دانلود پژوهش بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر


رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

عنوان : بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .

این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .

جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (69%)‌سنجیده شد.

1- مقدمه :

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

توجه به این نکته بسیار مهم است که اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است که نحوه ی گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت ،‌رشد و کمال فرد شود و هم موجب کندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یک سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یکنواختی گریزان است و در کارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی کامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمایی نشود ممکن است به انجام اموری گرایش پیدا کند که آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت .

والدین باید در داخل منزل فضایی بوجود بیاورند که نوجوان بخشی از اوقات خود را در کنار پدر و مادر بگذراند درست است که او به همسالان و دوستان گرایش بیشتری دارد ولی اگر والدین با وی ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت می شود ،‌از گفتگو با آنان لذت می برد و در برقراری ارتباط با دیگران نیز افراط یا تفریط نمی کند از طرف دیگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر می برد و در بیرون از مدرسه نیز عمدتا‌ً‌ با دوستان خود ارتباط دارد ،‌نقش مدرسه در راهنمایی او برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مؤثر است مدرسه می تواند فعالیت های فرهنگی و تفریحی سالم پیش بینی کند و بطور غیرمستقیم رفتارهای دینی ،‌اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار را در دانش آموزان تقویت نماید بویژه در ایام تابستان که دانش آموزان از درس و بحث و تکلیف رسمی فارغ شده اند تنظیم برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت آنان لازمه ی رشد و کمال ایشان است والدین و مربیان نباید بطور افراطی در کارهای نوجوان دقیق شوند ،‌ ولی بررسی  ،‌قضاوت و داوری درباره ی رفتار او و نحوه ی سپری نمودن اوقات فراغت را همیشه در نظر داشته باشند.

 

2- موضوع تحقیق و تبیین آن:

موضوع تحقیق :‌”بررسی میزان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد”

تبیین موضوع تحقیق :

فراغت در لغت آسودگی و آسایش معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیری های روزمره که نوعاً‌موجب خستگی می گردد بکار می رود اما فراغت از دیدگاه جامعه شناسی به این استنباط عام محدود نمی شود و تعریف و تبیین آن عملاً‌به گشایش باب وی‍ژه ای در حوزه ی این علم تحت عنوان جامعه شناسی فراغت انجامیده است اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود ،‌برای عالمان دقائق تفکر و تعمق و برای هنرمندان زمان ابداع و ساختن باشد .

در عین حال برای عده ای نیز اوقات فراغت ملال آورترین لحظه هاست اوقات فراغت از دیدگاه های متفاوت تعاریف متمایزی می یابد اما اغلب در این مورد اتفاق نظر دارند که این اوقات عبارتست از ساعاتی که باید بدون اجبار صرف اموری شود که شخص به آن تمایل دارد تا حد ممکن نباید باشد یا منبع درآمدی برای شخص محسوب گردد بلکه به سبک تنوع ،‌ایجاد سرگرمی و فراهم آوردن امکانات رشد فکری و جسمی در راستای تعادل و رسیدن به ارزشهای معنوی منجر گردد حال این سؤال پیش می آید که نوجوانان و جوانان اوقات فراغت خود را صرف چه کاری می کنند؟‌آیا بدنبال بدست آوردن نشاط و تجدید قوای جسمی و روحی خود می کنند یا فراغت آنان صرف از خود بیگانگی و مترادف بیکاری قرار می گیرد؟

این مهم است که این اوقات اگر بصورت صحیح و اصولی مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند بخشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی ها را پاسخ دهد و نیز می تواند مانعی برای بروز رفتارهای نابهنجار در نوجوانان و جوانان ،‌این آینده سازان واقعی جامعه قرار گیرد برنامه ریزی های علمی و سازنده برای گذراندن اوقات فراغت می تواند جوانان و نوجوانان یک جامعه را اعم از دختر و پسر در جهت رشد شخصیت و نیروی خلاق از پیش برد و در عین حال بی توجهی نیز ممکن است سبب تزلزل شخصیت ،‌انحراف‌ ،‌کجروی و در نتیجه به هدر رفتن نیروی فعال او شود.

بنابراین سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که :

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را صرف چه اموری می کنند ؟ چرا؟

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : مبادی تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 1
 • موضوع تحقیق و تبیین آن …………………………………………………………………………… 3
 • بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)…………………………………………………….. 5
 • انگیزه محقق در انتخاب موضوع……………………………………………………………………. 7
 • هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 8
 • ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)……………………………………………….. 9
 • واژه ها و اصطلاحات این تحقیق …………………………………………………………………. 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق …………………………………………………………………………………. 12

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………. 21

ب- سابقه عملی تحقیق …………………………………………………………………………………… 24

1- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان………………………………………….. 24

2- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران……………………………………………. 29

3- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ……………………………….. 34

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ……………………………… 36

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات ………………………………………………………………………………………………… 37

 • تعریف فرضیه ………………………………………………………………………………………. 37
 • انواع فرضیه ………………………………………………………………………………………….. 37
 • فرضیات این تحقیق ………………………………………………………………………………. 38
 • سؤالات پژوهشی…………………………………………………………………………………… 38

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ……………………………………………………………………….. 39

1- تعریف جامعه آماری ………………………………………………………………………………….. 39

2- جامعه آماری این تحقیق ……………………………………………………………………………… 39

3- تعریف نمونه گیری……………………………………………………………………………………… 39

4- انواع نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. 40

5- نمونه گیری در این تحقیق …………………………………………………………………………… 40

ج- جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 43

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………… 43

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………… 43

3- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق……………………………………………………… 47

4- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………. 47

5- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………… 48

د- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 48

1- تعریف روش تحقیق …………………………………………………………………………………… 48

2- انواع و روش های تحقیق ……………………………………………………………………………. 49

3- نوع و روش این تحقیق ………………………………………………………………………………. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)………………………………………………………………………………………………………………………. 51

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)………. 68

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای ). 71

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 78

الف- نتایج کلی و فرضیات……………………………………………………………………………….. 78

ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی………………………………………………………………………… 80

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی……………………………………………………………………….. 82

الف- پیشنهادات محقق……………………………………………………………………………………… 82

ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان……………………………………………………… 83

3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع…………………………………. 84

4- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق…………………………………………………………….. 86

5- فهرست منابع(کتابنامه)………………………………………………………………………………….. 87

6- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 100
حجم: 474 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 2 =