دانلود کتاب کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی


دانلود کتاب کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی

کتاب کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی توسط دکتر شمس الله شیرین بخش و زهرا حسن خونساری

فهرست مطالب کتاب کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی :

فصل اول: نصب و ایجاد پرونده کاری و دستورات مقدماتی در Eviews

نصب نرم افزار Eviews

ایجاد برنامه Eviews

ایجاد پرونده کاری (فایل کاری)

وارد کردن داده های آماری در پرونده کاری

ذخیره کردن پرونده کاری

ذخیره کردن موضوعات پرونده کاری در بانک اطلاعات (DB)

بازیابی موضوعات در بانک اطلاعاتی (DB)

بازیابی پرونده کاری

حذف متغیر یا موضوع دیگر از پرونده کاری

نمایش موضوعات موجود در پرونده کاری

تنظیم دوره نمونه (فرمان Sample)

تغییر دامنه پرونده کاری (بسط فایل کاری)

ایجاد متغیر جدید با کمک فرمان Gener

فصل دوم: شاخص های آماری و نمودارها

آمارهای توصیفی متغیر

محاسبات آماری با استفاده از دستور @

رسم نمودار

روش های ایجاد تغییر شکل در نمودار

نحوه اجرای سایر اصلاحات در نمودار

نام گذاری و ذخیره کردن یک نمودار در پرونده کاری

چاپ نمودار

فصل سوم: الگوی رگرسیون، برآورد و پیش بینی

رگرسیون خطی و برآورد آن به روش کمترین مجذورات معمولی (OLS)

الگوی رگرسیون خطی و برآورد آن به روش کمترین مجذورات دو مرحله ای (TSLS)

رگرسیون غیرخطی و برآورد آن

الگوهای لوجیت (Logit) و پروبیت (Probit)

متغیرهای مجازی عرض از مبدا و شیب رگرسیون

آزمون های تبیین و تشخیص

روش های رفع خودهمبستگی

روش های رفع ناهمسانی واریانس

همخطی، راه های تشخیص و رفع آن

پیش بینی در الگوی رگرسیون

فصل چهارم: الگوهای چندمعادله ای و برآورد آنها

انواع الگوهای چندمعادله ای

سیستم معادلات و برآورد آنها

پیش بینی و همزمانی الگوی معادلات همزمان

فصل پنجم: ترکیب داده های سری های زمانی و مقطعی

تشکیل پرونده کاری

محسبه آمارهای توصیفی داده ها

برآورد رگرسیون

فصل ششم: الگوهای سری های زمانی

ایستایی

همگرایی (آزمون یوهانسن

برآورد الگوهای سری های زمانی

پیش بینی در الگوهای سری های زمانی

پیوست: اطلاعات آماری

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 234
حجم: 48 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *