or

دانلود تحقیق اقلیم شناسی

دانلود تحقیق اقلیم شناسی

تعریف اقلیم:

ریشه کلمه آب وهواکه درزبان عربی اقلیم گفته می شودکلمه یونانی کلیما (Klima) است که تقریبا درتمام زبانها ازهمین ریشه اقتباس شده است.

درلغت نامه دهخدا اقلیم به معنی خمیدگی ؛ انحنا و انحراف واصطلاحا به معنی تمایل وانحراف ناحیه ای اززمین نسبت به آفتاب توضیح داده شده است، درفرهنگ عمید نیز اقلیم کلمه ایست یونانی به معنی مملکت ،کشور،ناحیه وقطعه ای است ازعالم که ازلحاظ آب و هوا و سایراوضاع و احوال طبیعی ازمنطقه وقطعه دیگرجداشده باشد،پیشینیان کلیه خشکی های عالم را به هفت قسمت تقسیم نموده وهرقسمت رااقلیم نامیده اند. کلمه شهر در زمان فارسی همان اقلیم را می رساند و اصطلاحاتی مانند هفت شهر و هفت اقلیم در ادبیات ما متاثر از طبقه بندی اقلیمی یونانیها می باشد.

درحقیقت اقلیم حالت متوسط کمیت های مشخص کننده وضع هواصرف نظرازلحظه وقوع آنهاست وبه عبارت دیگراقلیم تابع مکان است ولی به زمان بستگی ندارد. برطبق فرهنگ هواشناسی بین المللی هرگاه ازاقلیم یک ناحیه سخن گفته می شودمنظورمجموعه شرایط جوی درمنطقه است که تغییرشرایط جوی مشخصه هرناحیه همراه با تغییرات زمانی، اقلیم آن ناحیه راتشکیل می دهد.

تعاریف بیان شده برای علم اقلیم شناسی:

  • اقلیم شناسی علمی است که آب وهواوخصوصیات دیگرجوراموردمطالعه قرارمی دهدوهدف اقلیم شناسی کشف وتبیین رفتارطبیعی اتمسفروبهره برداری آن درجهت منافع انسان وشناسایی استعدادها وتوانهای اقلیم های مختلف برای زندگی انسان است.
  • اقلیم شناسی علمی است که در جستجوی بیان و شرح طبیعت اقلیم و نیز اینکه به چه ترتیب از محلی به محل دیگر عوض گشته و همچنین اینکه چگونه وابسته به فعالیتهای بشری است، می‌باشد. این علم کاملا و بطور پیوسته وابسته به هواشناسی بوده و خود در مورد تغییرات روزانه جوی و نتایج آن بحث می‌کند.

توضیح اینکه بسیاری از رشته‌های مطالعاتی مربوط به سیاره زمین در سه گروه وسیع و اصلی میگنجند. این سه گروه عبارتند از:

  • لیتوسفر یا قسمت خشکی زمین
  • هیدروسفر یا قسمت آبی سیاره
  • اتمسفر یا جز گازی زمین

 

با اینکه در مطالعه و بررسی چگونگی هوا و اقلیم لایه گازی شکل زمین پراهمیت تر میباشد ولی نباید از نظر دور داشت که گرما و رطوبت بطور پیوسته و همیشه میان سطوح خشکی و آبی و جو مبادله گشته و تمام آنها اجزاء مکملی را بدست می‌دهند. مراحل مبادله گرما و رطوبت میان زمین و جو در طی مدت زمانی طولانی باعث بروز وضعی می‌گردد که اقلیم نامیده می‌شود. اقلیم بیش از فقط یک میانگین آماری بوده و باید آنرا مجموعه چگونگی‌های جوی درگیر با گرما ، رطوبت و حرکت هوا دانست. اقلیم فاکتور بسیار مهمی از محیط زیست طبیعی بشر می‌باشد، زیرا اگرچه معمولا انسان خود را مخلوقی می‌پندارد که بر روی زمین زندگی می‌نماید، ولی او در واقع ، در قعر اقیانوس عمیق هوائی هم که کره زمین را دربر گرفته است، قرار دارد.

 

تاریخچه هواشناسی و اقلیم شناسی:

اقلیم شناسی را می‌توان در عین حال علمی قدیمی و جدید دانست. قدمت این علم تا به اندازه کنجکاوی بشر در مورد محیط زیستش می‌رسد. از سوی دیگر ، تازگی این علم با پیدایش هواپیما ، رادیو و رادار همزمان می‌گردد. بشر اولیه تا حد زیادی تحت تاثیر پدیده‌های هوا و اقلیم قرارداشت. مذاهب خرافاتی که بر پایه شرک و بت پرستی قرار داشتند، به تفسیر رازهای جوی نظیر بارش ، باد یا رعد و برق پرداختند.

از زمان باستان تاکنون ، به موازات توسعه علوم ، شناخت هر چه بیشتر هوا و اقلیم هم به جلو می‌رود. فیلسوفان یونانی علاقه زیادی به هواشناسی و اقلیم نشان می‌دادند. در واقع این دو لغت هر دو ریشه یونانی دارند. تقسیم بندی جهان به پنج منطقه اقلیمی ، یعنی مناطق سرد و منجمد شمال و جنوب ، مناطق معتدل شمال و جنوب و منطقه گرم (مناطق اقلیمی جهان) ، به پارومنیدس (‌Parmenides) یونانی نسبت داده می‌شود که در پنج قرن پیش از میلاد مسیح می‌زیسته است. زمانی که مشاهده و حدس و گمان و خرافات در توسعه و پیشرفت هواشناسی و اقلیم شناسی نقش بازی می‌نمودند، تا به آغاز قرن هفدهم طول کشید. در این هنگام اختراع ادوات هواشناسی و ثبت دیدبانی‌ها به یاری این علوم آمده و توضیحات دقیق‌تر اقلیمی را در دسترس قرار داده و آنالیز علمی پدیده‌های هوا را ممکن ساختند.

نام محققسالهدف تقسیم بندیاساس تقسیم بندی
دمارتن1909ناحیه بندی سطح زمیننه گروه اصلی براساس دما وبارش
پنک1910نواحی آب وهواییسه ناحیه اصلی براساس تفاوت درنوع فرسایش وهوازذگی
کوپن1918اقلیم جهانبراساس دما وبارش ماهانه وسالانه
واهل1919نواحی آب وهوایی وارتباط باپوشش گیاهیپنج گروه آب وهوایی براساس سردترین وگرمترین ماههای سال
پاسارژ1924رابطه بین پوشش گیاهی وآب وهواپنج ناحیه اصلی براساس پراکندگی پوشش گیاهی
فدروف1927استفاده ازآمارروزانهبراساس وضع بادغالب،دما،بارش وویژگیهای دیگر
میلر1931ناحیه بندی آب وهواییپنج ناحیه اصلی براساس دما وبااستفاده ازپوشش گیاهی
فیلیپسون1933تقسیم بندی آب وهواییپنج منطقه اصلی براساس سردترین وگرمترین ماههای سال وبارش
بلیر1942توصیف آب وهوای جهانپنج کمربنداصلی آب وهوایی براساس دما،بارش وپوشش گیاهی
گورزینسکی1945سیستم دیسیمالپنج کمربندآب وهوایی وتاکیدبرآب وهوای قاره ای واقیانوسی
فون وسیمن1948پراکندگی آب وهوایی درارتباط باپوشش گیاهیبااستفاده ازروش کوپن وبراساس دماوبارش وتقسیم آن به واحدهای کوچکتر
تورنت وایت1948تععین آب وهوابراساس نیازآب منطقهبااستفاده ازتبخیروتعرق بالقوه وواقعی
کرتیزبرگ1950رابطه آب وهواباپوشش گیاهیتقسیم بندی براساس تعدادماههای مرطوب وتعدادروزهای پوشیده ازبرف
گایگرپول1953نقشه تیپ های آب وهواییتقسیم بندی کوپن باکمی تغییرات
تراورتا1954توصیف مرتب آب تقسیم بندی کوپن باکمی تغییرات
برازول1954کمربندراحتی انسانوضعیت هرماه ازنظرراحتی انسان بااستفاده ازدمای خشک وتر
آمبرژه1955رابطه آب وهواباشرایط زیست شناختیتعیین دونوع آب وهوای بیابانی وغیربیابانی براساس نوسان سالانه دما ودوام تابش روزانه خورشید
باکنولزوگوسن1957آب وهوای بیولوژیکتعیین 12ناحیه آب وهوایی براساس ضریب خشکی دمای سردترین ماه وآماربرف ویخبندان
بودیکو1958پراکندگی انرژی درارتباط بابیلان آبتعیین نواحی براساس نسبت انرژی تابشی برای انرژی انرژی لازم جهت تبخیرورطوبت
پونتام1960تععین شرایط نواحی ساحلی جهانبراساس میانگین دمای حداقلها،میانگین دمای حداکثرها وفراوانی ماهانه وسالانه بارش
پگی1961نواحی آب وهواییبا استفاده ازیک نمودارمثلثی شکل وبراساس آماردما وبارش سالانه
ترول1963رابطه آب وهوا وسیستمهای حیاتبراساس نوسان روزانه وسالانه دما ونسبت ماههای مرطوب به ماههای خشک
پاپاداکیس1966توان کشاورزی نواحی آب وهواییبراساس پتانسیل هرنقطه ازنظرتولیدمحصولات کشاورزی
کارتر1966تعیین محیطهای زیستیسیستم تورنت وایت با کمی تغییرات
ترجونگ1968تاثیرآب وهوا برراحتی انسانبراساس درجه حرارت

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 14
حجم: 199 کیلوبایت

15,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.