ضوابط فنی پیشنهادی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

براساس استفاده از بلوک سقفی پلی استایرن منبسط شده در ساختمان

 بلوک‌های پلی استایرن سقفی در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداری‌های ابعادی، مقاومت مصالح(که می‌تواند با دانستیه مصالح ارتباط داشته باشد) و شکل هندسی مناسب در آن رعایت شده باشد. بنابراین لازم است تامشخصات بلوک تولیدی با ضوابط مناسب انطباق داشته و در اجرا نیز از روشها و محافظتهای صحیح بهره‌گیری گردد. الزامات فنی لازم بری این محصول در زیر ارائه شده است.علاوه بر ضوابط مندرج در ذیل، بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید مانند سیر سیستم‌های ساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و یین‌نامه‌های مصوب مرتبط مطابقت نماید.

1-1- الزامات ایمنی در برابر آتش:

        استفاده از انواع معمولی (قابل اشتعال) بلوک پلی استیرن منبسط شده ممنوع بوده و تنها استفاده از انواع کندسوز شده مجاز می‌باشد. تولیدکنندگان موظف می‌باشند مدارک لازم دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع کندسوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه نمایند:

الف) گواهی از تولید کننده مواد اولیه مبنی بر کندسوز بودن محصول و مطابقت با یکی از گروههای زیر :

گروه B1 مطابق با استاندارد آلمانی DIN4102

گروه D مطابق با طبقه بندی EN13501-1

یا سیر استانداردهای مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

ب) اخذ تاییدیه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دال بر کند سوز بودن محصول مطابق باشریط ذکر شده در بند الف.

        برای حفاظت از بلوک سقفی پلی‌استیرن و جلوگیری از برخورد مسنقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب حفاظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه‌ها متصل و مهار گردد. اتصال مستقیم بلوک به پلی استایرن (مانند گچ‌کاری مستقیم بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی) قابل قبول نیست. انواع پوششهای قابل قبول به شرح زیر می‌باشند:

الف-  پوشش گچ یا پوششهای محافظ حریق پایه گچی به ضخامت حداقل 5/1 سانتی‌متر برروی رابیتس، که در آن رابیتس باید به وسیله مفتول با قطر حداقل 2میلی‌متر در فواصل حداکثر 40 سانتی‌متر به تیرچه‌ها متصل گردد.

ب- سیر پوششها یا سیستم‌های سقف کاذب که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه‌ ای مهار شده و مقاومت لازم را در برابر اتش تأمین نم یند، در صورت ت یید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قابل قبول می‌باشد.

      با توجه به نتایج آزمیشهای انجام شده  اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا داری انواع شیار) به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه‌ها (نظیر سیستم رابیتس) استفاده شود. لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هرگونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف‌کنندگان که مغایر با یت موضوع باشد خودداری نمایند.

       در صورت وجود هر گونه دیوار مقاوم حریق در ساختمان (مانند دیوار آپارتمانها در مجموعه‌های مسکونی)، این دیوارها باید از لبه بلوکهای پلی‌استایرن عبور کرده و تا زیر سقف سازه ا‌ی (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند یا بطور مناسب از مصالح حریق‌بند استفاده شود، به‌گونه ا‌ی که بلوکهای پلی‌استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش حریق احتمالی بین دوفضایی که به وسیله دیوار مقاوم حریق جدا شده‌اند، جلوگیری گردد (برای اطلاع از الزامات مربوط به دیوارهای مقاوم حریق به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و دستور العمل شماره 112 سازمان مدیریت برنامه‌ریزی مراجعه شود).

        انبار کردن بلوکها در کارگاه ساختمانی؛ توصیه می‌شود که بلوکهای پلی‌استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هرگونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها، حلالها یا زباله‌های قابل اشتعال) نگهداری شوند. محل نگهداری باید به گونه‌ ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده‌های داغ یا جرقه‌های ناشی از جوشکاری یاهرگونه شی داغ دیگر با بلوکها حتی‌الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هرگونه شعله یا حریق  احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود.

توصیه می‌گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداری شود. در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60 متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد.

         کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوکها توجیه شوند. استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوکها الزامی است. تعدادی کپسول آتش نشانی در نزدیکی محل نگهداری بلوکها پیش‌بینی گردد.

1-2- مقاومت مکانیکی لازم

        حداقل مقاومت بلوکها تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با 200کیلوگرم به ازای هر 3 سانتی‌متر طول بلوک باشد. این ار باید در نواری به عرض 7 سانتی‌متر در وسط بلوک اعمال شود.

تذکر: آزمایشها نشان می‌دهند که به علت تفاوتهای موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید چگالی دقیقی برای کسب مقاومت مذکور در فوق نمی‌توان مشخص کرد. معهذا به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می رود که در صورت تولید مناسب بلوکهای با عرض 50 و ارتفاع 25 سانتی‌متر با دانسیته حدود (kg/m^3)-14-13 مقاومت مورد نظر کسب شود. ضمناً بافرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه، فرآیند تولید و ضخامت بلوک، هرچه که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری برای کسب مقاومت لازم نیاز خواهد بود.

        لازم است تا کارخانجات تو.لیدکننده بلوک داری آزمایشگاه کنترل کیفی باشند. در این آزمایشگاه باید باربری بلوکها با استفاده از جک یا وزنه‌های مناسب با مجموع معادل 200 کیلوگرم و به صورت نواری بر روی بلوکهای به طول 30 سانتی‌متر مورد آزمایش قرار گرفته و از ارائه محصول با مقاومت کمتر اکیداً خودداری گردد.

        شرط مقاومتی بیان شده در فوق برای هر دو نوع بلوکهای توپر و توخالی صادق است. برای بلوکهای داری حفره به منظور برآورده شدن الزامات مقاومتی توصیه می‌شود که حداقل ارتفاع بلوک 25 سانتی‌متر باشد.این بلوکها در وسط باید داری تیغه عرض باشند.

        استفاده ار بلوکهابا طول کمر از 30 سانتی‌متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد. لذا به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود از به کار بردن بلوکهای با طول کمتر خودداری نماید. همچنین هرگونه تولید و یا ارائه بلوکهای به طول کمتر از 30 سانتی‌متر به مصرف‌کنندگان ممنوع است.

        برای بلوکهای توخالی به طول 30 سانتی‌متر باید محصول خاص داری تیغه عرضی به مصرف‌کننده ارائه گردد تا بتواند مقاومت مکانیکی لازم را برآورده نماید.

        برای بلوکهای اداری حفره که در ابتدا و انتهای دهانه و در مجاورت پلهای اصلی قرار می‌گیرند، باید تمهیدات لازم جهت بستن حفره‌های بلوک به نحو مطمئن به عمل آید تا از نفوذ بتن به داخل آن جلوگیری به‌عمل آید.

1-3- ضوابط ابعادی

        عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید 2-+ 27 میلی‌متر باشد.

        رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع 5 و قاعده 5 سانتی‌متر الزامی است.

        حداکثر روداری طول،عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعلام شده باید مطابق با دستورالعملهای مرکز باشد.این دستورالعمل‌ها در پیوست این گزارش ارائه شده است.

        کلیه لبه‌های بلوک‌ها (به غیر از محل‌های پخی در لبه‌های فوقانی) باید گونیا باشد.روداری مجاز از حالت گونیا در جهت طولی، عرضی و ضخامت باید مطابق با ضوابط مندرج در پیوست باشد.

        کلیه ضوابط ابعادی بیان شده در بندهای فوق باید مطابق با دستورالعمل‌های مندرج در پیوست این گزارش در آزمایشگاه کارخانه مورد کنترل قرار گیرد.

1-4- مشخصات ظاهری

        بلوکها باید داری ظاهر سالم و یکپارچه باشند. سطح بلوک باید نسبتاً صاف باشد و بین دانه‌های پلی استیرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.

لازم است تا نام تولیدکننده، کندسوز بودن محصول و چگالی متوسط آن بر روی تمام بلوکهای تولیدی کارخانه حک یا چاپ شود.