دانلود بررسی چالش‌های مدیریت یکپارچه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران


دانلود بررسی چالش‌های مدیریت یکپارچه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

گزارش شماره ۴۲۷ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶

چکیده

اجرای طرح های توسعه شهری مهمترین بعد آنها به شمار می رود؛ چرا که تمامی فعالیت های برنامه ریزی از تهیه تا تصویب طرحها به منظور اجرای آنها انجام می شود. در حالی که، بیشتر تمرکز حول محور تهیه و سپس، تصویب طرح های توسعه شهری است و زمانی که طرح برای اجرا به شهرداری ابلاغ می شود، گویی که این فرآیند به اتمام رسیده است و هیچگونه وظیفه یا رسالتی بر عهده سایر دستگاه های دخیل در مدیریت شهری نیست.

چنین برداشتی در نبود قوانین و مقررات لازم برای یکپارچه سازی تهیه تا اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر تحقق پذیری این طرح ها به شدت تأثیر گذاشته است و نتیجه آن درصد بسیار ناچیز اجرای اینگونه طرح هاست. هدف این پژوهش بررسی چالش های فراروی مدیریت اجرای یکپارچه طرح جامع و تفصیلی در تهران و میزان اهمیت آنهاست. برای این امر رویکرد تحقیق کیفی است و از پرسشنامه نیمه باز نخبگان مدیریت شهری برای بررسی چالش ها و رتبه بندی آنها استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر کارشناسان و صاحبنظران نبود قوانین درباره یکپارچه سازی اجرای طرح های جامع و تفصیلی و فشار گروه های مختلف به شهرداری برای انحراف از مسیر اجرای صحیح طرح و براساس منافع فردی و گروهی مهمترین چالش و مانع بر سر راه مدیریت یکپارچه اجرای طرح جامع و تفصیلی است.

کلیدواژگان: اجرای طرح جامع و تفصیلی، تهران، رتبه بندی موانع، مدیریت یکپارچه شهری

فهرست مطالب بررسی چالش‌های مدیریت یکپارچه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران :

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

روش تحقیق

مبانی نظری

ابعاد و مولفه های مدیریت شهری

چالش های مدیریت شهری با تأکید بر مدیریت اجرای طرح های توسعه شهری

رویکردهای مدیریت شهری و مفهوم مدیریت یکپارچه شهری

ابعاد مدیریت یکپارچه شهری

یکپارچگی میان سازمانی (بین نهادهای شهری)

یکپارچگی درون سازمانی (نهادی)

ابعاد نبود یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری

آسیب شناسی مدیریت اجرای طرح های توسعه شهری

رتبه بندی چالش های مدیریت اجرای یکپارچه طرح های جامع و تفصیلی

راهکارهای پیشنهادی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

پیوست: پرسشنامه

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 34
حجم: 1.18 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *