دانلود ترجمه مقاله ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده


دانلود ترجمه مقاله ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده

خلاصه

بازاریابی اسلامی یا IM اندازه ای منفعتی در زمینه ارتقا یافتن دانش بازاریابی و فعالیت عملی برای تجارت و مشتریانی می باشد که به صورت معناداری انکار ناپذیر می باشد. بنابراین این به صورت قابل توجهی توجهات را به سوی پژوهش جلب می نماید و علاوه بر این محققان را به سوی بازاریابی اسلامی یا IM جذب می نماید. اگر چه این سطح هنوز تحت مطالعه به همراه شواهد تجربی محدود شده می باشد اما از نظر عملی، تصمیم های ترکیبی در زمینه بازاریابی یا چهار P (محصول، قیمت، تبلیغ و مکان) در راستای اصول اسلامی می باشد. بنابراین این مطالعه تلاش می کند تا فاکتورهای تعیین کننده را در زمینه هدایت کردن فعالیت های ترکیبی مربوط به بازاریابی اسلامی و اهمیت نسبی آن ها را معرفی نمایید. با استفاده از ترکیبی از هم روش مطالعاتی کیفی و هم کمی، این مطالعه یک مجموعه شامل 23 بخش ابزاری را پیشنهاد داده است که ترکیب مربوط به بازاریابی اسلامی را اندازه گیری کرده است که به صورت عملی و تجربی برای یک بعدی بودن، قابل قبول بودن و محقق بودن از طریق آنالیزهای فاکتوریل مورد آزمون قرار گرفته اند. از این رو یافته ها پیشنهاد می کنند که مشتریان مسلمان پنج فاکتور تعیین کننده را در نظر می گیرند که باید توسط تاجران در هدایت کردن بازاریابی ترکیبی مورد تاکید قرار گیرد. در ترتیب مربوط به اهمیت آن ها با استفاده از آنالیزهای رگرسیون چندگانه، فاکتورها عبارتند از: هم شکلی، کارکتر، الزام، وجدان و مرکزگرایی مشتری. بنابراین این مورد که تاجران می توانند پنج چارچوب کاری C را در زمینه جلب توجه کردن توسط مشتریان مسلمان از طریق بازاریابی ترکیبی فعالیت های آن ها توسط مطابقت کردن پیوسته با قوانین سیره و دستورالعمل های این کشور، نشان دادن کارکتر متمایز، متعهد شدن در زمینه بیمه مرحله ای، در نظر گرفتن فناپذیری و وجدان و در آخر هم راستا کردن مشتری در راستای مسیر  مورد پیشنهاد و توجه قرار می گیرد.

حوزه مطالعاتی: بازاریابی- بازاریابی ترکیبی اسلامی- آنالیز های فاکتوریل- مشتری مسلمان

  • مقدمه

برخلاف جمعیت های بزرگ مسلمانان و برجسته بودن اسلام، مقالات کمی در زمینه بازاریابی اسلامی نوشته شده است. در حقیقت، هنوز فقدان برحسب انتشارات وجود دارد و که به مقدار زیادی حاکم شده است. برای مثال، استفاده گسترده از مجموعه داده ها مانند Emeralidinsight نشان می دهد که به صورت متداول تنها 99 مقاله وجود دارد که مرتبط با کلمه کلیدی بازاریابی اسلامی می باشد در حالی که کلمه بازاریابی از سوی دیگر مرتبط با 61691 مقاله می باشد. در حالی که به صورت متداول با استفاده از موتورهای جستجوگری مانند گوگل، 1950000 نتیجه با کلمه کلیدی بازاریابی گزارش شده است در حالی که برای کلمه کلیدی بازاریابی اسلامی تنها 340 مقاله توسط گوگل یافت شده است. این سطح به صورت متداولی نسبت به ارتقا یافتن بانکداری و سرمایه گذاری اسلامی هم راستا نمی باشد. Muqorobin در سال 2004 مورد آنالیز قرار داد که تنها 61/0 درصد از 4564 مورد انتشار یافته در زمینه اقتصاد اسلامی بین سال های 1994 تا 2005 انتشار یافته است. در حقیقت تئوری بانکداری و سرمایه گذاری به ترتیب 75/20 و 28/19 درصد بود. در زمان کنونی، تنها 155 مقاله به صورت تخصصی بر روی بازاریابی و اقتصادهای اسلامی متمرکز شده اند. بنابراین این مورد برای سطح بندی کردن این حوزه با دو سطح دیگر حوزه به منظور ارتقا یافتن اقتصادهای اسلامی به صورت سلسله وار دشوار می باشد و در حقیقتاین مشخص می باشد که این سطح خاص برای نمایش دادن ارزنده می باشد.

ISLAMIC MARKETING MIX: THE CRITICAL FACTORS
Johari Bin Abdullah
Arsyad Ayub Graduate Business School
Universiti Teknologi MARA
aieibnabdullah@yahoo.com.my
Jamil Hj. Hamali and Firdaus Abdullah
Faculty of Business Management
Universiti Teknologi MARA
Jamil1@sarawak.uitm.edu.my & Fir@sarawak.uitm.edu.my
ABSTRACT
Islamic marketing (IM) is gaining momentum in the development of marketing knowledge and its
practical to business and customer is undeniably significant. Thus, it has attracted considerable
attentions among scholar and practitioners of business towards Islamic marketing (IM). Nevertheless,
this area still remains understudied with limited empirical evidence, particularly, marketing mix decisions
or four Ps (product, price, promotion and place) in line with Islamic principles. Therefore, this study
attempts to identify critical factors in conducting Islamic marketing mix activities and their relative
importance. Using combination of both qualitative and quantitative research method, this study
proposed a set of 23-item instrument that measures Islamic marketing mix which has been empirically
tested for its unidimensionality, reliability and validity through factorial analyses. Findings suggest that
Muslim customers consider five critical factors that must be emphasized by businesses in conducting
their marketing mix. In their order of importance using multiple regression analysis, the factors are
‘Conformity’, ‘Character’, ‘Commitment’, ‘Conscience’ and ‘Customer Centrism’. Hence, it is proposed
that businesses can adopt the 5 Cs framework in engaging with Muslim customers through their
marketing mix activities by consistently conforming to syariah rules and regulations, exhibiting
distinctive character, being committed in instilling assurance, embedding morality and conscience and
lastly embracing customer oriented approach.
Field of Research: Marketing, Islamic Marketing Mix, Factorial analyses, Muslim Customer

 

این فایل ورد ترجمه در 16 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 18 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *