دانلود ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند، با استفاده از سیستم چند عاملی


دانلود ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند، با استفاده از سیستم چند عاملی

چکیده:

برق در ارائه این مقاله اصل سیستم اتوماسیون خانه به مدیریت اختصاص داده شده است که مصرف برق را با منبع قدرت در دسترس با توجه به راحتی موجود و معیارهای هزینه وفق م یدهد. سیستم به یک پارادایم چند عامله متکی است. هر عامل از خدمت بدست امده از چند دستگاه پشتیبانی می کند، و عملیات انها را در جهت دستیابی به یک راه حل بهینه همیاری و متناسب می کند. الگوریتم کنترل به دو مکانیسم مکمل تجزیه می شود. یک مکانیسم راکتیو، که از نقض محدودیت محافظت می کند و یک مکانیزم پیش بینی که یک برنامه برای مصرف جهانی با توجه به پیش بینی تولیدات، مصارف معیارهای موجود، محاسبه می کند. مقاله نشان می دهد. که چگونه یک طرح جهانی مصرف با تکیه بر الگوریتم جستجوی تابو(Taba)محاسبه می شود. چگونه می توان پیچیدگی مشکلات  را با تقسیم مشکلات به مشکلات مستقل ریزتر کاهش داد.

شاخص های نظری – سیستم اتوماسیون خانه ،سیستم چند عامله، کنترل اتوماتیک و مدیریت برق.

1.مقدمه

جمعیت جهان بشری امروزه بیش از 80 میلیون نفر در سال افزایش می یابد، بنابراین نیاز به انرژی بیشتر و بیشتر می شود. یک ساختمان شامل هر دو محل یعنی محل مصرف برق و به طور بلقوه محل تولید برق به صورت غیر متمرکز با استفاده از منابع مانندباد، خورشید انرژی گرمایی و …. است. مراجعه به منابع انرژی تجدید پذیر در خانه ها هم وارد شده چرا که آنها می دانند که 47٪ از مصرف جهانی را شامل می شوند[2]. بنابراین طراحی یک سیستم کنترل که اجازه استفاده از منابع های مختلف انرژی را بدهد، با توجه به نیاز به مدیریت جهانی انرژی (برق) و ظرفیت تولیدات در خانه یکی از مسائل مهم آینده است.

نقش سیستم اتوماسیون خانه اختصاص داده شده به مدیریت انرژی، مصرف انرژی رابا منابع انرژی در دسترس وفق می دهد، وبالعکس، در نظر میگیرد. معیارهای راحتی ساکن آن مجبور است تا به یک توافق بین اولویتهای ساکن از نظر راحتی و هزینه با توجه به رضایت از محدودیت های فن آوری در دستگاهها برسد.

الگوریتم براساس سیستم چند عامله MAS)) امروزه در مناطق مختلف از جمله علوم کامپیوتر یا کنترل اتوماتیک استفاده می شود.

نقش سیستم اتوماسیون خانه اختصاص داده شده به مدیریت انرژی,مصرف انرژی را با منابع انرژی در دسترس وفق می دهد,وبالعکس,در نظرمی گیرد معیارهای راحتی ساکن. آن مجبور است تا به یک توافق بین اولویتهای راحتی ساکن از نظر راحتی و هزینه با توجه به رضایت از محدودیت های فن آوری در دستگاهها برسد.

الگوریتم براساس سیستم چند عاملهMAS))امروزه در مناطق مختلف از جمله علوم کامپیوتر یا کنترل اتوماتیک استفاده می شود. اولین روشMAS برای توزیع انرژی در[4]و[5]توزیع شده است.طراحی راحل های مبتنی برسیستم چند عامله که برای حل توزیع فضایی و بازکردن مشکلات بسیار مناسب هستند که طراحی یکسیستم اتوماسیون خانه هوشمند وچند عامله را تسهیل می کندMAHAS)).این مقاله معماری یک سیستم MAHAS را ارائه میکند و نشان می دهدکه چرا یک MASبرای این هستم از مشکلات مناسب هستند. این مقاله یک MAHAS ارائه MAHASمی کند .آن به استراتژی حل MAHASتمرکز کرده به ویژه به کاهش پیچیدگی مشکلات .ساختار مقاله به شرح زیر است: بخش دوم از نظر کلی MAHAS و دو مکانیسم اصلی آن پیش بینی را توصیف می کند,بخش سوم یک چهارم با استراتژی های حل سروکار دارد. بخش ششم نتیجه گیری مقاله است.

  1. سیستم اتوماسیون خانه چند عامله

یک MAHAS شامل عواو ملی است. هر عامل از یک نوع خدمات پشتیبانی می کند. (گرمایش, پخت پز و غیره)این خدمات توسط چندین دستگاه ارائه می شوند. ویژگی های اصلی MAHASبه شرح زیر است:

  • توزیع :منابع انرژی و دستگاهها مستقل بوده و توزیع فضایی می باشد.
  • انعطاف پذیری:برخی از دستگاههای می توانند انرژی را جمع کرده (انواع مختلف از خدمات گرمایشی) یا با تاخیری بهنگام خواسته های ساکنین را برآورده کنند(خدمات شستشوو…)
  • گسترش :تعداد دستگاهها و منابع متصل را ممکن است به موقع و بدون نیاز به تعریف دوباره مکانیزم کنترل افزایش دارد.
  • تمدید :عوامل به انواع جدیدی ازخدمات که ممکن است ظاهر شوند اختصاص داده می شوند.

درMAS مفهوم کنترلشامل عملیات هایی مثل هماهنگی و مذاکرهبین عامل, حذف عوامل و اضافه کردن عوامل در صورت لزوم می باشد.با توجه به پیش بینی های آب و هوا اطلاعات منابع انرژی و عادتهای ساکن:

  • یک عامل اختصاص داده شده به یک بار,فرض براین است که قادر به محاسبه ی مصرف انرژی است: برای تعیین نیازهها آینده به انرژی با توجه به رفتارهای معمول ساکنان.

در MAHAS یک عامل اضافی مسئول بخش محاسبه ی برنامه های پیش بینی شده در عامل دیگر است.

ساختار MAHAS به دو مکانیسم اصلی تجزیه میشود.مکانیسم راکتیو و مکانیسم پیش بینی .

An Anticipation Mechanism for Power Management
in a Smart Home using Multi-Agent Systems
Shadi ABRAS, Sylvie PESTY
LIG-Institut IMAG,CNRS, UMR5217
46, Avenue F´ elix Viallet
38031 Grenoble, France.
Phone: 00 33 4 76 57 50 59
Fax: 00 33 4 76 57 46 02
Email:
Shadi.Abras@imag.fr
St´ ephane PLOIX, Mireille JACOMINO
G-SCOP Laboratory,
CNRS, UMR5528, BP 46
38402 Saint Martin d’H` eres, France.
Phone: 00 33 4 76 82 71 13
Fax: 00 33 4 76 82 63 88
Email:
Shadi.Abras@inpg.fr
Abstract—This paper presents the principles of a Home Automation System dedicated to power management that adapts
power consumption to available power ressources according to
inhabitant comfort and cost criteria. The system relies on a
multi-agent paradigm. Each agent supports a service achieved
by several devices, it cooperates and coordinates its action with
others in order to find an acceptable near-optimal solution. The
control algorithm is decomposed into two complementary mechanisms: a reactive mechanism, which protects from constraint
violations, and an anticipation mechanism, which computes a
plan for global consumption according to predicted productions
and consumptions and to inhabitant criteria. The paper shows
how to compute a global consumption plan relying on Tabu
Search’s algorithm and how to reduce the problem complexity
by dividing the whole problem into independent sub-problems.
Index Terms—Home Automation System, Multi-Agent Systems, Automatic Control, Power Management.
I. INTRODUCTION
The world human population increases today more than
80 millions of individuals per year, therefore, the energy
needs increase more and more. A building is both a place
of power consumption and potentially a place of decentralized
power production using resources like wind, solar, geothermal,
etc. The resort to renewable power resources comes up in
homes knowing that they represent
47% of the global power
consumption [2]. Therefore, the design of a control system
which allows the exploitation of different energy resources,
while managing globally the power needs and the production
capacity of a home, is an upcoming issue.
The role of a Home Automation System dedicated to
power management is to adapt the power consumption to the
available power resources, and vice versa, taking into account
inhabitant comfort criteria. It has to reach a compromise
between the priorities of the inhabitant in terms of comfort
and in terms of cost while satisfying technological constraints
of devices.
Algorithms based on Multi-Agent Systems (MAS) are
nowadays used in several areas such as Computer Science
or Automatic Control. The first MAS approaches for energy
distribution have been presented in [5] and [4]

این فایل ورد ترجمه در 18 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 6 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *