دانلود مقاله بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری

دانلود مقاله بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری

چکیده: 

یکی از مهمترین مسائل حال حاضر در شهرهای بزرگ، ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب برای رفاه شهروندان است. در این مقاله با استفاده از نتایج تحقیقات در مورد کاهش اثر جزایر حرارتی شهری و عوامل طراحی معماری موثر در این روند، به شناسایی راهکارهایی مختص طراحان معمار در جهت مقابله با آن پرداخته می شود. جزایر حرارتی در مقیاس بزرگ بیشتر مربوط به نحوه  شهر سازی است ولی در مقیاس کوچکتر، اصول و قواعدی وجود دارد که می تواند در جهت کنترل آن موثر باشد. کنترل انرژی تابشی خورشید، استفاده و هدایت مناسب جریان باد و ایجاد رطوبت در فضا ،اصول اصلی در این راستا هستند که شامل راهکارهایی بر معماری ساختمان و منظره اطراف آن خواهد بود، از جمله رعایت فاصله و ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به هم، استفاده از سطوح سرد با قابلیت کمتر جذب نور، استفاده از آب نماها و آب فشان ها و…  است که اولویت بندی آنها با توجه به شرایط ویژه می تواند تغییر کند و در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

کلمات کلیدی:

جزایر حرارتی شهری، اصول طراحی معماری، سطوح سبز، آسایش فیزیکی

مقدمه

توسعه فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضـاه ای کالبـد ی آن در جهات عمودی و افقی ،از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و در نتیجه، سیستم هـا ی شـهر ی بـا مشـکلات عدیـ ده ای مواجه خواهد شد. فرایند توسعه امری طبیعی است ولی این روند باید برنامه ریزی شده باشد. ساختمان به عنـوان جزئـی از کل شهر باید به گونه ای باشد که کمترین تاثیرات ممکن را در جهت افزایش دمای شهر و ناپایداری داشته باشد. با در نظر گرفتن یکسری اصول در احداث ساختمان ها و محیط اطرافشان می توان تـا حـدودی از افـزا یش جزایـ ر حرارتـ ی شـهر ی جلوگیری کرد.

یکی از بزرگترین تهدیدات توسعه شهرنشینی پدیده “جزیره حرارتی”١ اسـت.  ایـ ن پد یـده ناشـ ی از گسـترش نـابودی  پوشش های طبیعی سطح زمین است که جای خود را به جاده هـا، سـاختمان هـا ، کارخانـه هـا و سـایر تاسیسـات  شـهر ی  می دهد. بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد این پدیده، تابش نور خورشید رسیده به شهر، در لابـلا ی سـاختمان هـای شهری به دام می افتد و دمای سطوح را افزایش می دهد و شب هنگام که هوا سرد تر می شود این سـطوح د یرتـر  دمـا ی خود را از دست می دهند و باعث بیشتر شدن دمای هوا در مناطق شهری نسبت به مناطق حومه شهر مـی شـود 14[]. بـههمین خاطر آن را بیشتر یک پدیده شبانه با نمایش حداکثر مقداری تا 01 درجه سانتی گراد می دانند 7[].

با توجه به اینکه اثر جزایر حرارتی شهری اختلاف درجه گرمایی ز یـادی    تولیـد مـ ی کنـد، بـرای بهبـود ا یـ ن وضـع در قسمتهای داخلی ساختمان نیاز به صرف هزینههایی است ولی در قسمت های بیرونـ ی سـاختمان راهکارهـای  مکـان یکی وجود ندارد. در نتیجه، باید یکسری اصول برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی در نظـر گرفـت کـه هـم باعـثشرایط آسایش فیزیکی در قسمت های بیرونی ساختمان گردد و هم هزینه های مربوط به خنک کردن قسمت های داخلی ساختمان کاهش یابد.

 

توجه: عکسهای مقاله دارای واتر مارک بزرگ بر روی تصاویر می باشد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16
حجم: 131 کیلوبایت

19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.