دانلود جزوه زمین شناسی ساختاری دکتر شفیعی


دانلود جزوه زمین شناسی ساختاری دکتر شفیعی

فهرست مطالب جزوه زمین شناسی ساختاری :

فصل اول: فرم های ساختاری اولیه

لایه بندی

مشخصات طبقه

لایه بندی مجازی

ساختمان داخلی لایه

لایه بندی چلیپایی

اثر شکنجی

لایه بندی دانه ترتیبی

طرز تشخیص بالا و پایین طبقه

ترک های گلی

اثر قطرات باران

اثرات شکنجی

لایه بندی چلیپایی

لایه بندی دانه ترتیبی

استفاده از فسیل ها

مشخصات فصل مشترک دو طبقه

ساخت بالشی

فصل دوم: معرفی و نحوه محاسبه پارامترهای هندسی عناصر صفحه ای و خطی

معرفی و نحوه محاسبه پارامتر های هندسی عناصر صفحه ای

نمایش شیب و امتداد طبقه

محاسبه شیب و امتداد طبقه به وسیله کمپاس

رابطه شیب حقیقی و شیب ظاهری

تعیین وضعیت طبقه با داشتن شیب ظاهری در دو جهت

تعیین وضعیت طبقه درحالی که سه نقطه از آن معلوم باشد

معرفی و نحوه محاسبه پارامتر های هندسی عناصر خطی

فصل سوم: وضعیت لایه نسبت به عوارض زمین

مقدمه

حالتی که سطح زمین افقی و لایه شیب دار باشد

حالت کلی – قانون V

لایه های افقی

لایه های قائم

لایه هایی که در خلاف جهت سطح زمین شیب دارند

لایه هایی که در جهت سطح زمین شیب دارند

محاسبه شیب و امتداد لایه از روی رخنمون

رسم رخنمون لایه به کمک منحنی های تراز

فصل چهارم: کاربرد روش های استریوگرافیک در زمین شناسی ساختاری (اصول اولیه)

مقدمه

شبکه استریوگرافی

نقش دایره های کوچک

نقش کمانهای دایره های بزرگ

مفهوم تصویر استریوگرافیک

روش ترسیم یک سطح شیب دار

کاربرد قسمتهای مختلف استریوگرام

روش خواندن شیب ظاهری در یک جهت دلخواه

روش بدست آوردن جهت شیب ظاهری با استفاده از مقدار دلخواه شیب

محاسبه شیب حقیقی

راستا و میل خط تقاطع دو صفحه

زاویه بین دو خط

زاویه بین دو صفحه

تعیین زاویه دو وجهی بین دو صفحه به طریق استریوگرافی

تعیین صفحه نیمساز زاویه بین دو صفحه

فصل پنجم: محاسبه ضخامت و عمق لایه

تعاریف

اندازه گیری ضخامت لایه به طریقه مستقیم

تعیین ضخامت لایه به روش غیر مستقیم

محاسبه عمق لایه

فصل ششم: تنش

مقدمه

نیرو، اثر نیرو و تنش

اثر نیرو ، یک اندازه گیری از شدت نیرو

تنش سطحی

بردار چیست؟

جهت گیری محورهای دستگاه مختصات کارتزین

مثال های عددی

تنش دو بُعدی در یک نقطه

تنش سه بُعدی در یک نقطه

علامت گذاری تنسور تنش

اثبات تنش های اصلی در دو بُعد

دیاگرام مور برای تنش سه بُعدی

واژه شناسی حالت های تنش

فصل هفتم: مکانیک شکستگی و گسلش (تئوری ها و آزمایشات)

مقدمه

دگر شکلی الاستیک و مدل آزمایشگاهی گسیختگی سنگ ها

الگوی آزمایشگاهی شکستگی

معیار شکستگی برای شکستگی کششی

معیار شکستگی کولمب برای فشار همه جانبه

اثر فشار همه جانبه روی شکستگی و لغزش اصطکاکی

اثر فشار مایع منفذی بر روی شکستگی و لغزش اصطکاکی

اثر انیزوترپی، تنش اصلی متوسط، گرما و مقیاس بر روی شکستگی

تئوری گریفیت برای شکستگی

تشکیل شکستگی کششی

گسیختگی طولی

تشکیل شکستگی برشی

معیار شکستگی گریفیتی

تئوری گریفیت و اثر فشار همه جانبه، فشار مایع منفذی و تنش اصلی متوسط

فصل هشتم: شکستگی ها

مقدمه

کلاسه بندی شکستگی های کششی

هندسه سیستم های شکستگی در فضای سه بعدی

سن سنجی تشکیل شکستگی ها

پدیده های سطح شکستگی ها

ارتباطات شکستگی ها با سایر ساختار ها

فصل نهم: مقدمه ای بر گسلش

مقدمه

انواع گسل ها

بازشناسی گسل ها

سیماهای ذاتی گسل

تاثیرات گسل بر واحد های زمین شناسی و چینه شناسی

معیار فیزیوگرافیک برای گسلش

تعیین جابجایی گسل

جابجایی نسبی در مقابل جابجایی مطلق

تعیین کامل جابجایی

تعیین جزئی جابجایی از ساختار های کوچک مقیاس

تعیین جزئی جابجایی از ساختار های بزرگ مقیاس

محدودیت های غیر منحصر بفرد برای جابجایی

ارتباط طول- جابجایی

هندسه گسل

مقیاس بندی طول گسل

خطوط پایانه

شیبراهه ، خم ها ، دوپلکس و زون های انتقالی

پهنه های خرد شده

فرمت فایل:  Pdf
حجم: 14 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *