نمونه پرسشنامه خبره

نمونه پرسشنامه خبره

کارشناس محترم؛

با سلام و احترام

پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت مکانیابی فرودگاه می باشد. لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل نمائید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری میشود.

روش پاسخ دادن به پرسشها و الگوی امتیازدهی

تعریف  میزان اهمیت
اهمیت برابر 1
اهمیت برابر تا متوسط 2
اهمیت متوسط 3
اهمیت متوسط تا قوی 4
اهمیت قوی 5
اهمیت قوی تا بسیار قوی 6
اهمیت بسیار قوی 7
اهمیت بسیار قوی تا فوق العاده قوی 8
اهمیت فوق العاده قوی 9
جدول شماره 1

 

راهنمائی

در مقایسه معیار i با معیار j اگر اهمیت هر دو معیار یکسان بود عدد 1 را علامت بزنید. اگر معیار سمت راست مهمتر بود به همان اندازه که با اهمیت تر است عدد سمت راست انتخاب شود. مثلا اگر معیار سمت راست 3 درجه مهمتر بود عدد 3 سمت راست را علامت بزنید اما اگر معیار سمت چپ مهمتر بود عدد سمت چپ را علامت بزنید. دقت کنید فقط عدد یک سمت یعنی سمت آیتمی که مهمتر است را علامت بزنید.

برای مثال در زیر Aسه بار بهتر از B است و C 5 بار بهتراز Aاست و نیز C 7 بار بهتر از Bاست.

معیارi اولویت معیارj
A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B
A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C
B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C

 

کارشناس محترم لطفا جداول زیر را مانند نمونه پر نمائید

معیارi اولویت معیارهای معیارj
شبکه مواصلاتی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اقلیم
کاربری اراضی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اقلیم
هیدرولوژی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اقلیم
توپوگرافی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اقلیم
زمین شناسی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اقلیم
کاربری اراضی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شبکه مواصلاتی
هیدرولوژی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شبکه مواصلاتی
توپوگرافی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شبکه مواصلاتی
زمین شناسی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شبکه مواصلاتی
هیدرولوژی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کاربری اراضی
توپوگرافی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کاربری اراضی
زمین شناسی

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کاربری اراضی
توپوگرافی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هیدرولوژی
زمین شناسی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هیدرولوژی
زمن شناسی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توپوگرافی

 

 

معیارi اولویت زیر معیارهای اقلیم معیارj
شعاع دید 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میزان گرد وغبار
جهت باد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میزان گرد وغبار
سرعت باد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میزان گرد وغبار
حرارت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میزان گرد وغبار
جهت باد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شعاع دید
سرعت باد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شعاع دید
حرارت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شعاع دید
سرعت باد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جهت باد
حرارت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جهت باد
حرارت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سرعت باد

 

معیارi اولویت زیر معیارهای شبکه مواصلاتی معیارj
بزرگراه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 راه آهن
راه اصلی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 راه آهن
راه فرعی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 راه آهن
راه اصلی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بزرگراه
راه فرعی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بزرگراه
راه فرعی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 راه اصلی

 

معیارi اولویت زیر معیارهای کاربری اراضی معیارj
کشاورزی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صنعتی
مسکونی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صنعتی
منطقه حفاظت شده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صنعتی
مسکونی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کشاورزی
منطقه حفاظت شده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کشاورزی
منطقه حفاظت شده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مسکونی

 

معیارi اولویت زیر معیارهای هیدرولوژی معیارj
مسیل 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تالاب
رودخانه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تالاب
رودخانه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مسیل

 

معیارi اولویت زیر معیارهای توپوگرافی معیارj
ارتفاع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شیب

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.