دانلود ترجمه مقاله فرکانس تضعیف کننده

فرکانس تضعیف کننده

بیشتر افرادی که مشکل شنوایی دارند به مقدار بیشتری دارای مشکل با صداها با فرکانس بالا را در مقایسه با صداها با فرکانس پایین هستند. برای برخی از این افراد، از دست دادن فرکانس بالا دارای تاثیر بیشتری می باشد که در این صورت آن ها نمی توانند از هیچ گونه اطلاعات مربوط به صحبت کردن در بخش فرکانس بالا استفاده کنند. به دلیل پیچیدگی مرتبط با نشنیدن صدا، این موقعیت نامطلوب می تواند حتی در صورتی رخ دهد که سخنرانی به صورت گسترده تری و به صورت مناسبی قابل شنیدن می باشد. هنوز جای نگرانی برای برخی از افرادی وجود دارد که که به مقدار زیادی بخش مربوط به صحبت با فرکانس بالا را نمی توانند بشنوند و در نتیجه می تواند توانایی آن ها را برای بازیابی کردن اطلاعات از بخشی از صحبت با فرکانس پایین یا متوسط را کاهش دهد.

برای مردم siiob که دارای هیچ گونه شانسی برای دسترسی به اطلاعات نمی باشند و تنها این شانس در بخشی از صحبت با فرکانس بالا وجود دارد، اطلاعات به بخش هایی دیگری از فرکانس انتقال یابد که در آن فرد به مقدار بیشتری قادر به آنالیز کردن صداها باشد. این به عنوان پایه و اساسی برای دستگاه های شنوایی در فرکانس پایین تر می باشد. یک مثال در مورد چگونگی کاهش دادن فرکانس ممکن است طیف نشان داده شده در شکل 9-8 را تغییر دهد. عبارت مربوط به تغییر دادن فرکانس نیز گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرد اما تغییر به صورت خاصی رو به پایین می باشد و کاهش دادن فرکانس در این زمینه خاص می باشد.

تغییر دادن رو به پایین می تواند از یک سری از قوانین عددی ریاضی تبعیت کند و برخی از قوانین می تواند با محدوده ای از روش پردازش کردن سیگنالی به دست بیاید.

شکل 9-8- طیف ورودی و خروجی برای یک طرح مربوط به کاهش دادن فرکانس که در آن فرکانس خروجی معادل با نیمی از فرکانس ورودی است. بلندگو یا آمپلی فایر نیز برخی از فرکانس های بالا از پیش تاکید شده را فراهم می سازد. فلش ها نشان دهنده کاهش در فرکانس مربوط به هر فرمت می باشد.

1-3-8- قوانین کاهش دادن فرکانس

یک روش مفهومی ساده کاهش دادن همه اطلاعات در فرکانس توسط برخی از هرتزها با اعداد ثابت می باشد که اشاره به تغییر مکان فرکانس دارد. برای مثال همه اطلاعات می تواند نشان دهنده 2 کیلو هرتز کمتر در مقایسه با منشا آن باشد. مساله و مشکل مربوط به این روش در ارتباط با قدرت ورودی می باشد که از 0 تا 2 کیلو هرتز است و نمی تواند با استفاده از این روش کاهش یابد و بنابراین در محدوده اصلی خودش باقی می ماند. برای صداها با انرژی معنادار کمتر و بیشتر از 2 کیلو هرتز مانند صداهای سایشی، نتیجه ممکن است گیج کننده و مبهم باشد. برای مثال آیا یک جز خروجی در 1 کیلو هرتز از یک ورودی 1 کیلو هرتزی یا از یک ورودی در 3 کیلو هرتز منشا می گیرد؟ برای یک صدای ورودی با انرژی بیشتر از کل محدوده، شکل طیفی مربوط به خروجی به صورت ترکیبی پیچیده از محدوده های فرکانسی ورودی های مختلف است. مشخصه های اصلی مانند فورنانت ها، منشا گرفته از یک پهنای فرکانسی ممکن است توسط اجزای صحبت ناشی از اطلاعات اصلی مبهم باشد و این مشوش کننده کیفیت مربوط به تغییر دادن فرکانس می باشد در صورتی که دنیاس اطراف آن ها به صورت اساسی و ذاتی تغییر نیافته است.

طبقه بندی زیست محیطی مجزا از دانش دقیق می باشد که به صورت حداقلی نمی باشد زیرا دنیای اطراف تقریبا نسبت به محیط های شنوایی گسترده متفاوت نمی باشد اما با توجه به همه موارد و جنبه ها پیوسته می باشد. در نتیجه طبقه بندی محیطی به صورت یک روش محتاط و هوشیار می باشد که محیط را فراتر از ثانیه ها یا چند ده برابر ثانیه ها قبل از هشدار دادن به آن ها و یا حتی قبل از ناتوان شدن برای آنالیز کردن مشخصه ها مورد آنالیز قرار می دهد که معمولا به تدریج از ترسیم کردن توجه ناخواسته نسبت به تغییر در مشخصات مربوط به وضع کردن کمک جلوگیری می کند.

S.3 Frequency Lowering
Most hearing-impaired people have a greater loss for
high-frequency sounds than for low-frequency sounds.
For some of these people, their high-frequency loss is
so great that they cannot extract any useful information from the high-frequency parts of speech (Section
10.3.4). Because of the distortion associated with
hearing loss (Section 1.1), this unfortunate situation
can occur even if the speech is amplified sufficiently
to be audible.”
3, 747 Worse still, for some of these
people excessive amplification of the high-frequency
parti of speech can decrease their ability to recover
useful information from the low and mid-frequency
parti of the speech signal.
2*1,747
For siiob people to have any chance of accessing the
information that exists only in the high-frequency
parti of speech, the information must be moved down

این فایل ورد ترجمه در 22 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 17 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

89,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.