دانلود پاورپوینت آموزشی بازاریابی شرکت های تعاونی مصرف


بازاریابی در اتحادیه تعاونیهای مصرف

 بخش اول مدیریت

مقدمه :

شاید یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست . درعصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریت ها و اهداف سازمان ها تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانائی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید.

مدیران در انجام وظایف خود فرآیندی را دنبال می کنند که شامل اجزائی چون برنامه ریزی،سازماندهی، نظارت و کنترل، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است مجموعه این فعالیت هاست که  مدیریت را شکل می دهد و هماهنگی و نیل به هدف ها را میسر می سازد اگر چه بر اساس دیدگاه ها و نظرات جدید مدیریت وظایف و نقش های دیگری به استثنای ۵ جزء فوق را برای مدیران عنوان نموده اند ( به عنوان مثال نظریه نقش های مدیران ارائ ه شده توسط هنری مینتزبرگ یا دید گاه های آدیزس در مورد ۴ نقش عمده مدیران و … ( به هر حال مدیریت از جمله مسائل مهم جامعه امروز به شمار می رود و مدیریت صحیح در سازمان ها برای بهره گیری هر چه بیشتر منابع و دستیابی بهاهداف سازمانی اهمیتی غیر قابل انکار دارد

تعریف مدیریت

تعاریف متعددی از مدیریت ارائه شده است که تعدادی از این تعاریف در ادامه می آید :

ـ علم انجام امور به وسیله دیگران

ـ علم و هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به  اهداف معین

ـ مدیریت عبارت است از تصمیم گیری

ـ مدیریت عبارت است از ایفای نقش های اطلاعاتی، تصمیم گیری و بین پرسنلی.

ـ مدیریت عبارت است از بهره گیری از منابع مادی و انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمان بطور مؤثر و اثربخش.

مدیریت در شرکت های تعاونی از اصول و چارچوبی که دیگر شرکت ها و مؤسسات وجود دارد خارج نیست با این تفاوت که در تع اونی ها به لحاظ اهمیت و نقش مشارکت اعضاء درتصمیم گیری ها گرایش به بهره گیری از سیستم مدیریت مشارکتی و همفکری و همکاری هر چه بیشتر بین اعضاء ،مدیران و کارکنان می باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد . در ادامه بر اساس وظایف پنچ گانه مدیران ) برنامه ریزی ، سازمانده ی ، تأمین نیروی انسانی ، هدایت و رهبری و کنترل ( در سازمان ها و تعاونی ها را بررسی می کنیم

برنامه ریزی

برنامه ریزی فرآیند تعیین اهداف و خطوط کلی فعالیت ها و مأموریت های سازمان در بلند مدت است ،تشخیص اولویت ها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل به اهداف سازمان ضروری است نیز در فرآیند برنامه ریزی انجام می گیرد . برنامه ریزی به طور کلی به دو صورت جامع و عملیاتی انجام می شود .

برنامه ریزی جامع یا استراتژیک ، چارچوب و اساسی است که عملیات و برنامه های جزئی سازمان را شکل می دهد و به آن ها جهت می بخشد . برنامه ریزی جامع با خصوصیت فراگیر بودنش برنامه های جزئی  سازمان را در بر می گیرد و آن ها را هماهنگ می سازد.

برنامه ریزی عملیاتی در سطوح میانی و پایه سازمان انجام می گیرید در حالی که برنامه ریزی جامع در سطوح عالی شرکت می باشد، تأکید برنامه ریزی عملیاتی بیشتر بر کارائی و بازدهی است در  حالی که برنامه ریزی جامع یا استراتژیک به اثر بخشی نظر دارد ، در برنامه ریزی عملیاتی بر برنامه فعلی سازمان تأکید می شود و در برنامه ریزی جامع توجه به منافع آینده است به عبارت دیگر دید برنامه ریزی عملیاتی کوتاه مدت و دید برنامه ر یزی جامع بلند مدت است . در برنامه ریزی جامع ساختار سازمان و شرایط محیطی با ثبات در نظر گرفته می شود در حالی که در برنامه ریزی جامع ساختار سازمانی منعطف و متناسب و همراه با تغییرات در طول زمان است . به هر حال انجام هر دو دسته برنامه ریزی در سازمان ها و از جمله اتحادیه تعاونی ها ضرورت دارد.

برنامه ریزی در اتحادیه ها

در اتحادیه تعاونیها نیز می باید برنامه ریزی های لازم به عمل آید ،این برنامه ریزی توسط هیأت مدیره انجام و به تصویب مجمع عمومی نیز خواهد رسید ،برنامه ریزی در این اتحادیه ها هم به صورت جامع ) استر اتژیک ( و هم به صورت عملیاتی ) کوتاه مدت ( انجام خواهد شد . هیأت  مدیره می تواند برنامه ای جامع را به تصویب برساند) مثلاً برای یک دوره ٣ ساله ( و سپس بر مبنای آن برنامه های کوتاه مدت عملیاتی ) مثلاً ١ ساله ( را تهیه و به مدیر عامل جهت اجراء ،ابلاغ نماید . ضمن این که در هر سال و یا حتی مقاطع کوتاه تر بعد از بازنگری د رعملکرد ها و بررسی میزان دست یابی به اهداف امکان اصلاح برنامه ها نیز وجود دارد .

مدیر عامل در اتحادیه تعاونیها نیز می تواند بر اساس برنامه سالانه مصوب هیأت مدیره برای  اجرائی نمودن برنامه . برنامه ریزی را در مقاطع زمان کوتاه تر در داخل اتحادیه انجام دهد . ضمن اینکه برنامه ریزی برای خرید ، فروش ، آموزش و تربیت نیروی انسانی ، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و … به عنوان اجزاء کوچک تر برنامه ریزی تخصصی در داخل اتحادی ه باید انجام شود .

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی را میتوان پیش بینی عملیات برای نیل به هدف های معین با توجه به امکانات و محدودیت ها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامه ریزی جامع تعریف کرد . هدف و  پیش بینی عملیات اجزای برنامه ریزی عملیاتی هستند . هدف عبارتست از نقطه ای که کوشش ها معطوف رسیدن به آن است در برنامه ریزی می توان هدف را نتیجه نهائی عملیات دانست که مقصود برنامه ریز نیل به آن است .هدف در برنامه ریزی عملیاتی باید مشخص ،جزئی ، قابل سنجش و واقع بینانه باشد . به عبارت دیگر هدف های عام و کلی ، غیرقابل سنجش و غیر عملی ، برای برنامه ریزی مفید نخواهد بود  پس از آن که هدف مورد نظر انتخاب شد باید به پیش بینی عملیات برای نیل به آن پرداخت .پیش بینی با روش های مختلف امکان پذیر است و تکنیک های مختلفی برای آن ابلاغ گردیده است که از جمله آن می توان به روش های پیش بینی قضاوتی) استفاده از نظرات افراد و خبرگان (، پیش بینی روند گذشته ) تجزیه و تحلیل علت و معلولی بررسی روابط بین متغیرها و میزان همبستگی و ارتباط بین آن ها ( اشاره نمود .

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 64
حجم: 974 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *