دانلود پژوهش بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران


دانلود پژوهش بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

 

چکیده:

w هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد.

w روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.

w جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

 

 

فهرست منابع

 • ال، دیوید روزنهان و همکاران. آسیب شناسی روانی. سید محمدی، یحیی. انتشارات ارسباران.1380
 • آزاد، حسین. آسیب شناسی روانی جلد 1. انتشارات دانشگاه پیام نور. 1381
 • آزاد، حسین. آسیب شناسی روانی جلد 2. انتشارات دانشگاه پیام نور. 1382
 • اکبری، مهدی. بررسی میزان سلامت روان معلمان زن مقطع ابتدایی شهر تهران (با بیش از 10 سال سابقه کار). دانشگاه پیام نور. 1384
 • آناستازی، ا. روان آزمایی. براهنی، محمد تقی. انتشارات دانشگاه تهران. 1379
 • بهرامی، هادی. آزمون های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی). انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 1377
 • تی بک، آرون. شناخت درمانی و مشکلات روانی. قراچه داغی، مهدی. انتشارات نشر و پخش وس. 1370
 • حسینی، ابوالقاسم. اصول بهداشت روانی در مکتب اسلام. انتشارات آستان قدس رضوی. 1374
 • حاج بابائی، مرتضوی. درخشان پور، فیروزه. نقابیان، محمد رضا و همکاران. شناخت بیماری ها و توصیه های پزشکی. انتشارات ما و شما. 1384
 • دادستان، پریرخ. روانشناسی مرضی تحولی (از کودکی تا بزرگسالی). انتشارات سمت. 1384
 • دیویسون، نیل. آسیب شناسی روانی. دهستانی، مهدی. انتشارات ویرایش. 1384

12- راسل، دیرک. دیویس. درآمدی به آسیب شناسی روانی. پورافکاری، نصرت ا… . انتشارات سینا. 1370

 • شاملو، سعید. آسیب شناسی روانی. انتشارات رشد، 1375
 • شریفی، پاشا. اصول روان سنجی و روان آزمایی. انتشارات رشد. 1381
 • شاه محمدی، داوود. ادغام بهداشت روانی در مراقبتهای بهداشتی اولیه روستاهای شهر کرد. 1379
 • صادقی، مجید. عظیمی کیا، عباس. رئیسی، فیروزه. درمان قدم به قدم اختلالات روان پزشکی. انتشارات برای فردا. 1378
 • صافی، احمد. سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش. انتشارات رشد. 1379
 • صافی، احمد. سازمان و اداره امور مدارس. انتشارات رشد. 1380
 • علیزاده، مصطفی. اضطراب، افسردگی، وسواس. انتشارات هیرمند. 1379
 • علاقه بند، علی. مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. انتشارات روان. 1378
 • علاقه بند، علی. مقدمات مدیریت آموزشی. اتتشارات روان. 1378

22- فرجاد، محمد حسین. مشکلات و اختلالهای روانی. انتشارات بدر. 1377

23- کردستانی، رهنما. چکیده اسکیزوفرنی. دانشگاه شاهد. 1373

24-گنجی، حمزه. آزمونهای روانی. انتشارات بنیاد فرهنگی رضوی. 1370

25- گنجی، حمزه. روانشناسی عمومی. انتشارات دانشگاه پیام نور. 1381

26- لطف آبادی، حسین. سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی. انتشارات حکیم فردوسی. 1374

27- لادون، لوین. سونی. چکیده اسکیزوفرنی. رهنما،اکبر. کردستانی، داوود. انتشارات دانشگاه شاهد. 1373

28-محمدی رودسری، کتایون. مقایسه و بررسی ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دختر تک فرزند و غیر تک فرزند دبیرستانهای شهر تهران. دانشگاه پیام نور. 1381

29- میلانی فر، بهروز. بهداشت روانی. انتشارات قومس. 1382

 • ملیون، راجادیویس. اختلالات رواین در زندگی مدرن. مهرابی، مهناز. قربان زاده، محمد. حمزه لو، علی. انتشارات رشد. 1370
 • مارنز، جودیت س. بان، آنتیاک. اصول اپیدمیولوژی. ملک افضلی، حسین. ناصری، کیومرث. 1363

32- مرادی، شهرام. بررسی سلامت روانی معلمان و کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرتهران. وزارت آموزش و پرورش. 1384

33- نیکخو، محمدرضا. آوادیس یانس، هامایاک. متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیص و آماری اختلالهای روانی. انتشارات سخن. 1381

 

 

 فهرست مطالب

چکیده

فصل اول:

مقدمه                                                                                                                         1

بیان مسئله                                                                                                                2

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                           3

اهداف پژوهش                                                                                                            4

تعاریف نظری                                                                                                               4

تعاریف عملیاتی                                                                                                           5

سوالات پژوهش                                                                                                          6

فصل دوم:

نظام آموزش و پرورش                                                                                                9

تاریخچه مدیریت                                                                                                       10

انواع مدیریت                                                                                                             11

ویژگیهای مدیریت آموزشی                                                                                       12

بهداشت روانی                                                                                                           15

پیشگیری از بیماریهای روانی                                                                                     16

اختلال روانی                                                                                                             18

توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی                                                                        19

نوروز                                                                                                                         20

روان پریشی (پسیکوز)                                                                                              20

اختلال شخصیت                                                                                                       22

معلولیت روانی                                                                                                          23

اختلالات عاطفی                                                                                                       23

 

تعاریف نظری اختلالات روانی

پارانوئید                                                                                                                 24

اسکیزوفرنی                                                                                                          25

افسردگی                                                                                                               26

هیپومانی                                                                                                               27

هیستری                                                                                                               28

هیپوکندری                                                                                                           28

پسیکوپات                                                                                                             29

پسیکاستنی                                                                                                           30

پیشینه تحقیق                                                                                                          31

تاریخچه آزمونها                                                                                                       34

آزمونهای روانی                                                                                                         35

پرسشنامه های شخصیتی                                                                                         36

پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)                                    37

استاندارد جدید MMPI                                                                                           41

فرم کوتاه شده MMPI                                                                                            41

فرم کوتاه شده MMPI در ایران                                                                             43

فصل سوم:

جامعه و نمونه آماری                                                                                                 44

روش نمونه گیری                                                                                                      44

ابزار اندازه گیری                                                                                                       44

اعتبار و روایی                                                                                                           47

روش گرد آوری داده ها                                                                                            48

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                    48

فصل چهارم:

داده های توصیفی                                                                                                     49

فصل پنجم:

نتیجه گیری                                                                                                              89

مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته                                                  90

پیشنهادات                                                                                                                91

محدودیتها                                                                                                                91

 

 

فهرست جداول

جدول 1- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی                  49

جدول 2- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات                  51

جدول 3- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس تاهل                                  53

جدول 4- فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری                        55

جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری                                  57

جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی                                      58

جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری                                       59

جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی                                    60

جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا                                           61

جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی                                 62  جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا                                 63    جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی                                     64   جدول 13- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سن                            65 جدول 14- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سن                               66                                جدول 15- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سن                                67 جدول 16- بررسی میزان شیوع پسیکوپات درمدیران بر حسب سن                             68 جدول 17- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سن                                   69 جدول 18- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سن                           70

جدول 19- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سن                           71

جدول 20- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سن                               72

جدول 21- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات        73

جدول 22- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات           74

جدول 23- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب میزان تحصیلات            75

جدول 24- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات        76

جدول 25- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات               77

جدول 26- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات      78

جدول 27- بررسی میزان شیوع اسکزوفرنیا درمدیران بر حسب میزان تحصیلات         79

جدول 28- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب میزان تحصیلات            80

جدول 29- بررسی میزان شیوع هیپوکندری درمدیران بر حسب سابقه کار                   81

جدول 30- بررسی میزان شیوع افسردگی درمدیران بر حسب سابقه کار                      82

جدول 31- بررسی میزان شیوع هیستری درمدیران بر حسب سابقه کار                       83

جدول 32- بررسی میزان شیوع پسیکوپاتی درمدیران بر حسب سابقه کار                  84

جدول 33- بررسی میزان شیوع پارانویا درمدیران بر حسب سابقه کار                         85

جدول 34- بررسی میزان شیوع پسیکاستنی درمدیران بر حسب سابقه کار                 86

جدول 35- بررسی میزان شیوع اسکیزوفرنیا درمدیران بر حسب سابقه کار                87

جدول 36- بررسی میزان شیوع هیپومانی درمدیران بر حسب سابقه کار                     88

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس گروه بندی سنی                 50

نمودار 2 – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تحصیلات                52

نمودار 3 – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس میزان تاهل                       54

نمودار 4 – فراوانی مدیران شرکت کننده در آزمون براساس سابقه کاری                       56

نمودار 5 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپوکندری                                 57

نمودار 6 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر افسردگی                                     58

نمودار 7 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیستری                                      59

نمودار 8 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکوپاتی                                   60

نمودار 9 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پارانویا                                          61

نمودار 10 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر پسیکاستنی                                62

نمودار 11 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر اسکیزوفرنیا                                63

نمودار 12 – نمرات اخذ شده توسط مدیران در متغییر هیپومانی                                    64

 

پرسشنامه MMPI

این پرسشنامه شامل 71 جمله است. خواهشمند است هر یک از جملات را بدقت بخوانید و درستی و یا نادرستی آنرا در مورد خودتان با درج بله یا خیر در جلو هر سوال مشخص کنید.

سئوالات

 

 • اشتهای خوبی دارم.
 • بیشتر صبح ها خوش و سر حال از خواب بر می خیزم.
 • زندگی روزانه من پر از چیزهائی است که برایم جالبند.
 • موقع کار فشار و ناراحتی زیادی احساس میکنم.
 • گاهی فکرهای بدی میکنم که نمیشود درباره آن صحبت کرد.
 • بندرت دچار یبوست میشوم.
 • بعضی وقتها خیلی دلم می خواهد خانواده ام را ترک کنم.
 • گاهی اوقات آنچنان به گریه یا خنده میافتم که نمیتوانم جلوی آنرا بگیرم.
 • هر چند وقت یکبار تهوع و استفراغ ناراحتم می کند.

10-به نظرم هیچ کسی مرا درک نمی کند.

11- گاهی دلم می خواهد ناسزا بگوید.

12-هرچند شب یکبار دچار کابوس می شوم (خوابهای وحشتناک می بینم).

13-برایم مشکل است که حواسم را روی کاری متمرکز کنم.

14- من تجربه های مخصوص و عجیبی داشته ام.

15- اگر دیگران برایم نزده بودند من بیشتر موفق بودم.

16- در دوران جوانی مرتکب سرقت های جزئی شده ام.

17- گاه بگاه روزها، هفته ها و حتی ماهها بوده که دست و دلم به کاری نرفته است.

18- خوابم آشفته است.

19- بادیگران که هستم تحمل شنیدن حرف های عجیب و غریب آنها را ندارم.

20- اکثر کسانیکه مرا می شناسند از من خوششان می آید.

21- اغلب مجبور بوده ام از کسانی اطاعت کنم که به اندازه من نمی فهمیدند.

22- کاش به اندازه دیگران خوشحال بودم.

23- فکر میکنم بسیاری از مردم برای جلب کمک و همدردی دیگران بدبختی های خود را بزرگتر جلوه میدهند.

24- بعضی وقت ها خشمگین میشوم.

25- واقعاً اعتماد به نفس ندارم.

26- خیلی کم از پرش و تکان ماهیچه هایم ناراحت میشوم.

27- خیلی وقت ها احساس میکنم که مرتکب کار زشت و یا خطائی شده ام.

28- بیشتر اوقات خوشحالم.

29- اغلب اشخاص آنقدر تحکم میکنند که حتی وقتی میدانم که حق با آنها است دلم می خواهد بر خلاف آنچه میخواهند رفتار کنم.

30- معتقدم برضد من توطئه چینی میشود.

31- اغلب مردم حاضرند حتی با شیوه های غیر عادلانه به منافع و مزایائی برسند.

32- معده ام خیلی ناراحتم می کند.

33- اغلب نمی دانم چرا آنقدر بدخلق و بدقلق بوده اند.

34- بعضی اوقات افکارم سریعتر از آن بوده که بتوانم به زبان بیاورم.

35- فکر میکنم که زندگی خانوادگی ام به خوبی زندگی اغلب کسانی است که میشناسم.

36- گاهی وقتها احساس میکنم که واقعاً آدم بی مصرفی هستم.

37- در چند سال اخیر بیشتر اوقات حالم خوب بوده است.

38- در زندگی من مواقعی بوده است که در آن دست به کارهائی زده ام که بعدها نمی دانستم چه بوده است.

39- احساس میکنم که غالباً بی دلیل مجازات شده ام.

40- هیچوقت حالم بهتر از حالا نبوده است.

41- برایم مهم نیست که دیگران درباره من چه فکر میکنند.

42- حافظه ام خوب است.

43- گفتگو با غریبه ها برایم دشوار است.

44- اغلب دچار سردرد میشوم.

45- بندرت دچار سردرد میشوم.

46- تا بحال اشکالی در حفظ تعادل خود موقع راه رفتن نداشته ام.

47- بین کسانی که می شناشم بعضی ها را دوست ندارم.

48- کسانی هستند که سعی دارند افکار و عقاید مرا بدزدند.

49- کاش اینقدر خجالتی نبودم.

50- معتقدم که گناهانم غیر قابل بخشش هستند.

51- غالباً از چیزی دلواپسم.

52- رفقایم غالباً مورد پسند مادر و پدرم نبوده اند.

53- کمی پشت سر دیگران غیبت میکنم.

54- بعضی وقتها احساس میکنم که خیلی آسان تصمیم میگیرم.

55- تقریباً هیچوقت طپش قلب و یا تنگی نفس نداشته ام.

56- زود از جا در میروم و زود آرام میگیرم.

57- بعضی وقتها آنقدر بیقرار بوده ام که نمی توانستم به کجا بندشوم.

58- والدین و اعضاء خانواده ام بیش از حد از من ایراد میگیرند.

59- برای هیچ کس چندان مهم نیست چه به سرم می آید.

60- سوء استفاده از کسی که خود چنین امکانی را میدهد بد نمیدانم.

61- گاهی اوقات احساس میکنم سرشار از انرژی هستم.

62- قدرت بینائی من به خوبی سالهای قبل است.

63- خیلی کم متوجه شده ام که گوشم زنگ یا وزوز کند.

64- یکی دوبار در زندگی احساس کرده ام که کسی سعی دارد با تلقین و هیپنوتیزم مرا وادار به انجام کارهائی بکند.

65- مواقعی بوده است که بدون علت خاص و برخلاف معمول با نشاط بوده ام.

66- حتی وقتی هم با دیگرانم غالباً احساس تنهائی میکنم.

67- فکر میکنم تقریباً هرکس برای اینکه به دردسر نیفتد، دروغ خواهد گفت.

68- من حساس تر از دیگران هستم.

69- مواقعی است که مغزم کندتراز حد معمول کار میکند.

70- غالباً مردم مرا نا امید میکنند.

71- درخوش گذرانیها افراط کرده ام.

 

 

مقدمه

اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.

افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)

مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.

اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع30 ، ص18)

بیان مسئله

شکی نیست آموزش و پرورش یکی از حساس ترین و مهمترین سازمانهای موجود در کشور است از طرفی اهداف این سازمان مهم و حساس از طریق عملکرد مدیران، قابل دسترسی و ارزشیابی است. و طبیعی است عوامل متعددی در عملکرد مدیران نقش دارد از آن جمله: رضایت شغلی، انگیزش، شرایط اجتماعی، سیاسی و سلامت روان.

توجه به خصیصه سلامت روان در مدیریت آموزش بسیار مهم است. زیرا مدیری که می خواهد در سازمان آموزشی او، اصول بهداشت روانی رعایت گردد، خود باید اختلالات روانی نداشته باشد. دلسردی وافسردگی، زود رنجی و اضطراب زیاد و رفتارهای تهاجمی داشتن می تواند نشانه هایی از نابسامانی روان مدیران باشد. یک مدیر نابهنجار می تواند رفتار افراد یک مدرسه اعم از معلمان، دانش آموزان، اولیاء و کارکنان را به رفتار نابهنجار تبدیل کند. مدیری که به علت عقده های روانی احساس حقارت یا حس خود بزرگ بینی، عدم اعتماد به دیگران و بدبینی نسبت به همه چیز، شخصیت افراد را تخریب وجلوی رشد آنها را می گیرد نمی تواند مدیر موفقی باشد. (منبع18، ص40)

بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می پردازد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

شکی نیست، نهادی که در تربیت انسان نقش دارد پس از خانواده، نهاد عظیم و وسیع آموزش و پرورش است. حتی به تعبیری می توان خانواده را حذف نموده و به آموزش و پرورش اولویت داد. چرا که اگر فرض بر این باشد که همه افراد جامعه تحت پوشش آموزش و پرورش همگانی قرار گیرند می توان اذعان داشت که، پدران و مادران نیز حاصل این نهاد عظیم و برجسته در جامعه اند. پس اثر آن در کودکان قبل از دبستان نتیجه تربیتی است که خود از آموزش و پرورش اخذ کرده اند.

بطور کلی آموزش و پرورش یکی از حساس ترین سازمانهای کشور به حساب می آید و از طرفی با توجه به اهداف مهم سازمان شاید بتوان ادعا نمود که مهمترین رسالت هر کشور را نهاد آموزش و پرورش به عهده دارد. و نیز در هر سازمان نقش مدیر، یک نقش اساسی و بنیادی است. بطور مثال به وسیله مدیر اجزاء هماهنگ شده و به طرف هدف مشترک هدایت می شوند، بدین لحاظ در سازمان آموزش و پرورش نیز بیشترین نقش به عهده مدیر مدرسه است. مدیر مدرسه مهمترین رسالت را در تبدیل منابع انسانی به سرمایه های انسانی دارد و این نقش و رسالت در عملکرد او مشخص می شود یعنی از عملکرد مدیران می توان متوجه شد که مدیر مدرسه به رسالت حیاتی خود عمل کرده است یا نه؟ (منبع17، ص79)

طبیعی است عوامل متعددی در عملکرد مدیران نقش دارد، از آن جمله: رصایت شغلی ، انگیزش، شرایط اجتماعی سیاسی و سلامت روان لذا با توجه به اهمیت عملکرد مدیران در تحقق رسالت مدرسه این موضوع پژوهشی انتخاب شده و هدف از انجام این تحقیق آن است که بتوان میزان شیوع و نوع اختلالات روانی را در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران تعیین و با انجام چنین تحقیقی بتوان اطلاعات موثر و مفیدی در اختیار مسئولان آموزش و پرورش قرارداد.

 

اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

اهداف ویژه

تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سابقه کار.

تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سن.

تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب میزان تحصیلات.

تعیین میزان فراوانی انواع اختلالات روانی.

متغییرهای پژوهش

نظر به اینکه در این پژوهش رابطه متغییرها مورد سنجش قرار نمی گیرد لذا از ذکر متغیرهای مختلف (مستقل- وابسته و غیره) خودداری می شود.

تعاریف نظری مفاهیم

شیوع: عبارت است از تعداد موارد یک بیماری در جامعه ای معین و در زمانی خاص که اغلب به عنوان میزان شیوع نیز به کار می رود.

میزان شیوع: مجموع همه افراد مبتلا به یک بیماری در زمان خاص تقسیم بر جمعیت در معرض خطر ابتلا به آن بیماری درهمان مقطع زمانی می باشد. (منبع31، ص159)

اختلال روانی: طبق تعریفR Ш DSM  اختلال روانی به سندرم رفتاری یا روان شناختی مهم بالینی که در شخص روی می دهد و با ناراحتی یا ناتوانی همراه بوده و فقط واکنش مورد انتظار در مقابل رویدادی خاص نباشد اطلاق می گردد. (منبع11، ص65)

 

 

مدیریت آموزشی: منظور اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت است از هماهنگ سازی کوششهای افراد انسان و استفاده موثر از منابع دیگر برای تحقق هدفهای سازمان در موسسات آموزشی، این هدفها مربوط به امر آموزش و پرورش و یادگیری است. پس منظور از مدیریت در سازمانهای آموزشی تحقق هدفهای آموزشی وپیشبرد موثر آموزش و یادگیری است. مدیرت آموزشی،گاهی مترادف با مدیریت به معنای اعم تعریف می شود در این صورت مدیریت آموزشی عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کلیه امور و فعالیتهای مربوط به آموزش و پرورش، معهذا مدیریت آموزشی غالباً به معنی اخص مورد نیاز است یعنی مدیریت آن بخش از فعالیتهای سازمانهای آموزشی که مستقیماً با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است. از جمله فعالیت های مربوط به برنامه های آموزشی، مواد و محتوای دروس، روشها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزش و پرورش مکمل برنامه امور معلمان و دانش آموزان و در واقع در معنای اخیر فعالیتهای سازمانهای آموزشی مد نظر قرار می گیرد. اگر از مفهوم تصمیم گیری مدد بگیریم مدیریت آموزشی عبارت است از تصمیم گیری و اجرای تصمیمات درباره آموزش و پرورش. (منبع21، ص71)

 

تعاریف عملیاتی مفاهیم

اختلال روانی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که شخص در آیتمهای پرسشنامه شخصیتی MMPI بدست می آورد.

منظور از مدیر، در این پژوهش فردی است که مدیریت یکی از دبیرستانهای دخترانه واقع در شهر تهران را به عهده دارد.

میزان شیوع، در این پژوهش سطح موارد اختلال است که در جامعه مورد مطالعه توسط پرسشنامه MMPI مشخص شده است.

 

سوالات پژوهش

نظر به اینکه در این پژوهش علل و عوامل مختلف اختلالات مورد بررسی قرار نگرفته است از طرح فرضیه خود داری و سوالات زیر مطرح می شود:

1- آیا میزان شیوع هیپوکندری(HS) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سن متفاوت است؟

2- آیا میزان شیوع افسردگی(D) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

3- آیا میزان شیوع هیستری(HY) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

4- آیا میزان شیوع پسیکوپاتی(PD) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

5- آیا میزان شیوع پارانویا(PA) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

6- آیا میزان شیوع پسیکاستنی(PT) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

7- آیا میزان شیوع اسکیزوفرنیا(SC) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

8- آیا میزان شیوع هیپومانی(MA) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

9- آیا میزان شیوع افسردگی(D) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

10- آیا میزان شیوع خود بیمارانگاری(HS) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

11- آیا میزان شیوع هیستری(HY) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

12- آیا میزان شیوع انحراف جامعه ستیز(PD) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

13- آیا میزان شیوع پارانویا(PA) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

14- آیا میزان شیوع پسیکاستنی(PT) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

15- آیا میزان شیوع اسکیزوفرنیا(SC) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

16- آیا میزان شیوع هیپومانی(MA) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب میزان تحصیلات متفاوت است؟

17- آیا میزان شیوع افسردگی(D) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

18- آیا میزان شیوع خود بیمارانگاری(HS) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

19- آیا میزان شیوع هیستری(HY) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

20- آیا میزان شیوع انحراف جامعه ستیز(PD) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

21- آیا میزان شیوع پارانویا(PA) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

22- آیا میزان شیوع پسیکاستنی(PT) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

23- آیا میزان شیوع اسکیزوفرنیا(SC) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

24- آیا میزان شیوع هیپومانی(MA) در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کار متفاوت است؟

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 110
حجم: 1.07 مگابایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 10 =