دانلود ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعات مدیریت


دانلود ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

پیشینه نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

چکیده

در بحران اقتصادی کنونی،توانایی های پردازش اطلاعات سازمان به وسیله خواسته های اضافی و متنوع به چالش کشیده می شود.در این راستا،بانکها برای توسعه و اجرای پیشرفته تر و جامع تر سیستم های اطلاعات مدیریت به منظور استخراج تواناییها و ظرفیت های نو آوری خود و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی سوابق نوآوری در کار ،منعکس شده روی MIS که به وسیله مدل رقابتی ارزش (CVM) عملیاتی شد پرداخته می شود.مدل رقابتی ارزش (CVM) ترکیبی از 4 گروه مختلف از مدیریت شامل سیستم باز) OS (،روابط انسانی (HR) ،فرایندهای داخلی ومدل منطقیبه منظور اندازه گیری اثربخشی سیستم های اطلاعات می باشد. یک مدل ساختاری از یک نمونه 681 تایی کارکنان بانک در یونان ساخته شد و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی برآورد شد. یافته ها نشان می دهد که گروه روابط انسانی (HR) مشخص شده به وسیله ارتباطات بین فردی،تصمیم گیری گروهی ،تیم همکاری و شخصی از مهمترین پیش بینی نوآوری در کار هست. بعد مدل منطقی ) RM ( ازاثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت مبتنی بر بهینه سازی،تعیین هدف و پیش بینی یک اثر غیر مستقیم روی روابط انسانی(HR)به وسیله سیستم باز(OS) و عناصر فرایندهای داخلی (IP) دارد.باقی مولفه های اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت (OS,IP) به طور غیر مستقیم با نوآوری در کار از طریق بعد روابط انسانی (HR) در ارتباط هستند.

The 2nd International Conference on Integrated Information
Antecedents of Task Innovation: The role of Management
Information Systems
Panagiotis Trivellasa*, Ilias Santouridisb
aTechnological Educational Institute of Chalkis, Department of Logistics, Thiva, 32200,, Greece
bTechnological Educational Institute of Larissa. Department of Accountancy, Larissa, 41110, Greece
Abstract
In the current economic crisis, organizations’ information processing capabilities are challenged by additional and diverse
demands. In this context, banks attempt to develop and apply more sophisticated and comprehensive Management
Information Systems (MISs), in order to exploit their innovation competences and build a sustainable competitive advantage.
This paper explores the antecedents of task innovation, reflected on (MIS) effectiveness, which was operationalised by the
Competing Value Model (CVM). CVM synthesizes four different schools of management in order to measure IS
effectiveness: open system (OS), human relations (HR), internal process (IP) and rational model (RM). Drawing from a
sample of 186 bank employees in Greece, a structural model has been built and estimated using Partial Least Squares.
Findings reveal that the HR component characterized by interpersonal communication, group decision making, team
collaboration and personalization is the most important predictor of task innovation (TI). The RM dimension of MIS
effectiveness based on optimizing, goal setting and forecasting has an indirect effect on HR via the OS and IP elements. The
rest MIS effectiveness components (OS, IP) are indirectly associated with task innovation, through HR dimension.
© 2012 The Authors. Published by Elsevier Ltd.
Selection and/or peer-review under responsibility of The 2nd International Conference on Integrated Information.
Keywords: MIS effectiveness; Competing values framework; task innovation; banking.
این فایل ترجمه در 11 صفحه( پی دی اف) و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *