دانلود ترجمه مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم

دانلود ترجمه مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم

چکیده

تخمین زده می شود که میلیون ها بیمار از معلولیت های ذهنی و جسمی، صدمات و مرگ به علت عوارض جانبی رنج می برند. بار انسانی و اقتصادی این وقایع نیز یک چالش برای مؤسسات مراقبت بهداشتی، به ویژه برای پرستاران است. در این راستا، تلاش هایی برای آموزش متخصصان مراقبت های بهداشتی برای ایمنی و توانبخشی که قادر به مدیریت نیازهای بهداشتی در حال حاضر مردم و شناسایی خطرات مرتبط با مراقبت های غیر ایمن، و با تمرکز سیستمیک باشند، صورت گرفته است. این تفسیر کوتاه در مورد چالش های پرستاری در قرن بیست و یکم بحث می کند و پیشنهاداتی در مورد چگونگی حل برخی از این چالش ها درباره یک مراقبت امن تر از خود در توانبخشی، به ویژه در خانه به خواننده ارائه می دهد.

کلید واژه ها: عوارض جانبی، ایمنی بیمار، پرستاری، مراقبت از خود، توانبخشی.

دورنما
سیستم های بهداشتی در سراسر جهان در طول 20 سال گذشته به طور قابل توجهی گسترش یافته اند. دانش علمی در مورد بیماری های مزمن و پیشرفت ها در فن آوری های مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی، به کیفیت زندگی مردم کمک کرده است. با این حال، چالش های عمده مطابق با این پیشرفت ها تصحیح نشده اند، ولی مراقبت امن تر در یک محیط مراقبت بهداشتی پیچیده فراهم می کنند [1].

ایمنی بیمار یک مشکل جهانی است که بر همه کشورها در تمام سطوح پیشرفت تأثیر می گذارد. تخمین زده می شود که میلیون ها بیمار از معلولیت های ذهنی و جسمی، آسیب ها و حتی مرگ به علت عوارض جانبی رنج می برند. در کشورهای توسعه یافته، یک بیمار از هر ده بیمار از آسیب در محیط های بیمارستانی با ساختار مناسب و پیشرفته از نظر تکنولوژیکی رنج می برد. در کشورهای در حال توسعه، و یا در کشورهای در حال گذار، به دلیل زیرساخت های ضعیف و کمبود تجهیزات، نقص در سیاست های کنترل عفونت، عملکرد ضعیف متخصصان مراقبت های بهداشتی، ناتوانی دولت و سایر نهادهای عمومی برای شناسایی و مدیریت اطلاعات در مورد عوارض جانبی و فقدان انگیزه ای تیم های مراقبت بهداشتی برای اطلاع دهی به دیگران در مورد عوارض جانبی این سناریو حتی بدتر نیز می باشد [1-5].

Nursing Challenges for the 21st Century
Fernanda Raphael Escobar Gimenes* and Fabiana Faleiros
Assistant Professor, Department of General and Specialized Nursing, University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, Brazil
Abstract
It is estimated that millions of patients suffer mental and physical disabilities, injuries and death due to adverse
events. The human and economic burden of these events has also been a challenge for health care institutions,
especially for nurses. In this regard, efforts are impounded to form health care professionals for safety and rehabilitation,
able to manage the current health needs of people, to identify the risks associated with unsafe care, and with systemic
focus. This short commentary discusses the nursing challenges for the 21
st century and gives the reader some
suggestions of how to solve some of these challenges towards a safer self-care in rehabilitation, especially at home.
*Corresponding author: Fernanda Raphael Escobar Gimenes, Department
of General and Specialized Nursing, University of São Paulo at Ribeirão Preto
College of Nursing, Brazil, Tel: 55-16-3602-3420; Fax: 55-16-3602-0518; E-mail:
fregimenes@eerp.usp.br
Received December 09, 2013; Accepted January 22, 2014; Published January
22, 2014
Citation: Gimenes FRE, Faleiros F (2014) Nursing Challenges for the 21st Century.
J Nurs Care 3: 143. doi:
10.4172/2167-1168.1000143
Copyright: © 2014 Gimenes FRE, et al. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the
original author and source are credited.
Keywords: Adverse events; Patient safety; Nursing; Self care;
Rehabilitation
Background
Health systems worldwide have evolved signifcantly over the
past 20 years. Scientifc knowledge about chronic diseases and the
improvements in technologies used in health care have contributed to
the quality of life for people. However, the major challenge is not being
up to date with these advances, but providing safer care in a complex
health care environment [1].
Patient safety is a global problem that affects countries at all levels
of development. It is estimated that millions of patients suffer mental
and physical disabilities, injuries and even death due to adverse events.
In developed countries, one in every ten patients suffers harm in wellstructured and technologically advanced hospital environments [1-4].
In developing countries, or in countries in transition, this scenario
is even worse because of poor infrastructure and lack of equipment;
defciencies in infection control policies; poor performance of health
care professionals; the inability of government and other public
agencies to identify and manage the information about adverse events;
and the lack of incentive for health care teams to notify others of
adverse events [1,5].
Te human and economic burden of adverse events have also been
a challenge for health care institutions [6]. In the United Kingdom
and Northern Ireland, the consequences of adverse events result in
signifcant costs to hospitals, up to £2 million per year. In the United
States, costs related to adverse events are approximately $17 million to
$29 million annually. In Canada, these events are responsible for an
increase in costs in the order of CN $750 million for hospitals [7,8].
Previous studies conducted in Brazil [9-11] showed that adverse events
are also common. However, there is no data on the costs to the health
care services and to society because of these events.

این فایل ورد ترجمه در 5 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 3 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

69,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.