ساختمان الکیل هالید
 • خواص هالوژن ها
 • روش تهیه الکیل هالید
 • کلردار شدن رادیکالی الکنها
 • برم دار شدن آلیلی الکنها
 • پایدار رادیکال آلیل
 • رزونانس رادیکال آلیل
 • تهیه الکیل هالیدها از الکلها
 • واکنش پذیری الکل ها در مقابل HX
 • واکنش الکیل هالید ها: تشکیل واکنشگر گرینیارد

فصل ۸: واکنشهای آلکیل هالیدها

 • ساختمان الکیل هالید
 • واکنش الکیل هالید با نوکلئوفیل ها
 • گروه ترک کننده
 • اثر حلال
 • دیاگرام انرژی
 • واکنشهای حذفی الکیل هالید ها

فصل ۹: بنزن و آروماتیسیته

 • نام گذاری ترکیبات بنزن
 • نام گذاری مشتقات بنزن
 • پیوند در بنزن
 • جریان حلقه
 • آروماتیسیته و قاعده هوکل

فصل ۱۰: واکنشهای الکتروندوستی آروماتیکی

 • کلردار کردن
 • واکنش Friedel-Crafts
 • خلاصه واکنش ها
 • برم دار کردن تولوئن
 • و …
فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 331
حجم: 9.96 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *