برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری

برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری

حوزه ردیف نام فضا تعداد استفاده کننده سرانه هر نفر زیر بنا توضیحات
مساحت یک فضا تعداد فضا مساحت کل
1و2   حوزه ریاست و پشتیبانی

 

        1508  
3   حوزه آموزشی

 

        5/3893  
4   حوزه پژوهشی

 

        1090  
    زیر بنای کل دانشکده

 

        5/6491  

 

 

حوزه ریاست و پشتیبانی

 

حوزه ردیف نام فضا تعداد استفاده کننده سرانه هر نفر زیر بنا توضیحات
مساحت یک فضا تعداد فضا مساحت کل
1   حوزه ریاست            
1-1 اتاق رئیس دانشکده 1 24 24 1 24  
2-1 اتاق منشی رئیس 1 12 12 1 12  
3-1 دبیرخانه و اداری 3 4 12 1 12  
2   حوزه معاونت و پشتیبانی            
1-2 اتاق معاون 1 18 18 1 18  
2-2 امور دانشجویان 1 12 12 1 12  
3-2 امور اداری 2 9 18 1 18  
4-2 بایگانی و انبار 1 24 24 1 24  
5-2 اتاق چاپ و تکثیر 1 36 36 1 36  
6-2 امور خدماتی 2 9 18 1 18  
7-2 موتورخانه و تاسیسات 150 1 150 سایر فضاهای مورد نیاز به تشخیص دانشجو و توجیه مربوط،می تواند به فضاهای فوق اضافه گردد
8-2 بوفه و تریا 120 1 120
9-2 نمازخانه 100 1 100
10-2 فعالیتهای فوق برنامه 12 3 36
11-2 نمایشگاه آثار دانشجویان 100 1 100  
12-2 سالن ژوژمان 120 1 120  
13-2 سالن اجتماعات چند منظوره 300 2/1 360 1 360 فضای انتظار و سایر متعلقات
  جمع خالص زیر بنا   1158  
  جمع با احتساب 30%   1508 ارتباطی ها و دیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه معاونت آموزشی

حوزه ردیف نام فضا تعداد استفاده کننده سرانه هر نفر زیر بنا توضیحات
مساحت یک فضا تعداد فضا مساحت کل
3   حوزه معاونت آموزشی            
1-3 اتاق معاون آموزشی 1 18 18 1 18  
2-3 اتاق امور آمورش 6 6 36 1 36  
3-3 بایگانی آموزش 1 12 1 12  
4-3 اتاق گروههای آموزشی 6 4 24 6 144  
5-3 اتاق جلسات گروههای آموزشی 12 3 36 1 36  
6-3 اتاق اساتید مدعو 12 2 24 1 24  
7-3 اتاق اساتید راهنما 2 5/7 15 15 225  
8-3 آبدارخانه 1 12 12 1 12  
9-3 آتلیه طراحی و نقشه کشی 30 4 120 5 600 برای رشته معماری
10-3 آتلیه گرافیک-طراحی و نقاشی 20 4 80 8 640  
11-3 آتلیه آزاد 15 4 60 3 180  
12-3 سالن سمعی و صری 30 5 150 2 300  
13-3 اتاق مسئول سمعی و بصری 1 12 12 1 12  
14-3 آتلیه عکاسی 25 6 150 1 150 ظهور-تاریکخانه و انبار
15-3 کلاس تئوری 30 نفره 30 2 60 6 360  
16-3 کارگاه مجسمه سازی و ماکت 20 4 80 1 80  
17-3 کارگاه مرمت و سفالگری 20 4 80 1 80  
18-3 سرویسهای بهداشتی آقایان     3 10 30 متناسب با فضا توزیع گردد
19-3 سرویسهای بهداشتی بانوان 3 16 48
  منتقل می شود به صفحه بعد   2987  

 

حوزه معاونت آموزشی

حوزه ردیف نام فضا تعداد استفاده کننده سرانه هر نفر زیر بنا توضیحات
مساحت یک فضا تعداد فضا مساحت کل
3   نقل می شود از صفحه قبل         2987  
  20-3 انبار لوازم شستشو 4 2 8  
    جمع زیربنای خالص   2995  
    اضافه می شود 30% برای دیوارها –ارتباطی   5/3893  

حوزه پژوهشی

 

حوزه ردیف نام فضا تعداد استفاده کننده سرانه هر نفر زیر بنا توضیحات
مساحت یک فضا تعداد فضا مساحت کل
4   حوزه پژوهشی            
1-4 اتاق معاون پژوهشی 1 18 18 1 18  
2-4 کتابخانه دانشکده 150 5/2 375 1 375  
3-4 مرکز اسناد و فیلم و مونوگرافی 60 5/2 150 1 150  
4-4 دفاتر تحقیقاتی 2 6 12 3 36  
5-4 دفاتر تحقیقاتی انفرادی 1 8 8 4 32  
6-4 دفاتر تحقیقاتی 3 نفره 3 6 18 2 36  
7-4 سایت کامپیوتر 20 4 80 2 160  
8-4 انبار ملزومات سایت کامپیوتر 1 20 20 1 20  
9-4 اتاق مسئول سایت 1 12 12 1 12  
  جمع زیربنای خالص   839  
  اضافه می شود 30% برای دیوار و ارتباطی ها   1090  

 

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.