بررسی ابعاد کیفری و مدنی جرم تخریب و نمونه دادخواست احداث دیوار تخریب شده

بررسی ابعاد کیفری و مدنی جرم تخریب و نمونه دادخواست احداث دیوار تخریب شده

تخریب

تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.

در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

عمدی بودن جرم تخریب

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.

تخریب اموال خصوصی

  • چنانچه فرد اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد.
  • در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
  • علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
  • بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  • بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  • کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

نمونه دادخواست الزام خوانده به احداث دیوار تخریب شده

 بسمه تعالی

تاریخ …………………..۱۳

شماره………………………

پیوست……………………..

شماره پرونده ………………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

 

نام

 

نام خانوادگی

 

نام پدر

 

شغل

 

محل اقامت بخش دهستان ـ خیابان ـ کوچه ـ شماره ـ پلاک

            شهرستان

 
 

خواهان

 

مشخصات مالک

 
 

خوانده

 

مشخصات راننده

 
 

وکیل یا

نماینده قانونی

 

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

 
 

تعیین خواسته و بهای آن

 

۱- صدور حکم بر الزام خوانده به احداث دیوار حیاط ساختمان اینجانب با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم بر …. ریال

 
 

دلائل و منضمات

دادخواست

 

۱- کروکی افسر کاردان فنی ۲- صورتجلسه تأمین دلیل ۳- فتوکپی استشهادیه ۴- استماع شهادت شهود ۵- فتوکپی سند مالکیت

 

 
 

ریاست محترم محتمع قضایی ……….

                   دادگستری

با سلام ـ احتراماً به استحضار می­رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت پیوست مالک یکباب منزل مسکونی واقع در …. می­باشم که خوانده به علت انحراف از مسیر جاده به علت خواب آلودگی، دیوار منزل اینجانب را تخریب نموده است و افسر کاردان فنی نیز نامبرده را مقصر حادثه اعلام نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۳۲۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به احداث دیوار حیاط ساختمان اینجانب با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

 

با تجدید مراتب احترام

                                                                                                                                       نام و نام خانوادگی  

                                                                                                                                             امضاء                                                            

 
شماره  و تاریخ ثبت دادخواست

تاریخ ……………

شماره …………..

شعبه …………….. دادگاه عمومی ………………….. رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده …………………. .

تاریخ ……….. امضاء

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.