or

دانلود ترجمه مقاله isi مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای

دانلود ترجمه مقاله isi مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای

مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای .

چکیده:

این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است.  خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است. راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش اصلاح شبه الاستیک ارائه شده است در نتیجه شرایط بی ثباتی برای پوسته فرموله شده است نشان داده شده است. که برای مواد ویسکوالاستیک با خزش محدود محدودیت بارگذاری در ساختار پایدار وجود دارد و مقدار بار بالا ممکن است منجر به کمانش در زمان بحرانی شود.

1- مقدمه :

ثبات خزش پوسته های دایره ای استوانه توسط پژوهش گران متعددی مورد مطالعه با استفاده از مفاهیم مختلف و قوانین اساسی انجام شده است. تعدادی از تحقیقات با استفاده از روش عیوب به این نتیجه رسیده اند. که در شرایط خزش عیوب اولیه با گذشت زمان توسعه یافته و منجر به فروپاشی ساختار می شود. مهم در این تجزیه و تحلیل این است که معمولا تغییر شکل نامحدود و تا نرخ آن بی نهایت تعریف می شود. برخی از این مطالعات متوسط هوفی و کویشن در سال های اخیر توجه زیادی را توسط برنامه های کاربردی به پژوهش در زمینه خزش متمرکز کرده است. به طور خاص خزش در پوسته استوانه ای به عنوان یک فرآیند لحظه ای بوده که شامل شرایط بنیادی و وابسته به زمان به عنوان تنیمات تعادل است به این ترتیب زمان بحرانی در ارتبازط با اولین بارگذاری است نتایج حاصل از این مطالعات بستگی به محصولات اساسی به عنوان خزش در ساختار است. مقاله حاضر در رابطه با تجزیه و تحلیل پوسته استوانه ای مدور است که خواص مواد توسط معادلات ساختاری ویسکوالاستیک خطی به صورت تئوری تعریف شده باشد. با استفاده از این مفهوم دو شاخه ای شدن مقادیر ویژه به صورت خطی فرموله شده و با استفاده از روش راه حل شبه الاستیک با بهره گیری از مفهوم الاستیک وابسته به زمان به عنوان یک مدل ویسکوالاستیک واقعی است. این رویکرد در تجزیه و تحلیل خزش ثبات ساختار ویسکوالاستیک را مورد بحث قرار می دهد.

2- بیان مسئله :

یک پوسته دایره استوانه ای همانطور که در شکل 1 دیده می شود. به طول LL و شعاع r و ضخامت h در نظر بگیرید خواص مواد را می توان با نظریه خطی ویسکوالاستیک توصیف کرد پوسته به سادگی در هردو مورد حمایت و تحت فشار محوری یکنواخت P قرار می گیرد. که کمتر از فشار بحران الاستیک است و فرض بر این است که بار به طور ناگهانی در زمان اعمال t=0 است اما این نرخ حاکی از آن است این مقدار به اندازه کافی بزرگ نسبت که به علت تحریک پاسخ دینامیکی سازه ای است. ساختار شبه ایستایی پوسته توسط مجموعه ای از معادلات شامل تعادل، روابط حرکتی و ساختاری ویسکوالاستیک می باشد. تمام این شرایط تنها با معادلات ساختار ویسکوالاستیک متفاوت است. معادلات دیگر به طور مستقیم به دنبال نظریه ثابت الاستیک می باشد. در این معادله تعادل پوسته توسط معادلات دونل شرح داده شده است و معادلات ساختاری نظریه ویسکو الاستیک خطی نیز ارائه شده است هر دو شکل این فرمول ها در زیر آمده است.

BRIEF NOTE
CREEP-STABILITY ANALYSIS OF VISCOELASTIC
CYLINDRICAL SHELLS
A. M. VINOGRADOV
Department of Civil Engineering
The University of Calgary
Calgary, Alberta, Canada T2N IN4
Communicated by Xavier J. R. Avula
(Received March 1984; revised November 1985)

Abstract-The paper presents the creep-stability analysis of viscoelastic cylindrical
shells under axial compression. The mechanical properties of the material are described
by the constitutive equations of the linear viscoelastic theory in terms of convolution
integral operators. The approximate analytical solution to the problem is obtained by
means of a modification of the quasi-elastic method. As a result, the instability condition
for the shell is formulated. It is shown that for viscoelastic materials with limited creep,
there is a safe load limit below which the structure is asymptotically stable. Any load
above the safe load limit leads to buckling at the corresponding critical time.

1. INTRODUCTION
Creep stability of circular cylindrical shells has been studied by numerous
researchers
using various concepts and constitutive laws. A number of investigations utilize the initial
imperfection approach followed by the conclusion that under creep conditions initial imperfections develop with time, leading eventually to collapse of the structure. The critical
time in such analyses is usually defined in terms of infinite deformations or infinite deformation rates. Comprehensive reviews of these studies are given by Hoffll, 21 and
Kurshin[3].
In recent years an increasing interest has been attracted by applications of the classical
bifurcation theory to the creep-stability research. In particular, creep stability of cylindrical shells is treated in many publications[4-81 as an instantaneous process which involves time-dependent constitutive terms and is characterized as branching into a different
equilibrium configuration. Respectively, the critical time is associated with the instant at
which bifurcation first becomes possible. The results from these studies depend upon the
basic assumptions as to the creep properties of the structure.
The present paper is concerned with the stability analysis of circular cylindrical shells
whose material properties are defined by the constitutive equations of the linear viscoelastic theory. Using the concept of bifurcation the exact linear eigenvalue problem is
formulated in terms of two destabilizing parameters: the compressive load and time. The
problem is treated by means of the quasi-elastic solution technique which utilizes the
concept of a time-dependent elastic material as a model of the actual viscoelastic response.
This approach to the creep-stability analysis of viscoelastic structures is discussed by the
author in [9].

 

این فایل ورد (word) ترجمه در 14 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

175,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.