دانلود پژوهش عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پیشگفتـار 

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

 

فهرست مطالب

1- پیشگفتار                                                                                                                           1

2- مقدمه                                                                                                                               2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                             4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                         5

ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                           6

ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          7

د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   9

هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                               10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                               10

الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                        12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                    15

مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     16

مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  17

مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                        20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                        21

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          22

هـ

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                        25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                              27

3- موضوعی بودن مسئولیت                                                              31

– در ایران باستان                                                                   31

– در روم باستان                                                                   33

– در یونان باستان                                                                 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                               36

مسئولیت کیفری در اسلام                                                                                                       37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                          38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                      40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                      44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                        47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                   46

                 الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                                     46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                                         47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                                        48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                                                     48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                          50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                    51

الف- اهلیت جنایی                                                                                       51

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                52

ج- اهلیت جزائی                                                                                            53

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                 54

و

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                     60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                             60

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                             62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                              63

انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   63

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                      63

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                      64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                           65

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                         66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                               67

ارکان و اهلیت جزایی                                                                                                             68

رکن اول- ادراک                                                                                                         68

الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                          70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              72

ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             73

د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                   75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                  76

رکن دوم- اختیار                                                                                                        78

مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           78

الف- اختیار در لغت                                                                                   78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                        79

بند اول- عنصر قدرت                                                                         80

بند دوم- عنصر اراده                                                                           80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                       81

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   81

ز

 

1- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                           82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                            83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                      83

1- اختیارات در لغت                                                                            84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                              84

رکن سوم- علم به قانون                                                                                                      85

الف- مفهوم قانون                                                                                             85

بند اول- نص جزایی                                                                                  86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    86

ب- نقش علم به قانون                                                                                       87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                       88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                         88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                 90

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                                           91

علل عدم مسئولیت کیفری                                                                                                              92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                           92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                            93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                    93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                                                            94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                                    94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات                96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                                                  97

ح

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                                                97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                                             99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                                                                          101

11- فصل نهم) جنون                                                                                               102

کودکی و مسئولیت کیفری                                                                                                     103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                                                                         103

طفل کیست؟                                                                                                                      104

مفهوم بلوغ                                                                                                                         108

الف- مفهوم علمی بلوغ                                                                                              108

ب- معیار بلوغ در قفسه                                                                                            110

بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                                                            110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                                                            111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                                                 111

اهمیت جرایم اطفال                                                                                                             113

مسئولیت جزایی اطفال                                                                                                         114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                                           115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                                                            116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                                                                  117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                                                                     120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                                                                    121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                                                           121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                                                                      122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                                                                       123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                                                                          125

الف- بلوغ                                                                                                            125

ب- ادراک یا تمیز                                                                                                  126

بند اول- حقوقی                                                                                         127

بند دوم- جزائیات                                                                                       128

سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                                                                          129

ط

الف- سن عدم مسئولیت جزایی                                                                                130

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                                                                                 130

ج- سن مسئولیت جزایی کامل                                                                                   131

12- فصل دهم) جنون                                                                                  133

جنـون                                                                                                                            133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                                                                            133

جنون از مسایل موضوعی است                                                                                            135

تعریف جنون                                                                                                                   136

انواع جنون                                                                                                                      137

اول- اختلالات سیستم عصبی                                                                                   138

دوم- جنون اخلاق                                                                                                 140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر                              140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                                                                                146

الف- کارشناس روانی                                                                                             146

ب- همکاری کارشناس و قاضی                                                                                147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                                                                       148

جنون در قانون مجازات اسلامی                                                                                           149

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                                                                    150

آثار جنون                                                                                                                       152

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                                                                                  155

الف- تقارن جنون یا جرم                                                                                         155

ب- تلازم جنون یا جرم                                                                                           157

ج- جنون کامل                                                                                                      157

تأدیب مجنون                                                                                                                  158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                                                                        158

مسئولیت مدنی مجنون                                                                                                       159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                                                                        160

بخش اول- مفاهیم اجبار                                                                                          161

الف- تعریف اجبار                                                                                      161

ب- اجبار و اختیار                                                                                      161

ی

ج- اجبار و اکراه                                                                                        164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                                       167

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                                                                 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                                                                167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                                                             167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                                                                 168

الف- اجبار مادی                                                                                        168

بند اول- علل اجبار مادی                                                                       168

بند دوم- شرائط اجبار مادی                                                                    168

اجبار مادی با منشأ درونی                                                                       173

ب- اجبار معنوی                                                                                        174

بند اول- اجبار معنوی خارجی                                                                 174

شرایط اجبار معنوی خارجی                                                                    174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                                                                  177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                                                     177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری                                                                   178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                                                                   179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                                                          179

الف- قانون مجازات عمومی                                                                         179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                                                               179

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                                                                              181

الف- اکراه در قتل                                                                                       181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                                                     182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                                                                     182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                                                                       182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                                                                             182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                                                   183

بخش اول- مفاهیم جهل                                                                                          184

تعریف اشتباه                                                                                                         184

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                                                               185

ک

 

الف- جهل                                                                                                185

ب- اشتباه                                                                                                 186

ج- غلط                                                                                                   187

د- خطا                                                                                                     188

هـ – سهو                                                                                                  188

و- غفلت                                                                                                  189

ز- نسیان                                                                                                   189

تفاوت میان جهل و نسیان                                                                                        190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                                                                      192

الف- اشتباه در قانون                                                                                   192

ب- اشتباه در عمل                                                                                      194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                                                              195

الف- جهل مرکب                                                                                       195

ب- جهل بسیط (شبهه)                                                                                197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                                                          203

الف- جهل و شبهه حکمیه                                                                            204

ب- جهل و شبهه موضوعیه                                                                          204

ج- جهل تقصیری                                                                                       206

د- جهل قصوری                                                                                        206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                                                              207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                                                              207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات                               210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                                             214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی                          217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                                                     217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                                                    218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی                                 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                                         218

بند اول- ادله برائت                                                                              219

ل

بند دوم- قاعده درأ                                                                               220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                                    221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                                     225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                                       226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                                                          227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                                       227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران             232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                               232

1- جرم زنان                                                                                       233

2- حد مسکر                                                                                      234

3- جرم سرقت                                                                                    235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                            236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                                       238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)                            240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                                  241

بند اول- جهل حکمی                                                                           243

بند دوم- جهل موضوعی                                                                       244

خلاصه بحث                                                                                                                   247

فهرست منابع و مآخذ

 

 

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آیت ا… مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آیت ا… موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.

جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، داراالکتب الحصریه ، ج 1 ، قاهره 1931 ، ص 272.

جرل و رمیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 299.

جنبلی ، ابن قدامه ، المغنی ، ج 4 ، ص 145.

خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص 2-3.

آیت ا… خویی ، تکمله المنهاج ، ج 2 ، ص 13 ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال 1358 ، ص 125.

دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی  ص 437.

دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373 ، ص 4326.

دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان ، چاپ 2 ، سال 1368 ، ص 130.

راغب اصفهانی  مفردات راغب ، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمهری ، ص 59 ، 1372.

ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره 98.

سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص 217 ، سال 1995.

الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص 328 و 338 ، 1982.

شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمه سیدهاشم رسولی  علمیه اسلامیه ، ج 4 ، ص 204.

شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص 195.

شهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج 1 ، ص 248.

شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، 1983 ، ص 3 ، ج 1.

شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج8، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه، 1351ش.

شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.

صانعی ، دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص75 ، سال 1348.

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج 1 ، ص 46.

صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص 57 ، ص 90 .

صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه 180.

صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال 1349 ، شماره های 3 ،4.

الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ، ص 409 ، 1967 م.

عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، 1362.

عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ، ص 398 ، سال 1358.

العوجی ، مصطفی ، المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ، ص 12 ، سال 1985 م.

عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص 1 و 2.

علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج 1 ، ص 218 ، سال 1353.

عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه 216.

عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج 1 ، ص 601.

غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.

فیض الاسلام ، نهج البلاغه ، ص 978.

فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) ، ص 3 ، دانشگاه تربیت مدرس.

فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1365 ، ج 2 ، صص: 347-346.

قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیه 3 و تکاثر آیه 8 ، اسراء ، آیه 7 و 36 ، مدثر آیه 38 و 74 ، انعام آیه 6-164 ، فاطر آیه 18 و 25 ، النجم آیه 28-39-40 ، زلزال آیات 6 و 7 ، آل عمران 4-10 ، فصلت آیه 41 ، مائده آیه 95 ، نساء آیه 22-23 و … .

کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص 7.

کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران 1362 ، ج 6 ، ص 47.

گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.

گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص 451.

گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال 1941.

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی  ج 1 ، ص 327.

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر میزان ، پائیز 83.

لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص 22 ، سال 1324.

یدوک آندره ، حقوق جزای عمومی ، صفحه 298.

سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه گروهی از مترجمان ، ص 114.

معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 273 ، سال 1351.

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج 3 ، انتشارات امیرکبیر ، ص 40-77 ، سال 1372.

مطهری ، مرتضی ، انسان در قرآن ، نشریه شماره 38 ، حوزه و دانشگاه ، ص 26.

محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره 6 ، وزارت دادگستری ، ص 26.

محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ، ص 374 ، 1961 م.

محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص 22-38 ، 1361.

منصور ، محمود ، لغتنامه و روانشانی ، ص 71.

معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ، ص 278.

محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال 1367 ، ص 47.

مهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره 149-148 ، سال 1368 ، ص 13.

مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 329.

موسوی ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1382.

محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش ، 1376.

نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج 5 ، ص 3329 ، 1317.

نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج 4 ف ص 264.

نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 222 ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال 1369.

ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1 ، ترجمه احمدآرام ، ص 535 ، سال 1337.

الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان در اسلام ، ترجمه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  ص 273 ، سال 1366.

ولیدی  محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1383.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 250
حجم: 1.77 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − هفده =